Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:47:11, 18.10.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

«101»-ХАБАРЛАЙДЫ

ТАЯРЛЫҚ ЖУМЫСЛАРЫ АЛЫП БАРЫЛМАҚТА

Жаздың мыс қайнаған ыссылары өтип, үлкемизде алтын гүз мәўсими ҳүким сүрмекте. Және бираздан соң қылышын сүйреп қыс та келеди.

Даўамын окыў: «101»-ХАБАРЛАЙДЫ

Сәне: 18.10.2019 11:10:23

4 мәрте оқылды


«101»-ХАБАРЛАЙДЫ

АЛДЫН АЛҒ­АН АБЗАЛ

Өртке итибарсызлықтың ақыбети бахытсыз ҳәдийселерге алып келетуғынлығы бизиң бәршемизге де ашық-айдын белгили. Деген менен, усы қәўип-қәтерли есапланған жағдайларға бийпәрўа қараған пуқаралардың турақ жайларында ҳәм мал қораларында бир­қанша өртлер жүз берип атыр.

Даўамын окыў: «101»-ХАБАРЛАЙДЫ

Сәне: 18.10.2019 11:07:15

4 мәрте оқылды


«101»-ХАБАРЛАЙДЫ

ЖЫЛЫТЫЎ ҮСКЕНЕЛЕРИ МӘЎСИМГЕ ТАЯРМА?

Тақыятас районының өрт қәўипсизлиги хызметкерлери тәрепинен район аймағында жайласқан мәкеме ҳәм кәрханалар, өзин-өзи басқарыў уйымлары, сондай-ақ, көп қабатлы турақ жайлардың газ ҳәм электр үскенелери, жылытыў қазанларының гүз-қыс мәўсимине таярлығын тексериўде газ ҳәм электр кәрханалары хызметкерлери менен биргеликте бир қатар жумыслар әмелге асырылмақта.

Даўамын окыў: «101»-ХАБАРЛАЙДЫ

Сәне: 18.10.2019 11:05:35

3 мәрте оқылды


«101»-ХАБАРЛАЙДЫ

ӨРТ ИТИБАРСЫЗЛЫҚТЫ КЕШИРМЕЙДИ

Нөкис қаласы аймағында пуқараларымыздың турақ жайларында ҳәм мәкеме, кәрханаларда соның менен бирге таза салынып атыр­ған қурылыс имаратларында өрт қәўипсизлиги қағыйдалары бойынша, Нөкис қалалық өртти қадағалаў уйымы хызметкерлери тәрепинен ҳәр ҳәптениң сәршемби күни «Өртлер профилактикасы күни» деп белгилениўи мүнәсибети менен пайтахтымыз турғынлары менен ушырасыўлар, сәўбетлесиўлер өткерилмекте.

Даўамын окыў: «101»-ХАБАРЛАЙДЫ

Сәне: 18.10.2019 11:04:49

3 мәрте оқылды


КӨРГИЗБЕ

«РЕҢЛЕР ЖЫЛЎАСЫНДА — АНА  ДИЯР»

Үлкемиздиң бийтәкирар тәбиятын сәўлелендирген пейзажлар,  атызларда жетилискен баў-бағша өнимлери, гүлзарлардан  үзилген түрли  гүллерди сәўлелендирген  натюрмортлар, бүгинги күни  халқымыздың мақтанышына айланып, ертеңги келешегимизге  мийрас  болып қалады.

Даўамын окыў: КӨРГИЗБЕ

Сәне: 18.10.2019 11:02:42

4 мәрте оқылды


ҚӘДИРИЯТ

КӨК КӨЙЛЕК ТАРИЙХЫ

Қарақалпақ ҳаял-қызларының миллий кийими болған көйлеклерине жүдә итибар менен қараған. Көйлеклерди пашшайыдан, бөзден тигип, жағасын болса қара ушыға ямаса қызыл ушыға таўарға нағыслар салып, дөгереклерин жипек сабақлар менен жийеклеген.

Даўамын окыў: ҚӘДИРИЯТ

Сәне: 18.10.2019 11:01:36

3 мәрте оқылды


ИСБИЛЕРМЕНЛИК

ӨНЕРЛИНИҢ ҚОЛЫ АЛТЫН

Соңғы жыллары республикамыздың барлық аймақларында болғаны сыяқлы Тахтакөпир районында да исбилерменлик пенен шуғылланыўшы жаслар жылдан-жылға көбейип бармақта.

Даўамын окыў: ИСБИЛЕРМЕНЛИК

Сәне: 18.10.2019 10:53:04

3 мәрте оқылды


МҮНӘСИБЕТ

МУҒАЛЛИМ — КЕЛЕШЕК  ТӘРБИЯШЫСЫ

Журтбасшымыз елимизде билимлендириў системасын жетилистириў, инновациялық заманагөй пикирлейтуғын кадрларды таярлаў мәселесин мәмлекетлик сия­сат дәрежесине көтергени тосыннан емес.

Даўамын окыў: МҮНӘСИБЕТ

Сәне: 18.10.2019 10:46:57

4 мәрте оқылды


Мақала

ПРЕЗИДЕНТИМИЗДИҢ  МАҚСЕТИ — ХАЛҚЫМЫЗДЫҢ ЖАЙНАП-ЖАСНАП ЖАСАЎЫ

Ҳүрметли Президентимиз Ш.М.Мирзиёевтиң 2019-жылы 20-21-августтағы Қарақалпақстанға сапары халқымызға өзгеше бир қуўаныш алып келди.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 18.10.2019 10:23:54

3 мәрте оқылды


Мақала

ӘДИЛЛИК СЕЙИЛИ

Қоңырат районы, Түркистан МПЖ аймағындағы Санаат кәсип-өнер колледжинде әдиллик сейили болып өтти. Сейилди өткериўден баслы мақсет — халқымыздың социаллық корғаўға мүтәж қатламын қоллап қуўатлаў, «Халық мәмлекетлик уйымларға емес, мәмлекетлик уйымлар халқымызға хызмет көрсетиўи керек» деген идеяны алға сүрген ҳалда пуқараларға көшпели тәризде хызмет көрсетиўден ибарат.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 18.10.2019 10:22:31

2 мәрте оқылды


ИНСАН. ЖӘМИЙЕТ. НЫЗАМ.

САЛЫҚЛАР ҲӘМ БАСҚА ТӨЛЕМЛЕРДИ ӨНДИРИЎДИ ҚАРЫЗДАРДЫҢ  МҮЛКИНЕ  ҚАРАТЫЎ

Қарақалпақстан Республикасы Экономикалық судлары тәрепинен 2019-жылдың 6 айы даўамында салық қарызы бойынша өндириўди салық төлеўшиниң мал-мүлкине қаратыў менен байланыслы 1378 ислер көрилген болып, соннан 1361 даўа арзалар электрон түрде келип түскен.

Даўамын окыў: ИНСАН. ЖӘМИЙЕТ. НЫЗАМ.

Сәне: 18.10.2019 10:21:57

3 мәрте оқылды


НЫЗАМ ҲӘРЕКЕТТЕ

КОДЕКСЛЕРГЕ  КИРГИЗИЛГЕН  ӨЗГЕРИСЛЕР

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 20l9-жыл 8-июльдеги «Өзбекстан Республикасының Жынаят, Жынаят процессуал, Ҳәкимшилик жуўапкершилик ҳаққындағы Кодекслерине өзгерис ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққында»ғы 548-санлы Нызамы менен Өзбекстан Республикасы Жынаят, Жынаят процес­­суал ҳәм Ҳәкимшилик жуўапкершилик ҳаққындағы Кодекслерине бир қатар өзгерислер киргизилди.

Даўамын окыў: НЫЗАМ ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 18.10.2019 10:20:04

4 мәрте оқылды


Қарар

ҚУРЫЛЫС ТАРАЎЫНА МӘЛИМЛЕМЕ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН КЕҢНЕН ЕНГИЗИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 18.10.2019 10:18:31

3 мәрте оқылды


ПАХТА 2019

ЖЫЙЫН-ТЕРИМ ҚЫЗҒАН ЖЕРДЕ…

Шоманай бозларында космос түңлигин биринши ашқан космонавт Ю.Гагарин атына қойылған хожалыққа атайы пахтакеш Орынбасар Көккөзов уйыт­қы болып, басшылық еткен жыллары барлық тараўлар бойынша рекорд көрсеткишлерге ерискенлерин бүгинги заманласларымыз умытпаса керек.

Даўамын окыў: ПАХТА 2019

Сәне: 18.10.2019 10:14:59

2 мәрте оқылды


МҮРӘЖАТ

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖАСЛАРЫНЫҢ ГҮЛЛӘН ХАЛҚЫМЫЗҒА МҮРӘЖАТЫ

Әзиз ата-аналар, қәдирли устазлар ҳәм жаслар!

Биз уллы инсанларды жетилистирип жәҳән цивилизациясына үлкен үлес қосқан бай тарийх ҳәм материаллық-мәнаўий мийрасқа ийе, өз перзентлериниң қәбилети, умтылыўшаңлығы менен дүньяда мүнәсип өз орнына ийе болып атырған елде жасаў бахтына миясар әўладпыз.

Даўамын окыў: МҮРӘЖАТ

Сәне: 18.10.2019 10:11:49

5 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF