Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 09:38:45, 21.08.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Жынаят ҳәм жаза

МЫЛТЫҚ МИЙРАС БОЛМАЙДЫ

Негизинде ата-анамыздың услап-тутқан буйымларын «әкемниң ямаса шешемниң көзин көрген» деп олардан қалған мийрас сыпатында көздиң қарашығындай сақлағымыз, асырап абайлағымыз келеди. Тилекке қарсы айырым пуқараларымыз оқ атар аў мылтығын «әкем услап тут­қан, соннан қалған мийрас» деп түсинген ҳалда жасырын сақлаўға ҳәрекет етеди. Аў мылтығын жасырын сақлаў ақыбети жынайый жуўапкершиликке алып келетуғыны ҳәрекеттеги нызам ҳүжжетлеринде белгилеп қойылғанлығын есапқа алсақ, аў мылтығы ҳеш қашан мийрас бола алмайды.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 31.08.2016 05:56:07

334 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

ТАБЫСЛАР  ЖОЛДАСЫ  БОЛҒАН  МЕКТЕПТЕ

Жақында Өзбекистан Республикасы Халық билимлендириў минис­трлиги тәлим-тәрбияны раўажландырыўды жолға қойыўда мәмлекет көлеминдеги мектеплердиң комплексли көрсеткишлери бойынша рейтинг нәтийжелерин жәриялады. Усындай рейтинг бойынша Қарақалпақстан мектеплери арасында биринши орынды ийелеген пайтахтымыздағы 31-санлы қәнигелестирилген мәмлекетлик улыўма билим бериў мектеби Өзбекистан көлеминде 12-орынды ийелеўи тек мектеп жәмәәтиниң емес, республикамыз Халық билимлендириў тараўының табысы десек, асыра айт­қан болмаймыз.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 31.08.2016 05:55:21

349 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

ҒӘРЕЗСИЗЛИК  ТЕҢЛЕСЛЕРИ

Өткен жылдың өзинде республикамыз спортшылары Өзбекистан сайланды командасы қурамында жәҳән, Азия ҳәм халықаралық турнирлерлерде улыўма 106 медальларды қолға киргизген болса, соның 76 медалы пайтахтымыз спортшыларына тийисли. Ал, быйылғы жылдың усы күнине шекем нөкисли спортшылар улыўма 23 медальлар комплектин жеңип алыўға еристи. Ҳәзирги ўақытта Нөкис қаласында 25168 жас спорттың 37 түри бойынша турақлы шынығыўлар алып бармақта.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 31.08.2016 05:44:17

361 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

МУЗЕЙДЕ ҮЛКЕН ЖАҢАЛЫҚ

И.В.Савицкий атындағы Қарақалпақстан мәмлекетлик көркем-өнер музейи жәмәәти ғәрезсизлигимиздиң 25 жыллық мерекесин үлкен жаңалық пенен күтип алмақта. Бул тек музей жәмәәти ушын емес, пүткил жәҳәнде тилге алынатуғын жаңалық болатуғынына гүман жоқ. Себеби, дүньяда барып көриўге ылайық он орынның бири деп тән алынған көркем өнер музейинде байрам қарсаңында жаңадан қурып питкерилген қосымша үлкен имарат — Көргизбе залы иске түсирилип,  бурын музей фондларында сақланып киятырған атақлы художниклердиң бийбаҳа картиналарын музей ықлас­бент­лери нәзерине усыныў жобаластырылған.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 31.08.2016 05:42:50

403 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

«МУРАТБЕК МЕБЕЛЬ»ДЕ ИС ҚЫЗҒЫН

Үйиңе болама яки жумыс орнына болама, келген ҳәр қандай мийман көздиң тасасын алып дөгерегине урланып қарайды. Үйиңниң яки кабинетиңниң интерьери менен қызықсынады. Мебельлерге сер салады... Соның ушын қардар өнимниң сапасына, иреңине, шырайлылығына, беккемлилигине итибар береди.

«Шет ел мебельлеринен қалыспайтуғын өнимлер ислеп шығарып, халық ушын үлкен саўап ислейин» деп нийет еткен ҳалда банктен кредитлер алып, 2009-жылдың июнь айында кәрхана ашып, бары-жоғы 3-4 адам менен жумыс баслаған жас исбилермен Муратбек Тәңирбергенов «Муратбек мебель» деп аталыўшы жуўапкершилиги шекленген жәмийетти әсте-әсте кеңейтип барды. Ҳәзирги күнде бул кәрханада 26 адам мийнет етеди.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 31.08.2016 05:41:27

375 мәрте оқылды


СЕМИНАР

РЕКЛАМА ЖУМЫСЛАРЫН ЖЕТИЛИСТИРИЎГЕ БАҒЫШЛАНДЫ

Жақында Қарақалпақстан Республикасы Меншиклестириў, монополиядан шығарыў ҳәм бәсекиликти раўажландырыў комитетинде комитеттиң реклама жумысларын бақлаў ҳәм тутыныўшылар ҳуқықларын қорғаў бөлими тәрепинен «Реклама жумысларын ҳуқықый тәртипке салыў» атамасында семинар шөлкемлестирилди.

Илажға қатнасқан ғалаба хабар қураллары ўәкиллерине республикамыздағы ҳәрекеттеги pРеклама ҳаққында»ғы Нызам ҳәм нызам асты ҳүжжетлери талаплары, оларды жайластырыў тәртиплери бойынша түсиниклер берилди.

Даўамын окыў: СЕМИНАР

Сәне: 31.08.2016 05:40:00

302 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

ҚУРЫЛЫСШЫЛАР БАЙРАМҒА САЎҒАЛЫ КЕЛДИ

«Қаражар» аўылы байрам қушағына бөленген. Ерте таңнан жас өспиримлер менен ақлық-шаўлықларын жетелеген аталар, аналар қолы гүл қурылысшылардың қысқа мүддетте салып берген ана мектебине ағылды.

— l957-жылы дәрья жағыс­тағы «Қызылжар» деп аталыўшы аўылымызды суў алып, усы жерге басымыз бузылмастан көшип келдик. Шеңгел тырнақлы, шомды буўып салған қақра мектебимизди питкерер жылдағы имтиханда әдебияттан «Алпамыс»ты дуўтар менен саз даўысқа салып  айтқаным ушын айрықша баҳа алған едим,-дейди 84 жаслы Көптилеў ата Абыллаев.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 31.08.2016 05:39:14

320 мәрте оқылды


Сыйлық мүбәрек!

ЖЕҢИМПАЗЛАР ҚАТАРЫНАН ОРЫН  АЛДЫ

Өзбекистан Жазыўшылар аўқамы тәрепинен елимиз ғәрезсизлигиниң 25 жыллығына бағышланған «Ўатанды жырлаў бахты» таңлаўы өткерилип, уллы байрам қарсаңында оның жеңимпазлары анықланды. Таңлаўға жетпистен аслам китап-проза, поэзия ҳәм публицистика жанрларына тийисли шығармалар келип түсти. Таңлаў төрешилериниң усынысы ҳәм әдебий жәмийетшиликтиң пикир ҳәм додалаўларына бола жерлесимиз, Өзбекистан ветеранларын социаллық қоллап-қуўатлаўшы «Нураный» қоры Қарақалпақстан Республикалық Кеңесиниң баслығы Шарап Уснатдинов «Ибрайым Юсупов» романы ушын сыйлы үшинши орынға ылайық деп табылды.

Даўамын окыў: Сыйлық мүбәрек!

Сәне: 31.08.2016 05:38:23

298 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

ЖАМАЛЫ  ГҮЛ  КИБИ

ҚУЛПЫРҒАН ПАЙТАХТ

Өзиниң зер шапақларын шашыратып ҳәрдайым шығыс тәрептен жадырап шығып келетуғын алтын қуяш Қаратаў қыратларынан көтериле берип, алды менен пайтахтымыздың қақ ортасында, ақ сарайдың алдындағы Бердақ баба естелигине сәлем береди, соң пүткил Қарақалпақстанды баўырына басады. Бул тәбияттың күнделикли қубылысы. Әне, соннан кейин Нөкис наз уйқыдан оянғандай болады. Ор ки­йиктей атлыққан автомашиналар кең гүзар жоллар бойлап ҳәр тәрепке ағыла баслайды. Жаңадан бой тиклеп атырған зәўлим имаратлар үстинен әўдийип қараған минарлы кранлар иске кириседи. Бул па­йытта көше-қыябанларға әллеқашан суў серпилип, минтаздай ҳалға келген болады. Жаздың соңғы күнлериниң таңғы жумсақ самалы менен әсте тербелискен қырмызы гүллер өзлериниң азада көрки, хош ийиси менен зейин ашады. Тротуарлар бойлап оңлы-солға қарай баратырған қыз-жигитлер жумыс орынларына асығыслы қәдем таслайды. Дарақтан дараққа, шақадан шақаға ушып-қонып жүрген қуслар өзлериниң шадлы намалары менен Нөкис­ти басына көтереди.

 

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 31.08.2016 05:37:28

356 мәрте оқылды


ХОШ ХАБАР

БИЗ ҲЕШ КИМНЕН КЕМ ЕМЕСПИЗ!

БУНЫ ОЛИМПИАДАШЫЛАРЫМЫЗ ЖӘНЕ БИР МӘРТЕ ДӘЛИЛЛЕДИ

2016-жыл, 21-август. XXX8 жазғы Олимпиада ойынларының ақырғы күни болған бул сәнени ғәрезсиз Ўатанымыз жылнамасында, спортымыз тарийхында алтын ҳәриплер менен жазып қойса арзыйды. Себеби, әйне усы күни медальлар ушын беллескен және төрт спортшымыз өз беллесиўлерин жеңис пенен жуўмақлап, ҳүрметли Президентимиздиң «Ҳеш бир нәрсе мәмлекетти спорт киби дүньяға тез таныта алмайды» деген сөзлериниң қаншелли дурыс екенин дәлиллеп берди. Әсиресе, боксшыларымыз Шахобиддин Заиров пенен Фазлиддин Ғайыпназаровлардың Олим­пиада пьедесталының жоқары текшесине көтерилип, Ўатанымыз байрағының бәлент желбиреп, гимнимиздиң жаңлаўына себепши болды.

Даўамын окыў: ХОШ ХАБАР

Сәне: 31.08.2016 05:34:05

297 мәрте оқылды


Олимпиада — 2016

СПОРТШЫЛАРЫМЫЗДА  ЖӘНЕ  ЕКИ  МЕДАЛЬ

Соңғы еки ҳәпте даўамында дүнья халқы тынышлық елшиси болған спорттың умытылмас демлери менен жасады. Басланған ҳәр қандай қайырлы истиң жуўмағы болатуғынындай, 5-августта старт алған «Рио-2016» ойынлары ертең тарийх еншисине айланады. Бул Олимпиада ғәрезсиз Өзбекистан Республикасы тарийхында ең жақсы ойынлардың бири болып қалатуғынына гүман жоқ. Себеби, Бразилияға жол алған атлетлеримиз ҳәр қашанғыдан да жақсы қатнасып, Ўатанымыз жасларының ҳеш кимнен кем емес екенлигин дәлиллей алды.

Даўамын окыў: Олимпиада — 2016

Сәне: 26.08.2016 13:02:47

332 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

АЙЛАНБА ЖОЛДЫҢ АҚЫБЕТИ

Ҳәр қандай ислеген ҳәрекетиң нызам шеңберинде болыўы тийис. Қәдемиңди қыя бассаң күни келип пушайман болатуғының турған гәп. Мине, Жынаят ислери бойынша Қоңырат ра­йоны суды тәрепинен оқылған ҳүкимде судланыўшы сыпатында исми келтирилген Алламов Ускинбай Ражабович те ислеген нызамсыз ҳәрекетлериниң пушайманлығын көрип атырғанлардың бири.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 26.08.2016 12:59:53

302 мәрте оқылды


«ҒӘРЕЗСИЗЛИК ПЕРЗЕНТЛЕРИ» ФЕСТИВАЛЫ

ЕРТЕҢГИ КҮННИҢ ИСЕНИМЛИ ДАЎАМШЫЛАРЫ

Пайтахтымыздағы «Жаслар орайы»нда Өзбекистан Республикасы Ғәрезсизлигиниң 25 жыллығына бағышланып «Ғәрезсизлик пер­зент­лери» фестивалы алдынан «Ҳәким ҳәм жаслар» жойбары шеңберинде Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Б.Янгибаев пенен ушырасыў болып өтти.

Илажды «Камалат» ЖЖҲ Қарақалпақстан Республикалық кеңесиниң баслығы А.Данияров басқарып барды.

Даўамын окыў: «ҒӘРЕЗСИЗЛИК ПЕРЗЕНТЛЕРИ» ФЕСТИВАЛЫ

Сәне: 26.08.2016 12:58:53

344 мәрте оқылды


Публицистика

Шарап УСНАТДИНОВ,

жазыўшы, Қарақалпақстанға

мийнети сиңген журналист.

МУҚАДДЕССЕҢ, БИЙТӘКИРАРЫМСАҢ...

Үлкен гүзар жолда киятырмыз. Сыртта ҳаўаның ыссылығы қырық градустан жоқары. Бизлер отырған «Ласетти» жеңил машинасының иши «ерте бәҳәр», «24» ти көрсетип тур. Алдымыз, келеси жылы сексенге шығаман деп турған, кейнимиздиң өзи жетпистен өтип кеткен бир топар нураный жасы үлкенлер, бурын­ғыша айтқанда «бир карталық» адам, мынаў ыссыда тығылып отырмайық деп, үш машинада (не деген байлық!) отырмыз.

— Ўәй, Жамал ағам-әй, еле баяғыдай таңлайы тақылдап тур, - деди артқы орынлықта екеўдиң бири болып отырған Бердибай.

Даўамын окыў: Публицистика

Сәне: 26.08.2016 12:57:00

317 мәрте оқылды


ХОШ ХАБАР

ЖАҢАЛАНҒАН РЕКОРД

ЯМАСА РУСЛАН ДА – ЧЕМПИОН

Ҳәзирги ўақытта дүнья жәмийетшилигиниң дыққат орайында болып атырған «Рио-2016» Олимпиадасы да өзиниң жуўмақлаўшы бас­қышына кирип бармақта. Соны айрықша атап өтиў керек, быйылғы ойынларда ?атанымыз спортшылары ҳәр қашанғыдан да жақсы қатнаспақта. Буның тийкарында Президентимиздиң 2013-жыл 25-февральдағы «Өзбекистан спортшыларын 2016-жылы Рио-де-Жанейро (Бразилия) қаласында болып өтетуғын XXXI жазғы Олимпиада ҳәм XV Паралимпия ойынларына таярлаў ҳаққында»ғы қарары тийкарында алып барылған кең көлемли жумыслар жатыр.

Даўамын окыў: ХОШ ХАБАР

Сәне: 26.08.2016 12:54:43

283 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF