Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 04:54:33, 23.03.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ТҮСИНИК

Өзбекистан Республикасы ПрезидентиниҢ «Орта арнаЎлы, кӘсип-Өнер билимлендириЎи мӘкемелериниҢ жумысын буннан былай да жетилистириЎ илажлары ҲаҚҚында»Ғы Қарарына ТҮСИНИК

Елимизде ғәрезсизликтиң дәслепки  жылларынан баслап тәлим-тәрбия системасын раўажландырыў мәмлекетлик сиясат дәрежесине көтерилип, перзент­леримиздиң дүнья стандартларына сай шараятларда заманагөй билим ҳәм кәсип-өнерлерди ийе­леўин, физикалық ҳәм руўхый жақтан жетик инсанлар болып камалға келиўин тәмийинлеў, олардың уқыбы менен талантын, интеллектуаллық потен­циа­лын жүзеге шығарыў, жасларымыздың қәлбинде ана журтқа садықлық ҳәм пидайылық сезимлерин жетилистириў бағдарында үлкен жумыслар әмелге асырылмақта.

Даўамын окыў: ТҮСИНИК

Сәне: 20.03.2017 09:52:21

211 мәрте оқылды


ҚАРАР

ОРТА АРНАЎЛЫ, КӘСИП-ӨНЕР БИЛИМЛЕНДИРИЎИ МӘКЕМЕЛЕРИНИҢ ЖУМЫСЫН БУННАН БЫЛАЙ ДА ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Қарары

Академиялық лицейлерде оқыў процесиниң сапасын ҳәм нәтийжелилигин түп-тийкарынан арттырыў, академиялық лицейлерде улыўма билим бериў мектеплериниң ең қәбилетли питкериўшилерин жәмлеў, улыўма билим бериў мектеплери питкериўшилериниң таңлап алын­ған кәсиплерди ҳәм қәнигеликлерди ийелеп алыўға болған талабын қанаатландырыў ушын шараятларды буннан былай да кеңейтиў мақсетинде:

Даўамын окыў: ҚАРАР

Сәне: 20.03.2017 09:50:00

218 мәрте оқылды


КЕЛЕШЕК АРЗЫЎЛАРЫ

ТЕХНОЛОГ ЖАСЛАРДЫҢ ЖЕТИСКЕНЛИКЛЕРИ

Мәмлекетимизде жаслар ушын билимлендириў, спорт, мәденият, хабар-коммуникация технологиялары ҳәм де басқа да тараўларда кең мүмкиншиликлер жаратылған болып, олардан орынлы пайдаланып атырған теңлеслеримиз көплеп жетискенликлерге ериспекте. Излениўшең, жаңалыққа жаны қумар жаслар жәмленген жоқары оқыў дәргайларынан бири Ташкент информациялық технологиялары университети Нөкис филиалы есапланады.

Даўамын окыў: КЕЛЕШЕК АРЗЫЎЛАРЫ

Сәне: 16.03.2017 07:30:54

424 мәрте оқылды


«101» ХАБАРЛАЙДЫ

ҚӘЎИПСИЗЛИГИМИЗ ӨЗ ҚОЛЫМЫЗДА

Өрт деген не! Биз ең дәслеп усы сораўға жуўап табыўымыз ҳәм оны келтирип шығаратуғын себеплерди анықлап алыўымыз керек. Неге дегенде, себебин билмей турып, қандай да бир ҳәдийсениң алдын алыў мүмкин емес.

Өрт деп арнаўлы жағылмаған, қадағалап болмайтуғын, үлкен материаллық зыян келтиретуғын ҳәм ең ашынарлысы, инсанлардың түрли дәрежедеги дене жарақатларын алыўға, өмирден биймезгил көз жумыўына себеп болатуғын жаныў процесине айтылады. Демек, өрт ­ бул жалын. Жалын ыссылық ҳәм жақтылық дереги. Егер, биз жалыннан күнделикли турмысымызда дурыс пайдалана билсек, ол инсанның бийминнет жәрдемшисине айланады. Яғный, биз үйимизди ысытыўда, қол менен ийип, сындырып болмайтуғын нәрселерди кесиўде ҳәм кепсерлеў жумысларында жалын жәрдеминен пайдаланамыз.

Даўамын окыў: «101» ХАБАРЛАЙДЫ

Сәне: 16.03.2017 07:28:28

246 мәрте оқылды


ИСБИЛЕРМЕНЛИК ­ ДӘЎИР ТАЛАБЫ

ИС БИЛГЕННИҢ ЗАМАНЫ КЕЛДИ…

Бурынғы аўқам дәўиринде бай болыўға умтылыўшылардың айрықша искерлиги, әтираптағылардан көре тапқырлық уқыбы  қәдирленбей, жеке мәпин жоқары қойған инсан сыпатында қараланып, олардың алға қойған мақсетлери, жаңа идеялары есапқа алынбады. Ал, ғәрезсизликтиң дәслепки күнлеринен баслап-ақ, бул түсиниктиң қәте екенлиги дәлилленип, исбилерменликке кең имканиятлар есиги ашылды.

Даўамын окыў: ИСБИЛЕРМЕНЛИК ­ ДӘЎИР ТАЛАБЫ

Сәне: 16.03.2017 07:25:50

293 мәрте оқылды


ДЕПУТАТ МИНБЕРИ

УЛЛЫ МӘНЗИЛДИ ГӨЗЛЕГЕН ИС-ҲӘРЕКЕТЛЕР

Халық сөзи ­ теңиз толқыны. Шынында да, сол толқынның ҳәр бир тамшысы менен жағаға урылып ямаса бирге толқып жүриў шын азамат инсанның ўазыйпасы. Елди сүйиў, елге дос болыў, халықтың жақсы турмыс кешириўи жарқын келешеги ушын алға баслаў, журттың пидайы перзенти болыўға умтылыў, ҳақыйқый искер болыў ҳәркимниң де қолынан келе бермейтуғын ис. Биринши Президентимиз И.Кәримов баслап берген айдын жол менен барып, халық кеўлинен шығып атырған елимиз басшысының ийгиликли ислери бәршемизди қуўандырмақта.

Даўамын окыў: ДЕПУТАТ МИНБЕРИ

Сәне: 16.03.2017 07:22:43

253 мәрте оқылды


МҮНӘСИБЕТ

ИНСАН МӘПЛЕРИ ҲӘММЕ НӘРСЕДЕН УЛЛЫ

Өзбекистан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевтың Конституциямыз қабыл етилгениниң 24 жыллығына бағышланған салтанатлы мәресимдеги баянатында Тийкарғы Нызамымыздың жойбарын ислеп шығыўда елимиздиң Биринши Президенти Ислам Әбдиғаниевич Кәримовтың терең стратегиялық пикирлеўи, узақты көре билетуғын сиясий ғайраткерлиги шешиўши әҳмийетке ийе болғаны, оның ис-ҳәрекетлери менен Конституциямызда «Инсан ҳәм оның қәдир-қымбаты» деген уллы түсиник биринши орынға қойылғаны атап көрсетилди. Ҳақыйқатында да Конституциямыздың екинши бөлиминде инсан ҳәм пуқаралардың тийкарғы ҳуқықлары, еркинликлери ҳәм миннетлери айқын баян етилген.

Даўамын окыў: МҮНӘСИБЕТ

Сәне: 16.03.2017 07:20:11

303 мәрте оқылды


Бажыхана хызмети

САПАСЫНА КИМ КЕПИЛ?

Сапасыз дәри-дәрмақ ҳәм фармацевтика өнимлери инсан – ден-саўлығына үлкен қәўип. Себеби ҳәр қыйлы шәраятларда алып келинетуғын дәрилер шыпа орнына кеселликти және де күшейтип жибериўи мүмкин. Лекин, усы әпиўайы ҳақыйқаттан көз жумған айырым кимселерди пуқараларымыздың саламатлығынан көре, сапасыз дәри-дәрмақ өнимлеринен арттырған дәрамат көбирек қызықтыратуғынлығы ашынарлы.

Даўамын окыў: Бажыхана хызмети

Сәне: 16.03.2017 07:05:53

302 мәрте оқылды


КҮННИҢ ТЕМАСЫ

ТЕХНИКАЛАР МӘЎСИМГЕ ТАЯР

Техника ­ дийқанның қол-қанаты. Буны жақсы түсинген республикамыздың фермер хожалықлары ҳәм механизаторлары  ҳәр жылы аўыл хожалығы техникаларын бәҳәрги егиске таярлаўға айрықша кеўил бөлип келмекте. Қарақалпақстан Республикасы Аўыл ҳәм суў хожалығы министрлигинен алынған мағлыўматларға қарағанда, бүгинги күнде 2180 егинлердиң қатар арасын ислеўши, 1176 транспорт тракторы, 1090 сеялка, 11 мың үқө тисли тырма, 248 жер тегислеўши, 329 чизель, 1789 культиватор, 801 плуг ҳәм 276 ОВХ агрегатлары толығы менен ремонттан шығарылған.

Даўамын окыў: КҮННИҢ ТЕМАСЫ

Сәне: 16.03.2017 06:55:58

279 мәрте оқылды


Сиясий партиялар турмысынан

МҮРӘЖАТЛЕР УНАМЛЫ ШЕШИМИН ТАБАТУҒЫН БОЛДЫ

Быйылғы жылдың «Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы» деп жәрияланыўы мүнәсибети менен халық пенен көбирек ушырасып, олардың машқалаларын үйрениў мақсетинде Өзбекистан Республикасы Олий Мажлис Нызамшылық палатасының депутаты, O’zLiDeP фракциясының ағзасы Зафар Ханиязов Әмиўдәрья районының халқы менен ушырасты.

Даўамын окыў: Сиясий партиялар турмысынан

Сәне: 16.03.2017 06:44:19

259 мәрте оқылды


ХОШ КЕЛДИҢ, НАЎРЫЗ!

ҚУСТЫ БАСЛАП ҒАЗ КЕЛДИ, НАЎРЫЗ КЕЛДИ…

Тәбият тәбийғый болғаны ушын сулыў-дә! Диң аспанда дизбеклескен қус баласының айдын-шалқар көл деп қулағаны суўғарылған пахта атызлары еди. Кешке таман қол созым жердеги Үстирттиң ойдым-ойдым тилкимленген тикжарлықларын түрли реңлерге бояған қуяш сағымлары көз тойғысыз сулыў түске ендирген.

Даўамын окыў: ХОШ КЕЛДИҢ, НАЎРЫЗ!

Сәне: 16.03.2017 06:38:46

266 мәрте оқылды


ХОШ КЕЛДИҢ, НАЎРЫЗ!

ХАЛЫҚ СЕЙИЛЛЕРИНЕ МӘРҲӘМАТ!

Үлкемизде бәҳәр. Пасыллар гөззалы болған бул мәўсимниң кирип келиўи бәршеге жағымлы кейпият бағышлаў менен бирге ана-тәбиятқа жан енип, дөгерек-әтирап өзгеше түске бөленеди. Бәҳәрдиң ҳәммеге унайтуғын және бир өзгешелиги ­ ол байрамлар пасылы. Онда әзиз аналарымыз бенен апа-қарындасларымыздың байрамы менен Наўрыз әййямы көтериңки кейпиятта белгиленеди.

Даўамын окыў: ХОШ КЕЛДИҢ, НАЎРЫЗ!

Сәне: 16.03.2017 06:18:33

404774 мәрте оқылды


2017-ЖЫЛ — «ХАЛЫҚ ПЕНЕН ПИКИРЛЕСИЎ ҲӘМ ИНСАН МӘПЛЕРИ ЖЫЛЫ»

ПИКИРЛЕР ТЫҢЛАНЫП, ТӘЖИРИЙБЕ АЛМАСТЫ

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 28-декабрьдеги «Физикалық ҳәм юридикалық шахслардың мүрәжатлери менен ислеў системасын түп-тийкарынан жетилистириўге байланыслы илажлар ҳаққында»ғы Пәрманы қабыл етилип, орынларда шөлкемлестирилген Халық қабыллаўханаларының тийкарғы  ўазыйпасы - халық пенен тиккелей байланысты шөлкемлестириў, физикалық ҳәм юридикалық шахслардың ҳуқықларын исенимли қорғаў етип белгиленди.

Даўамын окыў: 2017-ЖЫЛ — «ХАЛЫҚ ПЕНЕН ПИКИРЛЕСИЎ ҲӘМ ИНСАН МӘПЛЕРИ ЖЫЛЫ»

Сәне: 16.03.2017 06:15:16

250 мәрте оқылды


2017-ЖЫЛ — «ХАЛЫҚ ПЕНЕН ПИКИРЛЕСИЎ ҲӘМ ИНСАН МӘПЛЕРИ ЖЫЛЫ»

ПИКИРЛЕР ТЫҢЛАНЫП, ТӘЖИРИЙБЕ АЛМАСТЫ

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 28-декабрьдеги «Физикалық ҳәм юридикалық шахслардың мүрәжатлери менен ислеў системасын түп-тийкарынан жетилистириўге байланыслы илажлар ҳаққында»ғы Пәрманы қабыл етилип, орынларда шөлкемлестирилген Халық қабыллаўханаларының тийкарғы  ўазыйпасы - халық пенен тиккелей байланысты шөлкемлестириў, физикалық ҳәм юридикалық шахслардың ҳуқықларын исенимли қорғаў етип белгиленди.

Даўамын окыў: 2017-ЖЫЛ — «ХАЛЫҚ ПЕНЕН ПИКИРЛЕСИЎ ҲӘМ ИНСАН МӘПЛЕРИ ЖЫЛЫ»

Сәне: 16.03.2017 06:15:18

270 мәрте оқылды


Спорт

УСПЕХИ ЗЕМЛЯКА ВПЕЧАТЛЯЮТ

Восточные единоборства привлекали внимание юного Ислама всегда. Сколько себя помнит, всегда хотел четко и быстро выполнять все приемы и движения, быть похожим на героев  фильмов. Поэтому в восемь лет начал заниматься таэквондо (ВТФ)  в родном Ходжейли. Учебу совмещал с регулярными тренировками, в ходе которых постигал секреты этого вида восточного единоборства. И результаты не замедлили сказаться. В 2011 году он занимает второе место на чемпионате Узбекистана по таэквондо (ВТФ), проходившего в Ташкенте. Через два года занимает третьи места на чемпионате Узбекистан и на Кубке Узбекистана, которые проходили в Ташкенте. В 2014 году повторяет этот же результат на чемпионате и Кубке Узбекистана.

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 15.03.2017 06:25:14

275 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF