Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 21:56:21, 09.12.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ТУРМЫС САБАҚЛАРЫ

ҲӘРЕКЕТ   КЕРЕК,  ҲӘРЕКЕТ...

Нышанбай автовокзалда жүрейин деп турған автобусқа минген гезде буның изинен орта жаслардағы семизшек ҳаял алыстан жуўырып жеткендей ентигип дем алып, салонға кирип келди. Биринши қатарда отырған кейўаны еки ҳаялдың биреўи оны көриўден орнынан турып, «Ҳаў, Нәзихан, кел» деп сәлемлесип орын берди, аманлық-есенлик сорасты.

Даўамын окыў: ТУРМЫС САБАҚЛАРЫ

Сәне: 16.11.2017 06:08:41

146 мәрте оқылды


ПУҚАРАЛАР МҮРӘЖАТЫ БӘРҚУЛЛА ИТИБАРДА

МАШҚАЛА ҚАШАН ШЕШИЛЕДИ?

Инсан мәплери ҳәмме нәрседен үстин есапланатуғын бизиң елимизде халықтың тыныш ҳәм татыў, абадан турмыс кешириўи ушын көплеген унамлы жумыслар әмелге асырылмақта. Әсиресе, аўыл менен қалаларымызда бой көтерип атырған көркем ҳәм заманагөй биналарды ҳәм сол аймақларға тар­тыл­ған айнадай тегис асфальт жолларды көргенимизде көкирегимизди қуўаныш кернейди.

Даўамын окыў: ПУҚАРАЛАР МҮРӘЖАТЫ БӘРҚУЛЛА ИТИБАРДА

Сәне: 16.11.2017 06:07:01

226 мәрте оқылды


МЕДИЦИНА

ӨТКИР ИШЕК КЕСЕЛЛИКЛЕРИНЕН САҚЛАНЫҢ

Барлық жуқпалы кеселликлер арасында өткир ишек кеселликлери көбирек ушырайды. Өткир ишек инфек­циясы тийкарынан үш жол арқалы, яғный, суў, азық-аўқат өнимлери ҳәм хожалық буйымлары (ыдыс-табақлар) арқалы жуғады. Буннан тысқары, жаз-гүз айларында ишек инфекциялары тар­қалыўында насекомалардың да роли үлкен. Қозғатыўшылар саў адам организмине түсип, паразитлик қылыў ушын асқазан-ишек жолының түрли бөлимлеринде қолай шараят табады. Нәтийжеде, ишек кеселликлеринде ас сиңириў системасы бузылады. Бул кеселликтиң тийкарғы белгиси болып табылады.

Даўамын окыў: МЕДИЦИНА

Сәне: 16.11.2017 06:05:16

149 мәрте оқылды


БИЛИМЛЕНДИРИЎ ПИДАЙЫЛАРЫ

КӘСИПТЕН  КАМАЛ

Қайсы заманда да жас әўладлар санасына билим нурын уялат­қан, жарқын келешекке қарай жол силтеген қәдирдан, пидайы устазлар    мийнетлери ардақланып, бүгингидей бахытлы журтта, олардың қатары көбейип кәсибинен камал таўып атыр десек асыра силтеген болмаспыз. Биз буны мақаламыз қаҳарманы Хожели районындағы 57-санлы улыўма орта билим бериў мектебиниң қарақалпақ тили ҳәм әдебияты пәни муғаллими Гәўҳар Ембергенова мысалында көргендей болдық.

Даўамын окыў: БИЛИМЛЕНДИРИЎ ПИДАЙЫЛАРЫ

Сәне: 16.11.2017 06:03:35

167 мәрте оқылды


РУЎХЫЯТ

АҒАРТЫЎШЫ  УСТАЗДЫҢ  ӨМИР  ЖОЛЫ

ХХ әсирдиң дәслепки он жыллықлары қарақалпақ халқы ушын, сондай-ақ, басқа да бир қатар халықлар ушын ағартыўшылық дәўири болды. «Ағартыў» ҳәм «ағартыўшылық» деген уғым бул аймақларда сол дәўирлерде пайда болып, ҳәм сиясий, ҳәм мәдений өмиримизде үлкен орын­ға ийе еди. 

Даўамын окыў: РУЎХЫЯТ

Сәне: 16.11.2017 06:02:28

211 мәрте оқылды


Ш.РАШИДОВТЫҢ 100 ЖЫЛЛЫҒЫ АЛДЫНАН

УЛЛЫ ИНСАН  ҲАҚҚЫНДА  ЕСКЕ  ТҮСИРИЎЛЕР

Өткен ХХ әсирдиң екинши ярымында Өзбекистанды оғада қыйын ҳәм аўыр жылларда басқарып, елимиздиң ҳәр тәреплеме раўажланыў жолында пидәкерлик пенен мийнет ислеген, жәми­йетлик ҳәм дөретиўшилик жумыслары менен миллий әдебиятымыздың, мәдениятымыздың раўажланыўына үлкен үлес қос­қан белгили мәмлекетлик ғайраткер, көрнекли жазыўшы Шараф Рашидовтың жарқын естелигин улығлаў ҳәм оның туўылғанының 100 жыллығын мүнәсип белгилеў мақсетинде усы жылдың 27-март сәнесинде  Өзбекис­тан Республикасы Президенти қарар қабыл етти.

Даўамын окыў: Ш.РАШИДОВТЫҢ 100 ЖЫЛЛЫҒЫ АЛДЫНАН

Сәне: 16.11.2017 06:01:20

147 мәрте оқылды


ЭКОЛОГИЯ

ҚОРШАҒАН ОРТАЛЫҚТЫ ҚОРҒАЙЫҚ

Бүгинги күнде халқымыздың экологиялық жағдайда жасап атырғанлығы бәршемизге мәлим. Солай екен, ҳәр бир инсанның сыртқы қоршаған орталыққа, ана-тәбиятымызға унамлы қатнаста болыўы, бизди қоршап турған орталықты қорғаў, оның тәбийғый жағдайын сақлаў, жүз берип атырған экологиялық жағдайларға саналы түрде қатнас жасаў ҳәммемиздиң миннетли ўазыйпамыз саналады.

Даўамын окыў: ЭКОЛОГИЯ

Сәне: 16.11.2017 05:59:19

156 мәрте оқылды


ЭКОЛОГИЯ

ТАЗАЛЫҚТЫ САҚЛАЎ — БАСЛЫ ЎАЗЫЙПА

Бүгинги күнде қоршаған орталықтың патасланыўы ақыбетинде кеселлик түрлериниң кескин көбейиўи көзге тасланбақта. Сонлықтан бизди қоршап турған орталықтың тазалығын сақлаў күнниң әҳмийетли мәселелериниң бирине айланбақта.

Даўамын окыў: ЭКОЛОГИЯ

Сәне: 16.11.2017 05:57:18

162 мәрте оқылды


мақала

ИТИБАР  ҲӘМ  ҒАМҚОРЛЫҚТАН  РУЎХЛАНЫП...

Өзбекистан Республикасы Президентиниң усы жылдың 20-апрель сәнесиндеги «Ишки ислер уйымларының профилактика инспекторларын хызмет үйлери менен тәмийинлеўге байланыслы қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарарына муўапық инспекторлар заманагөй хызмет үйлери ҳәм жеңилликли банк кредитлери тийкарында сатып алынған жаңа автомашиналар менен тәмийинленбекте. Быйылғы жылы республикамыз бойынша 372 профилактика инспекторларын хызмет үйи ҳәм автомашиналар менен тәмийинлеў режелестирилген.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 16.11.2017 05:56:21

150 мәрте оқылды


МҮНӘСИБЕТ

ҚАМСЫЗЛАНДЫРЫЎ БАЗАРЫНДАҒЫ  ӘҲМИЙЕТЛИ ҲҮЖЖЕТ

Өзбекистан Республикасын раўажландырыўдың бес тийкарғы бағдарлары бо­йынша Ҳәрекетлер стратегиясы шеңберинде демо­кратиялық реформаларды және де тереңлестириў ҳәм де мәмлекетте миллий экономиканы раўажландырыў мақсетинде экономикада, финанс, атап айтқанда, қамсызландырыў хызметлери базарында өзгерислер ҳәм реформалар өткериў көзде тутылған.

Даўамын окыў: МҮНӘСИБЕТ

Сәне: 16.11.2017 05:51:09

170 мәрте оқылды


ДЕПУТАТ МИНБЕРИ

ЖЕРЛЕРДЕН  НӘТИЙЖЕЛИ ПАЙДАЛАНЫЎҒА  ХЫЗМЕТ  ЕТЕДИ

Елимиздиң экономикалық турақлылығын ҳәм халықтың мүнәсип турмыста жасаўын тәмийинлеўде дийқан-фермер хожалықлары ҳәм қыйтақ жер ийелери ушын қолайлы исбилерменлик орталығын жаратыў ҳәм олардан жер майданларынан нәтийжели пайдаланыў мәселеси айрықша орын ийелейди.

Даўамын окыў: ДЕПУТАТ МИНБЕРИ

Сәне: 16.11.2017 05:49:37

162 мәрте оқылды


ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫНЫҢ 25 ЖЫЛЛЫҒЫ АЛДЫНАН

КОНСТИТУЦИЯ — ДАҢҚЫМЫЗ ҲӘМ МАҚТАНЫШЫМЫЗ

 Ғәрезсизлик жылларында халқымыз елимиздеги дөретиўшилик ҳәм жаңаланыўлар, келешекке болған үлкен исеним ҳәм жаңа бас­қыштағы раўажланыў жолын белгилеп берген 8-декабрь — Өзбекистан Республикасы Конституциясы қабыл етилген күнди мәмлекетимиз нызамшылығының тийкарғы фундаменти сыпатында даңқ ҳәм мақтаныш пенен кең түрде белгилеп келмекте.

Даўамын окыў: ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫНЫҢ 25 ЖЫЛЛЫҒЫ АЛДЫНАН

Сәне: 16.11.2017 05:45:52

187 мәрте оқылды


САНААТ

ШОМАНАЙДА БРЕЗЕНТ ИСЛЕП  ШЫҒАРЫЛЫЎ АЛДЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президенти Ш.Мирзиёевтиң өткен жылы 10-ноябрьде  Қарақалпақстан Республикасы белсендилери менен Шоманайда сайлаўалды ушырасыўында ҳәм сайлаўдан соң 20-21-январь күнлери Қарақалпақстан Республикасына болған сапарында районда болып, халық пенен өткерген ушырасыўынан кейин пүткиллей жаңаланыў дәўири басланды.

Даўамын окыў: САНААТ

Сәне: 16.11.2017 05:43:36

194 мәрте оқылды


ПАХТА ­ 2017

БИР ХАНА ДА  ЖЕРДЕ ҚАЛМАЙДЫ

Республикамыздың арқа аймақларына бәҳәрдиң сәл салқынлаў келиўине қарамастан бир тегис өнип шыққан ғаўаша нәллерине агротехникалық қәделерге сай тәрбия жумысларының жүргизилиўи нәтийжесинде Қараөзек районы дийқанлары алтын гүзде мол зүрәәт топлаўға еристи. 3760 гектар майданға шигит сепкен аймақ фермерлери белгиленген мәмлекетлик шәртнама режесин алдынғылар қатарында орынлап шығыўға миясар болды.

Даўамын окыў: ПАХТА ­ 2017

Сәне: 16.11.2017 05:40:52

139 мәрте оқылды


мақала

АҚШ ЕЛШИСИНИҢ САПАРЫ

Усы жыл 30-октябрь күни АҚШтың Өзбекистандағы елшиси Памела Спратлен республикамызға сапар етип келди. Елшини Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов қабыл етти.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 16.11.2017 05:37:13

163 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF