Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 05:41:03, 17.10.2017
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Фотокөргизбе

ЖЕТИСКЕНЛИКЛЕР ЖӘМЛЕНГЕН СҮЎРЕТЛЕР

Ғәрезсизлик жылларында бай тарийхымыз, бийтәкирар мийрасымыз, үрп-әдет ҳәм дәстүрлеримиз, бүгинги күндеги меҳир-мүриўбет, кеңпейиллик киби пазыйлетлер, миллий ҳәм улыўмаинсаныйлық қәдириятларға ылайық жасаў, мәмлекетимиздиң түрли тараўларында ерисилген жетискенликлер, Ўатан тәғдири ҳәм келешегине байланыслы сезимниң турмысымыздан ҳәр тәреплеме орын алып атырғанлығын кең үгит-нәсиятлаў мақсетинде Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Мәденият ҳәм спорт ислери минис­трликлери  биргеликте «Өзбе­кис­тан ­­— баўыры кең дияр» атлы фотокөргизбе шөлкемлестирип, 18-апрель күни И.В.Савицкий атындағы қарақалпақ мәмлекетлик көркем өнер музейинде көргизбениң ашылыў мәресими болып өтти.

Даўамын окыў: Фотокөргизбе

Сәне: 27.04.2016 10:56:33

239 мәрте оқылды


ЖАСЛАР МИНБЕРИ

ТӘРТИП ҲӘМ ҚӘЎЕНДЕРЛИК — ЖӘМИЙЕТ БИРЛИГИ

Ҳуқық — мәмлекет тәрепинен үйренилген, мақулланған, қорғалатуғын ҳәм ҳәмме ушын мәжбүрий болған нормалар жыйындысы болып табылады. Алымларымыз айтып өткениндей, ҳуқық қай жерде енгизилген болса, еркинлик сол жерде ҳүким сүреди. Солай екен, бизиң алға қойған баслы мақсетимиз базар экономикасына тийкарланған пуқаралық ҳуқықый-демократиялық мәмлекетти қурыў болып табылады.

Даўамын окыў: ЖАСЛАР МИНБЕРИ

Сәне: 27.04.2016 10:55:23

225 мәрте оқылды


Ярмарка

ЖЫЛ САЙЫН АБЫРАЙЫ АРТПАҚТА

Қарақалпақстан Республикасы Халық билимлендириў министрлигине қараслы 2-санлы Республикалық көп тармақлы балалар  ҳәм жас өспиримлер спорт мектебинде, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси, Экономика, Сыртқы экономикалық байланыслар, Инвестиция ҳәм саўда министрликлери, Өзбекистан Саўда санаат палатасының Қарақалпақстан Республикасы басқармасының шөлкемлестириўинде, Қарақалпақстан Республикасы аймақлық санаат ярмаркасы ҳәм кооперация биржасы болып өтти.

Даўамын окыў: Ярмарка

Сәне: 27.04.2016 10:54:05

238 мәрте оқылды


«БИЗ — УЛЛЫ ЖУРТ ПЕРЗЕНТЛЕРИМИЗ!»

«ЖАСЛАР ОРАЙЫ»  ЖАҢА ИМАРАТТА

Өзбекистан Республикасы мәмлекетлик ғәрезсизлигиниң жигирма бес жыллығы мүнәсибети менен «Камалат» жаслар жәми­йетлик ҳәрекети тәрепинен шөлкемлестирилген «Биз — уллы журт перзент­леримиз!» сүрени астында өткерилип атырған жаслар фестивалы шеңберинде Нөкис қаласында заманагөй архитектуралық үлгиде қурып питкерилген «Жаслар орайы» пайдаланыўға тапсырылды.

Даўамын окыў: «БИЗ — УЛЛЫ ЖУРТ ПЕРЗЕНТЛЕРИМИЗ!»

Сәне: 27.04.2016 10:52:59

251 мәрте оқылды


«БИЗ — УЛЛЫ ЖУРТ ПЕРЗЕНТЛЕРИМИЗ!»

ЕРТЕҢГИ КҮН БИЗИКИ — КЕЛЕШЕК БИЗИКИ

Елимиз ғәрезсизлигиниң 25 жыллығына бағышланып «Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекети тәрепинен «Биз — уллы журт перзентлеримиз!» сүрени астында төрт күн даўам еткен фестиваль республикамыз жасларын усы мақсет жолында бирлестирди.

Даўамын окыў: «БИЗ — УЛЛЫ ЖУРТ ПЕРЗЕНТЛЕРИМИЗ!»

Сәне: 27.04.2016 10:52:02

213 мәрте оқылды


ЯДНАМА

ҚОСЫҚ ӘЛЕМИНИҢ ЖАРҚЫН ЖУЛДЫЗЫ ЕДИ...

Өткен әсирдиң 60-жылларында республикамызда Халық сазлары оркестри ҳәм Нөкис музыка-хореогра­фиялық билим журты жумыс баслағанлықтан көркем өнеримиздиң қосық жанры жақсы раўажланды. Себеби, билим журтына өзлериниң әжайып музыка шығармалары менен халқымызға таныл­ған, атақлы композиторлар Ж.Шамуратов, Ә.Халимов, Н.Когай, Н.Мухамеддинов, К.Абдуллаев киби қарақалпақ музыка өнериниң дар­ғалары устазлық еткенликтен, қысқа ўақытлар ишинде бир топар талантлы қосықшылар пайда болды.

 

Даўамын окыў: ЯДНАМА

Сәне: 27.04.2016 10:49:34

209 мәрте оқылды


ЖАЗЫЎШЫ ОЙ САЛАДЫ, УСЫНЫС ЕТЕДИ

Муратбай Нызанов.

Қарақалпақстан халық жазыўшысы.

Сен күймесең, мен күймесем...

Инсанның қәлбине питкен ҳәр қандай өнер бул жаратылыс тәрепинен берилген бийбаҳа сый. Кимдур хош ҳаўазға ийе қосықшы, кимдур оған кәмине келтирип нама шығарады, тағы бир талант ийеси оған ылайық сөз-қосық дөретеди.

Даўамын окыў: ЖАЗЫЎШЫ ОЙ САЛАДЫ, УСЫНЫС ЕТЕДИ

Сәне: 27.04.2016 10:48:19

249 мәрте оқылды


«БИЗ — УЛЛЫ ЖУРТ ПЕРЗЕНТЛЕРИМИЗ!»

ЖАСЛАР ФЕСТИВАЛЫ БАСЛАНДЫ

Республикамызда елимиз ғәрезсизлигиниң 25 жыллығына бағышланып «Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекети тәрепинен өткерилип киятырған «Биз — уллы журт перзентлеримиз!» сүрени астында жаслар фестивалы басланды.

Даўамын окыў: «БИЗ — УЛЛЫ ЖУРТ ПЕРЗЕНТЛЕРИМИЗ!»

Сәне: 27.04.2016 10:46:11

208 мәрте оқылды


Өрт Қәўипсизлиги

ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ ИЛАЖЛАРДЫ КҮШЕЙТИЎ ЗӘРҮР

Нөкисте Өзбекистан Республикасы Ишки ислер министрлиги Өрт қәўипсизлиги бас басқармасы ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Минис­трлер Кеңесиниң шөлкемлестириўинде Нормативлик-техникалық экспертиза бағдарлары хызметкерлериниң қатнасыўында үш күнлик семинар-кеңес болып өтти. Оған ӨзИИМ ӨҚББ хызметкерлери, Қарақалпақстан Республикасы, Ташкент қаласы ҳәм ўәлаятлардың Өрт қәўипсизлик басқармаларының басшы ҳәм хызметкерлери, қәнигелери, тийисли минис­трликлер менен ведомстволардың, мәкеме ҳәм кәрханалардың басшылары, мәпдар шөлкемлердиң ҳәм ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Даўамын окыў: Өрт Қәўипсизлиги

Сәне: 27.04.2016 10:44:56

176 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ҚЫРЫҚҚА КЕЛИП, НЫРҚҚА...

Әлбетте, ҳәрқандай унамсыз ақыбетлер, орны толмас өкинишлер гиябентлик затлардың тәсиринде жүзеге келетуғынлығын ҳәр бир саналы адам жақсы түсинеди. Себеби, ғырстай жигитлердиң бул затларды қабыл еткеннен кейин өз баўырларын, ҳәттеки, туўған ата-анасын да танымай қалатуғынлығын киноларда көрип, баспасөз бетлеринде оқып жүрмиз. Сонлықтан да, гиябентликке қарсы гүресиў бағдарында турақлы түрде Їгит-нәсият, түсиндириў жумыслары алып барылмақта. Тилекке қарсы, усындай илажлардың алып барылыўына қарамастан айырым жасларымыздың бул жаман жолға кирип қалғанлықларына ашынамыз.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 27.04.2016 10:43:04

223 мәрте оқылды


Спорт

ЖАС ГИМНАСТТЫҢ ТАЛПЫНЫСЛАРЫ

Қарақалпақстан Республикасы Мәденият ҳәм спорт ислери министрлигине қараслы гимнастика түрлери бойынша қәнигелестирилген балалар ҳәм жас өспиримлер спорт мектебиниң тәрбияланыўшысы Мийирбек Узақбаев жас болыўына қарамастан үлкен жетискенликлерге ийе болған спортшы. Ол тоғыз жылдан берли спорт гимнастикасы менен турақлы түрде шуғылланып келмекте. Пайтахтымыздағы 3-санлы улыўма билим бериў мектебиниң 9-класында оқып билим алыў менен бирге спорт дөгереклерине жақсы қатнасып, мектеп мақтанышына айланған белсенди оқыўшылардың бири болып табылады.

 

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 27.04.2016 10:41:58

186 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ҚУРЫЛЫСТАFЫ ЖЕКЕ МӘП УШЫНБУРЫЛЫСЛАР

Бүгинги күни пайтахтымыздан тартып республикамыздың барлық районларында жүргизилип атырған қурылыс ҳәм абаданластырыў ислери нәтийжесинде журтымыздың келбети жыл сайын жаңаланып бармақта. °лги-жойбарда қурылған турақ жайлар, қәд көтерген социаллық ҳәм басқа да объектлер қала ҳәм аўылларымыздың көркине көрк, шырайына шырай қосып, танымаслық дәрежеде өзгеше түс алмақта.

 

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 27.04.2016 10:41:02

202 мәрте оқылды


ТЕННИC

ЖЕҢИМПАЗЛАР НАМАНГАНҒА ЖОЛ АЛДЫ

Соңғы жыллары теннис республикамызда  ғалабаласып атырған спорт түрлериниң биринен саналады. Бүгинги күнде журтымыздың дерлик барлық қала ҳәм районларында спорт дөгереклери ашылып, бунда көплеген елимиз жаслары теннис пенен турақлы түрде шуғылланыў имканиятларына ийе болмақта.

Усы жылдың 11-13-апрель күнлери  Нөкис қалалық 1-санлы балалар ҳәм жас өспиримлер спорт мектебине қараслы теннис спорт комплексиниң ашық теннис кортларында «Саламат ана ҳәм бала жылы», 9-апрель «Қарақалпақстан Республикасы Конститу­циясы күни» байрамына бағышланып 1997-1999, 2000-2001, 2002 ҳәм оннан кейинги жыллары туўылған балалар ҳәм қызлар арасында Қарақалпақстан Республикасы чемпионаты өткерилди.

Даўамын окыў: ТЕННИC

Сәне: 18.04.2016 10:21:21

284 мәрте оқылды


БИРГЕ ИСЛЕСИЎ

ИНТЕНСИВ БАҒЛАР ХАЛЫҚЛАР ДОСЛЫҒЫНЫҢ ТЫМСАЛЫ

Елимиз ғәрезсизликке ерискен дәслепки жыллардан баслап Германия мәмлекети менен барлық салаларда бирге ислесиў жақсы жол­ға қойылмақта. Соның ишинде Германия халықаралық бирге ислесиў жәмийети (GIZ) тәрепинен әмелге асырылып атырған илажлар дыққатқа ылайықлы. Мине, 15 жылдан берли усы жәми­йет тәрепинен аймағымызда экологиялық жағдайды турақластырыў, халықтың денсаўлығын беккемлеў, аўыл хожалығы, соның ишинде, бағшылықты, пал ҳәррешилигин раўажландырыў, зыянкеслерге қарсы гүресиў ҳәм басқа да салаларда кең көлемли жумыслар алып барылмақта.

Даўамын окыў: БИРГЕ ИСЛЕСИЎ

Сәне: 18.04.2016 10:18:56

296 мәрте оқылды


ТАҢЛАЎ

БИЗ ЖАСЛАР ­ ЖАТ ИДЕЯЛАРҒА ҚАРСЫМЫЗ

Жақында Нөкис Мухаммед ибн Ахмед ал-Беруний орта арнаўлы ислам билим журтында «Биз жаслар — жат идеяларға қарсымыз»  атамасында интеллектуал таңлаўы болып өтти. Таңлаўға Өзбекистан мусылманлары басқармасына қараслы Ташкент ислам институты ҳәм 9 орта арнаўлы ислам билим журты талабаларынан ибарат командалар қатнасты.

Даўамын окыў: ТАҢЛАЎ

Сәне: 18.04.2016 10:15:35

271 мәрте оқылды


Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF