Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 07:19:31, 18.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

«АНАША»ҒА АҢСАРЫ АЎҒАН АХМЕТ

Жынаят ислери бо­йынша Беруний районы суды ашық суд мәжилисинде жынаят ислери көрип шығылған А.Ниязов, А.Абдуллаев ҳәм Н.Султановлардың үшеўи де ҳеш жерде жумыс ислемейди. Қалаберди алдынғы екеўи бурын да ислеген қылмысларына жараса жазаны өтеген. Әлбетте, бүгингидей кең имканиятлар жаратылған абат журтымызда белгили бир кәсиптиң басына «жип тақпаған» адамнан не үмит, не қайыр. Және бир таңланатуғын жеримиз бәри де шаңарақлы, ҳәр бири үш-төрт перзенттиң әкеси. Сонда қазан қаяқтан қайнайды, ишип-жемей ме, киймей ме, мереке-мейлиске, қулласы...

Судта анықланыўынша Ахмет Ниязов өткен жыл май айы­ның орталарында қатаң қадаған етилген, яғный қурамында нәшебентлик затлары болған марихуана өсимлик туқымын нызамға қылап рәўиште өзиниң Төрткүл ра­йоны, «А.Дурдыев» аўыл пуқаралар жыйыны аймағындағы жасап турған үйиниң қапталындағы мөлдек жериниң бир метр квадрат жерине ғаўыш арасына егип, көгерип шыққан еки түп марихуана (кендир) өсимлигине «баладай қарап» гүзге шекем бабында писип жетилидирген «анаша»ға аңсары аўған, матер­иаллық мәп көриўди гөзлеген Ахмет нызамға қайшы ҳәрекетин баслайды. Атап айтқанда, ол өткен жылдың 30-октябрь күни Төрткүл районы «Дийқан базары» аймағындағы Матнапесов көшеси 1-жай, 7-квартирасында ўақтынша жасаўшы Нариман Султановқа 100 грамм марихуананы 200 мың сумға сатыў жолы менен өткерген.

Буннан тысқары ол 25-ноябрь күни жынайый ҳәрекетлерин және де тәкирарлап, сол базар аймағында түске шекем Н.Султановқа әдеттегидей өнимди сол баҳада, түстен ке­йин Огаҳий көшеси 4-жайда жасаўшы А.Абдуллаевқа 60 граммын 200 мың сумға нызамға қылап рәўиште сатып мәпленеди. Нәшебентликтиң нәшесине берилген жигитлер буннан кейин де бирнеше мәрте «қәдимги заттан бурынғыдай таярлап қой» деп Ахметке қоңыраў етип «саўда-сатық» етип келген.

«Баспақтың жуўырғаны сабанханаға шекем» деген гәп бар, халқымызда. Бул нақыл усындайда, усындайларға қарата айтылса керек. Өйткени, бул нәшебентлердиң де нызамсыз ҳәрекетлери узаққа бармады. Ҳуқық қорғаў уйымы хызметкерлериниң биргеликте алып барған илажы даўамында олар избе-из иркилип, сатаман, пайдаланаман деп қойған затлары айғақлы зат ретинде дәлил сыпатында ҳүжжетлестирип, суд-химиялық экспертизасының жуўмақлары алынды.

Узын гәптиң қысқасы, «анаша»ға аңсары аўған бул нәшебентлер ислеген қылмысларына жараса суд уйымы тәрепинен ҳәр қыйлы жыллар­ға еркинен айырыў жазасына ҳүким етилди.

Б.ҚУРБАНОВ.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF