Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 07:11:13, 22.01.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

КҮННИҢ ЖАҢАЛЫҒЫ

ТРАНСПОРТ ХЫЗМЕТИН ЖАҚСЫЛАЎ УШЫН

Хабарыңыз болса, Өзбекистан Республикасы Президенти Ш.Мирзиёев өткен жылғы сайлаўалды ушырасыўында да, орынларда социаллық-экономикалық реформалардың барысы, халқымыздың турмыс дәрежесин ҳәм сапасын буннан былай да арттырыўға қаратыл­ған дөретиўшилик ҳәм абаданластырыў жумыслары менен жақыннан танысыў, халық пенен ушырасыў және пикирлесиў мақсетинде усы жылдың 20-21-январь күнлери Қарақалпақстан Республикасына еткен сапарында да Шоманай районында болған еди.

Даўамын окыў: КҮННИҢ ЖАҢАЛЫҒЫ

Сәне: 14.02.2017 10:40:37

218 мәрте оқылды


мақала

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИҢ «МӘҲӘЛЛЕ ИНСТИТУТЫН

БУННАН БЫЛАЙ ДА ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА»ҒЫ ПӘРМАНЫНА

ТҮСИНИК

Елимизде әзелден мәҳәлле тәрбия ошағы болып табылады. Әўладтан-әўладқа өтип киятырған миллий қәдириятларымыз, халқымыздың турмыс ҳәм ақыл-парасат тәризин көздиң қарашығындай қәстерлеп сақлаўда оның орны ҳәм әҳмийети шексиз.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 14.02.2017 10:36:23

217 мәрте оқылды


мақала

МӘҲӘЛЛЕ ИНСТИТУТЫН БУННАН БЫЛАЙ ДА ЖЕТИЛИСТИРИЎ  ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИҢ ПӘРМАНЫ

Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары жумысының нәтийжелилигин арттырыў, мәҳәлле институтын халыққа ең жақын ҳәм халықшыл структураға айландырыў, пуқаралар жыйынларының улыўма мәплерин сәўлелендиретуғын ассоциа­цияға бирлесиў ҳуқықларын жүзеге шығарыў, олардың материаллық-техникалық базасын беккемлеў және мәмлекетлик уйым­лар ҳәм пуқаралық жәми­йети институтлары менен өз-ара бирге ислесиўин буннан былай да раўажландырыў мақсетинде:

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 14.02.2017 10:32:12

201 мәрте оқылды


мақала

ҚОЙҒА ТИЛ ПИТКЕНДЕ...

Жақын өтмишимиздеги «сынса колхоздың гүндеси, өлсе колхоздың малы» дегендей түсиниклерге бүгинги ғәрезсизлик дәўиримизде  санамызда орын жоқ. Ҳәр бир нәрсе усы елдики, онда халықтың үлеси бар. Солай екен, исенип тапсырылған ҳәр бир нәрсени мойныңа алдың ба, айрықша жуўапкершилик пенен қараўың шәрт.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 09.02.2017 06:48:38

288 мәрте оқылды


Семинар

ИСБИЛЕРМЕНЛИК СУБЪЕКТЛЕРИНЕ ЖЕҢИЛЛИКЛЕР

Бүгинги күнде елимизде жеке исбилерменлик ҳәм киши бизнести раўажландырыўға үлкен дыққат қаратылып, мәмлекетлик бағдарламалар тийкарында тараўда нәтийжели жумыслар әмелге асырылмақта. Жыл сайын тараўдың ҳуқықый тийкарлары жетилистирилип, исбилерменлеримизге ҳүкиметимиз тәрепинен жаратылып атырған имканиятлар ҳәм жеңилликлер кеңейттирилмекте.

Даўамын окыў: Семинар

Сәне: 09.02.2017 06:46:15

266 мәрте оқылды


СЕМИНАР

ҚЫЗ БАЛА ЕЛДИҢ КӨРКИ

«Қыз баланы колледж питкерместен, өнер ийелеместен ким турмысқа бермекши болса, мен буған пүткиллей қарсыман. Қыз бала ең дәслеп кәсип ийелеп, өз пикирине ийе болып, турмысты аңласын. Соннан кейин ол өмирде өз  орнын табады, жолын жоғалтпайды» деген еди, Биринши Президентимиз И.Кәримов.  Шынында да, өмирде өз орнын табыў, татыў шаңарақ ийеси болыў ҳәм саламат перзент­лерди камалға келтириў ҳәр бир қыз бала ушын үлкен бахыт. Қызларымыз елдиң көрки, келешекте ана болады.  Лекин, ерте турмыс қурыў ақыбетинен жаслар арасында кеўилсиз жағдайлар еле де ушырасып атырғанлығы ашынарлы.

Даўамын окыў: СЕМИНАР

Сәне: 09.02.2017 06:45:23

237 мәрте оқылды


мақала

ЖОЛ КӨРСЕТИЎШИ ЖУЛДЫЗ

Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти, мәмлекетимиз ғәрезсизлигиниң тийкарын салыўшы Ислам Әбдиғаниевич Кәримовтың Ўатанымыздың раўажланыўы, журтымыздың тынышлығы, хал­қымыз турмысының пәраўанлығына қосқан үлеси, ол кисиниң мазмунлы өмири ҳәм хызметлериниң өсип киятырған жас әўлад тәрбия­сында тутқан орны ҳәм әҳмийетин инабатқа алып, бул сәнени халқымыздың уллы байрамы сыпатында белгилеў әзиз Ислам Әбдиғаниевичтиң руўхын шад етеди деп ойлаймыз.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 09.02.2017 06:42:23

234 мәрте оқылды


ҲӘМИЙШЕ ҚӘЛБИМИЗДЕ, ЖҮРЕГИМИЗДЕ

УЛЛЫ ЖУРТТЫҢ УЛЛЫ ПЕРЗЕНТИ

Ғәрезсиз Өзбекистан мәмлекетиниң тийкарын салыўшы, дүнья еллери тән алған уллы сиясий ғайраткер, тыныш ҳәм абат ел қурыўшысы Биринши Президентимиз Ислам Кәримов ҳәр бир инсанның қәлбинде мәңги жасайды. Ол мәмлекетимиздиң бүгинги ҳәм ертеңги күнниң шешиўши күшине айланып баратыр­ған жасларымыздың сана-сезими ҳәм дүнья-қарасын пүткиллей өзгертип, жаңа жол ашып берди. Нәўқыран әўладты тәрбиялап камалға жеткериўдиң жаңа принципиал системасын шөлкем­лес­тириў ҳәм турмысқа енгизиўге тиккелей басшылық етти.

Даўамын окыў: ҲӘМИЙШЕ ҚӘЛБИМИЗДЕ, ЖҮРЕГИМИЗДЕ

Сәне: 09.02.2017 06:34:14

252 мәрте оқылды


мақала

ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎ  МӘСЕЛЕСИ  ҚАРАЛДЫ

Усы жылдың 1-февраль күни Нөкисте Өзбекистан ветеранларының жәмийетлик жумысын қоллап-қуўатлаў «Нураный» қоры Қарақалпақстан Республикалық Кеңесиниң кеңейтилген мәжилиси болып өтти. Оған қордың қалалық ҳәм районлық бөлимлериниң, мәпдар министрликлер менен шөлкемлердиң басшылары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 09.02.2017 06:29:34

335 мәрте оқылды


мақала

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИҢ «ИСБИЛЕРМЕНЛИК СУБЪЕКТЛЕРИНЕ МӘМЛЕКЕТЛИК ХЫЗМЕТЛЕРДИ КӨРСЕТИЎ МЕХАНИЗМЛЕРИН ЖЕТИЛИСТИРИЎГЕ БАЙЛАНЫСЛЫ ҚОСЫМША ИЛАЖЛАР ҲАҚҚЫНДА»ҒЫ ҚАРАРЫНА

ТҮСИНИК

Халық пенен өткерилип атырған ашық-айдын пикирлесиўлер,  исбилерменлик субъектлери менен ушырасыўлар лицензия ҳәм рухсатнама бериў, инженерлик — коммуникация тармақларына жалғаныў процесслеринде мәмлекетлик хызметлерди «бир айна» принципи тийкарында көрсетиўди нәтийжели шөлкемлестириўге тосқынлық етип атырған бир қатар системалы машқалалар сақланып киятыр­ғанын көрсетпекте.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 09.02.2017 06:28:34

275 мәрте оқылды


мақала

Өзбекистан Республикасы ПрезидентиниҢ «Мийнет ҲаҚы, пенсия, напаҚа ҲӘм стипендияларды тӨлеЎ механизмин жетилистириЎге байланыслы Қосымша илажлар ҲаҚҚында»Ғы Қарарына

ТҮСИНИК

Өзбекистан Республикасы Президентиниң «Мийнет ҳақы, пенсия, напақа ҳәм стипендияларды төлеў механизмин жетилистириўге байланыслы қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарарында пенсионерлер, студентлер ҳәм халықтың басқа да социаллық жәрдемге мүтәж қатламларының ҳуқықлары менен нызамлы мәплерин исенимли ҳәм нәтийжели қорғаў, олар Өзбекистан Республикасының барлық аймақларында сатып алатуғын товар ҳәм хызметлер ушын төлемлерди тосқынлықларсыз әмелге асырыўы ушын қолай шараятлар жаратыўға байланыслы қатаң илажлар белгиленген.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 09.02.2017 06:22:28

277 мәрте оқылды


мақала

МИЙНЕТ ҲАҚЫ, ПЕНСИЯ, НАПАҚА ҲӘМ СТИПЕНДИЯЛАРДЫ ТӨЛЕЎ МЕХАНИЗМИН ЖЕТИЛИСТИРИЎГЕ БАЙЛАНЫСЛЫ ҚОСЫМША ИЛАЖЛАР ҲАҚҚЫНДА

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИҢ ҚАРАРЫ

Мийнет ҳақы, пенсия, напақа ҳәм стипендияларды төлеў системасын түп-тийкарынан жетилистириў, пенсионерлер, студентлер ҳәм халықтың басқа да социаллық жәрдемге мүтәж қатламларының ҳуқық ҳәм нызамлы мәплерин қорғаўды сөзсиз тәмийинлеў, олардың Өзбекистан Республикасының барлық аймағында сатып алатуғын товар ҳәм хызметлер ушын төлемлерди тосқынлықларсыз әмелге асырыў ушын қолай шараятлар жаратыў мақ­сетинде:

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 09.02.2017 06:19:00

289 мәрте оқылды


мақала

ИСБИЛЕРМЕНЛИК СУБЪЕКТЛЕРИНЕ МӘМЛЕКЕТЛИК ХЫЗМЕТЛЕРДИ КӨРСЕТИЎ МЕХАНИЗМЛЕРИН ЖЕТИЛИСТИРИЎГЕ БАЙЛАНЫСЛЫ ҚОСЫМША ИЛАЖЛАР ҲАҚҚЫНДА

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИҢ ҚАРАРЫ

Соңғы жыллары елимизде жеке меншикти исенимли қорғаў, киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликти жедел раўажландырыўды тәмийинлеў бойынша қолайлы шараятлар жаратылды.

Исбилерменлик структураларына мәмлекетлик хызметлер көрсетиў сапасын ҳәм олардан пайдаланыў имканиятларын түп-тийкарынан арттырыўға байланыслы комплексли шөл­кемлестириўшилик-ҳуқықый илажлар көрилди.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 09.02.2017 06:16:27

268 мәрте оқылды


мақала

БАЛАЛАР   ЖАНКҮЙЕРИ

Ямаса шыпакердиң шыпабағыш сөзлери

Оның қолында шыпа тап­қан балалардың ата-аналарының өтиниши менен олардың қуўанышына себепши болған ислери ҳаққында кишигирим мақала жазбақшы екенлигимизди билдиргенимизде, ол қысынып: «Сизлер жоқары баҳалап отырған бул ислердиң бәри мениң шыпакерлик ўазыйпам, сизлер мениң кең жәмийетшиликке шыпакер қәниге сыпатында айт­пақшы болған сөзлеримди ғана жеткериң»,- деди мақаламыз қаҳарманы.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 09.02.2017 06:12:34

212 мәрте оқылды


КӘСИПЛЕСИМИЗДИ ҚУТЛЫҚЛАЙМЫЗ

ГАЗЕТАДА АТЫ КӨРИНБЕЙТУҒЫН ЖИГИТ

Күнделикли газета қолыңызға барып тийгеннен кейин бир оқып, көз жуўыртасыз. Ана автор анадай, мына автор мынадай етип жазыпты деп, баҳа бересиз. Бирақ, газетаның қәйтип, қандай жағдайда басылып шығатуғынына көпшилигиңиз итибар бере бермейсиз.

Даўамын окыў: КӘСИПЛЕСИМИЗДИ ҚУТЛЫҚЛАЙМЫЗ

Сәне: 09.02.2017 06:10:42

214 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF