Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:19:53, 28.01.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЖАТ ИЛЛЕТЛЕРГЕ ҚАРСЫМЫЗ

Ҳәзирги ўақытта орынларда жас өспиримлердиң ҳуқық ҳәм еркинликлерин, нызамлы мәплерин қорғаў, жынаятшылық пенен ҳуқықбузарлықларды болдырмаў, адам саўдасынан ҳәм жәмийетимизде ҳәр қыйлы жат ағымлар тәсиринен қорғаў, жаслар арасында саламат турмыс тәризин қәлиплестириў мақсетинде мәпдар тараў қәнигелериниң қатнасыўында ата-аналар менен ушырасыўлар, мәжилислер ҳәм дөгерек сәўбетлери өткерилмекте.

Пайтахтымыздағы 2-санлы медициналық колледжинде өткерилген илажға ҳуқық қорғаў уйымларының ўәкиллери, медицина тараўының хызметкерлери, қалалық ҳәкимияттан ҳәм басқа да шөлкемлерден жуўаплы қәнигелер қатнасты.

Атап өтилгениндей, Президентимиз басшылығында елимизде жасларға айрықша итибар қаратылып, билим алып, кәсип ийелеўи, талант ҳәм шеберликлерин жүзеге шығарыўы ушын ғамқорлық көрсетилмекте. Соны да умытпаўымыз тийис, бүгингидей ҳәр тәреплеме раўажланып бара­тыр­ған заманда жасларды ҳәр қыйлы жат идеологиялар тәсиринен қорғаў, оларға тәлим-тәрбия бериў ҳәм турақлы рәўиште қадағалап барыў үлкен әҳми­йетке ийе. Ҳақыйқатында да, ҳәр бир инсан интернет ҳәм мобиль телефонлары арқалы ҳәр қандай мағлыўматты тезлик пенен алыў мүмкиншилигине ийе. Интернет тармағынан дурыс ҳәм ақылға уғрас пайдаланыўды ҳәр бир жасқа үйретиў, оларды унамсыз иллетлер, ғалабалық мәденият тәсиринен қорғаў бүгинги күндеги ең әҳмийетли мәселелерден саналады.

Ушырасыўда ата-аналарға өз перзентиниң ҳәр бир ис-ҳәрекетине итибарлы болыўы, әсиресе жазғы дем алыс күнлеринде оларды турақлы қадағалап барыў зәрүрлиги атап өтилди. Сондай-ақ, жаслар арасында ерте некениң алдын алыў, түрли зыянлы иллетлерди болдырмаў, диний ағымлар тәсиринен қорғаў бойынша қәнигелер тәрепинен кең түрде түсиник берилди.

Әсиресе, қызларды шаңараққа таярлаў, ерте турмыс қурыўдың аўыр ақыбетлери менен кеңнен таныстырыў арқалы олар арасында саламат турмыс тәризин қәлиплестириў мәселеси денсаўлықты сақлаў тараўы хызметкерлери тәрепинен мысаллар менен келтирилип өтилди.

Ата-ана өз перзентиниң жүрис-турысына, кийиниў мәдениятына итибар қаратыўы, зыянлы әдетлерди өзлес­тириўине жол қоймаўы ушын күнделикли рәўиште ўақыт ажыратып, қадағалаўы ҳәр қандай унамсыз жағдайлардың алдын алыўға хызмет ететуғынлығы атап өтилди.

* * *

Усы мәселеге бағышлан­ған илажлар Нөкис санаат ҳәм турмыс хызметин көрсетиў колледжинде  ҳәм  Бердақ  атындағы Қарақалпақ  мәмлекетлик университети жанындағы e-санлы Академиялық лицей оқыўшылары менен де өткерилди.

Н.РЕЙПНАЗАРОВ,

Қарақалпақстан хабар агентлигиниң хабаршысы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF