Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 09:38:31, 21.08.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ТЕННИС

КУБОК ЖАРЫСЛАРЫ ЖУЎМАҚЛАНДЫ

Соңғы жыллары спорттың теннис түри республикамызда жақсы раўажланып, ғалабалығы менен кең ен жайып бармақта. Ҳәзирги ўақытта елимиздиң көплеген жаслары бул  спорт пенен турақлы түрде шуғылланыў имканиятларына ийе болды.

Жақында пайтахтымызда жайласқан 1-санлы балалар ҳәм жас өспиримлер спорт мектебиниң ашық теннис кортларында ғәрезсизлигимиздиң 25 жыллығы байрамы алдынан «Саламат ана ҳәм бала жылы»на бағышланып 14 жастан жоқары болған балалар ҳәм қызлар арасында Қарақалпақстан Республикасы кубоги жарысы болып өтти.

Даўамын окыў: ТЕННИС

Сәне: 26.08.2016 12:21:05

258 мәрте оқылды


ИСБИЛЕРМЕНЛИК

«INVEST SERVIS SHOMANAY»ДЫҢ ИБРАТЛЫ ИСЛЕРИ

Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2010-жыл 26-ноябрьдеги «2011-2013-жылларда Қарақалпақстан Республикасының Шоманай районын социаллық-экономикалық раўажландырыўға байланыслы комплексли ис-илажлар бағдарламасы ҳаққында»ғы қарары тийкарында ра­йонда киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликти раўажландырыўға да жоқары итибар қаратылмақта. Бул тараў ўәкиллери елимиздиң экономикалық потенциалын жоқарылатыў менен бирге жаңа жумыс орынларының жаратылып, халықтың бәнтлигин тәмийинлеўге де салмақлы үлесин қосып келмекте. Ғәрезсизлигимиздиң шарапаты менен районда жумыс баслаған усындай исбилерменлик субъектлериниң бири — «Мамый» аўыл пуқаралар жыйыны аймағында жайласқан «Invest servis Shomanay» жеке меншик кәрханасы болып табылады.

Даўамын окыў: ИСБИЛЕРМЕНЛИК

Сәне: 26.08.2016 12:19:44

274 мәрте оқылды


СПОРТ

БӘЛЕНТ ШЫҢЛАРДЫ ГӨЗЛЕГЕН БИЙБИНАЗ

Шоманай — әзелден күшли палўанлар, белгили спортшылар елаты. Бул ра­йонда туўылып өскен Ғаний Есбергенов, Сатыбалды Мылтықбаев ҳәм Жийенбай Қалжановлар түрли жылларда миллий гүрестен тек районның ғана емес, ал, пүткил республикамыздың намысын ылайықлы қорғап келгенин тәжирийбели спорт ышқыпазлары жақсы биледи. Дене тәрбиясы ҳәм спортқа болған итибар ғәрезсизлик жылларында және де артқанлығы себепли районда күшли спортшылардың жаңа әўлады камалға келмекте. Дзюдо гүреси бойынша тек республикамызда ғана емес, ал, Өзбекистан ҳәм халықаралық көлемдеги жарысларда, Азия чемпионатларында сыйлы орынларды ийелеп киятырған Санайым Еркинбаева бул пикиримиздиң дәлили.

Даўамын окыў: СПОРТ

Сәне: 26.08.2016 12:18:15

274 мәрте оқылды


ХАЛЫҚЛАР ДОСЛЫҒЫ

АЎЫЛЫ АРАЛАС, ҚОЙЫ ҚОРАЛАС...

Өзбекистан Республикасы өз ғәрезсизлигине ерискеннен кейин ҳүкиметимиз алдында турған баслы ўазыйпалардың бири — бул тынышлықты, халықлар дослығын, миллетлер арасындағы өз-ара татыўлықты сақлаў ҳәм беккемлеўден ибарат болды. Ҳақыйқатында да, бүгинги күнге келип елимизде 130 дан аслам миллеттиң ўәкиллери бир адамның баласындай болып, тыныш ҳәм пәраўан турмыста жасап, ғәрезсиз мәмлекетимиздиң гүллениўи жолында мийнет етип атыр.

Даўамын окыў: ХАЛЫҚЛАР ДОСЛЫҒЫ

Сәне: 26.08.2016 12:17:04

280 мәрте оқылды


ПЕНСИЯ ТӘМИЙНАТЫ

ҚАРЖЫЛАРДЫҢ МАҚСЕТЛИ ЖУМСАЛЫЎЫ УШЫН

Күшли социаллық сиясат жүргизиў, яғный Өзбекистан Республикасы пуқараларын ҳәр тәреплеме социаллық жақтан қорғаў, халықтың аўызбиршилигин тәмийинлеў ­ бул Президентимиз басшылығында алып барылып атырған баслы бағдарларының бири есапланады.

Даўамын окыў: ПЕНСИЯ ТӘМИЙНАТЫ

Сәне: 26.08.2016 12:15:33

280 мәрте оқылды


Олимпиада — 2016

СПОРТШЫЛАРЫМЫЗДЫҢ СӘТЛИ  СТАРТЫ

Бурын хабар етилгениндей, усы жылдың 5-августынан 6-августына қараған ақшамда Бразилияның Рио-де-Жанейро қаласындағы «Маракана» стадионында XXXI жазғы Олим­пиада ойынларының салтанатлы ашылыў мәресими болып өтти. Бразилиялылардың тарийхы ҳәм мәденияты, миллий дәстүрлерин, бүгинги күндеги глобал машқалалардың бири болған экологиялық жағдайды сүўретлейтуғын, рәң-бәрең театрлас­тырылған сахналық көринислер стадионға жыйналған 80 мыңнан аслам тамашагөйге, дүнья жүзиндеги 3 миллиардқа шамалас телетамашагөйге айрықша заўық бағышлады.

Даўамын окыў: Олимпиада — 2016

Сәне: 26.08.2016 12:14:35

263 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

РУЎХЫ БАЙ ЖУРТТЫҢ  — КЕЛЕШЕГИ АЙДЫН

Райондағы ең саўлатлы, заманагөй имаратлардың бири Мәденият ҳәм спорт ислери бөлими имараты. Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 20l3-жылы қабыл етилген халықтың дем алыў орайларын қайта шөлкемлестириў бағдарындағы қарарынан соң бул имарат республикамызда бириншилерден болып бағдарламаға киргизилди ҳәм 20l4-жылы реконструкциядан шығарылып, пайдаланыўға тапсырылды. Ҳәзир жәмәәт ағзалары тек районда ғана емес, республикамызға белгили мәденият хызметкерлери болып танылды. «Жил­ўа» қосық ҳәм аяқ ойын халық ансамбли, «Жәйҳун» эстрада халық ансамбли ҳәм «Халық теа­тры» жәмәәтлери республика көлеминде өткерилип атырған илажлардың белсенди қатнасыўшылары қатарына қосылды. Усы орайдың драма дөгерегиниң баслығы Әлима Сапарованың, дуўтаршылар топарының баслығы Қәлбийке Узақбергенованың жетискенликлери өз алдына.

 

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.08.2016 12:08:12

271 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

«ТИМУРМЕБЕЛЬ»ДЕ ИС ҚЫЗҒЫН

Салыстырып қарағанымызда Кегейлиде исбилерменликке түпкиликли бурылыс соңғы еки-үш жылдың ишинде ҳәўиж алмақта. Әсиресе, онда жаслардың умтылыслары көзге тасланып атыр. «Халқабад» қаласы аймағынан «Тимурмебель» цехы шөлкемлестирилгенде қарыйдарлардың оған болған көзқарасы дәслеп басқашалаў болғанлығын жасырмайды. Ҳәзир болса, цех жәмәәти қарыйдарлардың толық исенимине еристи. Мәкеме, үй руўзыгершилиги, асхана мебельлери, заманагөй пластик айналар ислеп шығарылмақта.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.08.2016 12:06:59

299 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

ШУЛЫҚ  ЦЕХЫ  ШУЛЫҚ ПЕНЕН  ШЕКЛЕНБЕЙЖАҚ...

Хабарыңыз бар, Кегейлиде 20l5-жылы шулық ислеп шығарыўшы «Автоқайыпмайшы» ЖШЖ иске түсти. Айтажағымыз, ҳәзир бул жәмийет имаратын кеңейтип, өним түрлерин көбейтиў үстинде жумыс алып бармақта. Жәмийет баслығы Жеңисбай Қайыповтың айтыўына қарағанда, олардың биринши жаңалығы районда ислеп турған фирмалық дүканына қоса Халқабад, Шымбай, Нөкис қалаларындағы базарлардан фирмалық дүкан ашыў алдында турған болса, екиншиси — балалар шулықларын ислеп шығармақшы. Сондай-ақ, ересеклер ушын аяқ кийим тигиў ушын әкелинген машиналарды орнатыў бойынша жумыс исленбекте, аяқ кийим  қәлиплери таяр. Ал, үшинши жаңалығы — жәмийет жанынан балықшылық хожалығы шөлкемлестирилип, 9,8 гектар көлге ийе болған. Ҳәзирги ўақытта көлди суўландырыў, балықларды көбейтиў ислери қолға алынбақта.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.08.2016 12:05:11

281 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

ҲӘК  ЗАВОДЫ  ИСКЕ  ТҮСИПТИ

Ҳәзир кегейлиши қурылысшылардың мүшкили жеңиллесип атыр. Пискен ҳәм қам гербишлер ислеп шығарыўшы заводлары, әйнек-қапы соғатуғын цехлары, өткен жылдың ақырғы айларынан берли ҳәк заводы ислеп турған бул районда қурылыс материалларын узақтан тасыйтуғын заманлар артта қалып кия­тыр.

«Элитматериалсервис» ЖШЖинде 20l4-жылдан баслап гербиш ислеп шығарылған болса, 20l5-жылдың соңғы айларында өним ислеп шығара баслаған ҳәк заводы быйыл толық қуўатлылықта ислеп атыр. Бул Қарақалпақстанда Елликқала, Нөкис, Тақыятастан ке­йинги төртинши ҳәк заводы болып, бүгинги күни завод суткасына орташа l0-l2 тонна өним ислеп шығармақта.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.08.2016 11:43:33

252 мәрте оқылды


ТАҢЛАЎ

ТАБЫСҚА  ТАЛПЫНҒАН  ИСБИЛЕРМЕН  ҚЫЗЛАР

Елимизде шаңарақларды беккемлеў, ҳаял-қызлардың социаллық белсендилигин ҳәм бәнтлигин арттырыў, үй-руўзыгершилик жумысларын жеңиллестириў ушын қолайлы шараятлар жаратыў бойынша бир қанша жойбарлар турмысқа енгизилмекте.

Бул процессте Ҳаял-қызлар комитети бирге ислесиўши шөлкемлер менен бирликте бир қатар жойбарларды әмелге асырып атырғаны дыққатқа ылайық. «Исбилермен қыздың ең жақсы жойбары» таңлаўы усындай қызлардың қатарын кеңейтиў, ҳаял-қызларды жумыс пенен тәми­йинлеўде әҳмийетли роль атқармақта.

Даўамын окыў: ТАҢЛАЎ

Сәне: 26.08.2016 11:42:19

251 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

«НЕ ҚЫЛАР ДЕЙСЕҢ»НИҢ АҚЫБЕТИ

Мәмлекеттиң ең киши буўыны саналған шаңарақ деп атал­ған муқаддес үйимиздиң есиги бола тура оның терезесинен кирип шыққанды бир көз алдымыз­ға келтирип көрейик. Дым ерси, ерси емес, айып. Ал енди, үлкен шаңарақ ­ ғәрезсиз мәмлекетимиздиң кирер-шығар арнаўлы дәрўазасы болса да, жасырын жоллар арқалы нызамсыз кирип шығыўға урынғанлардың ҳәрекети әлбетте, жынаят есапланады. Тилекке қарсы, елеге шекем айы­рым пуқараларымыз әмелдеги нызам талапларынан хабары болса да билмесликке алады. Соңғылығында биз сөз етпекши бол­ған, l99l-жылы Қанлыкөл районында туўылған Уббиев Нурполат Айсултановичтиң нызам алдында жуўап бериўине туўра келеди.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 26.08.2016 11:41:05

283 мәрте оқылды


Олимпиада — 2016

ӨЗБЕКИСТАН   БАЙРАҒЫ   КӨТЕРИЛДИ

XXXI жазғы Олимпиада ойынларына қатнасыў ушын Бразилияның Рио-де-Жанейро қаласына жетип барған Өзбекистан спорт делегациясының ҳүрметине Олимпиада қалашасында Өзбекистан Республикасының мәмлекетлик гимни жаңлап, мәмлекетлик байрағы көтерилди.

Өзбекистан Миллий олимпиада комитетинен мәлим етиўинше, усы мүнәсибет пенен өткерилген илажға Өзбекистан спорт делегациясының ағзалары, Олимпиада ойынлары шөлкемлестириў комитети және Рио-де-Жанейро қаласы  басшылары, ғалаба хабар қуралларының хызметкерлери қатнасқан.

Даўамын окыў: Олимпиада — 2016

Сәне: 26.08.2016 11:40:21

263 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

МУҚАДДЕС ЎАТАНДЫ ЖЫРЛАЙМЫЗ

Өзбекистан мәмлекетлик консерваториясында Ғәрезсизлигимиздиң 25 жыллығына бағышланып өткерилип атырған «Жалғызсаң сен, муқаддес Ўатан!» таңлаўының Өзбекистан Республикасы Мәденият ҳәм спорт ислери минис­трлиги системасындағы таңлап алыў басқышы болып өтти.

Онда таңлаўдың Қарақалпақстан Республикасы, ўәлаятлар ҳәм Ташкент қалалық басқышларының жеңимпазлары қатнасты.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.08.2016 11:38:37

274 мәрте оқылды


Спорт

ҲАЯЛ-ҚЫЗЛАР ФЕСТИВАЛЫ БОЛЫП ӨТТИ

Елимизде ҳаял-қызларды спортқа тартыў, олар арасында  спорттың ғалабалығын ен жайдырыў мақсетинде ҳаял тренерлер мәселесине айрықша итибар қаратылып, бул бағдарда арнаўлы  нызам-ҳүжжетлери қабыл етилди ҳәм бүгинги күни бул өз нәтийжесин   бермекте. Егер де, ҳаял-қызларымыз саламат болса, олар қур­ған  шаңарақ та  беккем болары сөзсиз.

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 26.08.2016 11:37:06

249 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF