Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 19:40:37, 24.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЫЛАЙЫҚЛЫЛАР  САЙЛАНБАҚТА

Ҳәзир мәмлекетимизде қайсы пуқара табысқа ерисип жақсы ат көтерсе де жасайтуғын аймағының абырайы көтериледи, унамсыз ҳәрекетке қол урса да сол аймақтын аты биринши айтылады. Жергиликли ҳәкимият деп аталатуғын мәкан ҳәм аўыл пуқаралар жы­йынлары бүгинги күнге келип сол аймақта жасаўшы пуқара­ларға тийисли барлық мәселелерде олардың сүйенишине айланбақта.

 

Сонлықтан да әсиресе өзин-өзи басқарыў уйымларында өткерилип атырған бы­йылғы сайлаўларға пуқаралардың көз қарасы ҳәр қашанғыдан да өзгеше, ҳәр қашанғыдан да жуўапкершилик пенен қарап атырғанының гүўасы болып атырмыз. Себеби, мәкан ақсақалының искер, жуўапкершиликти терең сезинетуғын, обал-саўапты билетуғын инсаплы ҳәм төрели болыўының сол аймақтағы унамлы ҳәм унамсыз ҳәрекетлердиң бәрине де тәсири бол­ғанлықтан, жыйын баслығы ҳәм оның кеңесгөйлерин сайлаўда пуқаралар арасынан дизимге алынған ўәкиллер ылайықлы талабанларды таңлап алмақта.

Жақында пайтахтымыздағы «Әмиўдәрья» мәкан пуқаралар жыйыны баслығы ҳәм оның кеңесгөйлерин сайлаў болып өтти. Әсиресе соңғы жыллары раўажланыў жолына түскен бул аймақта жаңадан-жаңа заманагөй имаратлар бой көтерип, оларда түрли турмыс хызметин көрсетиўши орынлар шөлкемлестирилмекте ҳәм булар арқалы халық турмысы абаданласпақта, мүшкиллери жеңиллеспекте, жаңа жумыс орынлары жаратылмақта. Бул ислер ҳәзир де даўам етип атыр. Сондай-ақ, балалар спортына қаратылған айрықша итибар нәтийжесинде халықаралық спорт жарысларында жеңимпаз болып келип атырған жаслар, жас өспиримлер саны жыл сайын артып бармақта. Демек, аймақтағы алға илгерилеўлерде, халық турмысының еле де пәраўан болыўы жолындағи ислердиң даўамын тәмийинлеўде, қурылыслар жеделлесип, орайлық көшелери пайтахтымыздың сәнине сән қосыўында, аймақ халқының тыныш-татыўлығын тәмийинлеўде искер басшының ролин жақсы түсинген исши ҳәм ўәкиллер топары сайлаў нызамшылығының сақланыўына қатаң итибар қаратты. Жы­йын баслығы ҳәм оның кеңес­гөйлери сайланып,  талабанлар арасынан усы аймақтағы 24-санлы улыўма билим бериў мектебинде муғаллим болып ислеп келген Нурлыбай Ибрайымов жыйын ақсақалы болып сайланды. Сондай-ақ, ўәкиллер топары жыйын баслығының 11 кеңес­гөйин сайлап, оларға халқының атынан исеним билдирди.

— «Әмиўдәрья» мәкан пуқаралар жыйыны баслығын ҳәм оның кеңесгөйлерин сайлаў ашық даўыс бериў жолы менен әмелге асырылды,-дейди сайлаўды өткериўши исши топардың баслығы Қалбай Әлиев. — «Пуқаралар жыйынлары баслығы (ақсақалы) ҳәм оның кеңесгөйлерин сайлаў ҳаққында»ғы Өзбекистан Республикасы Нызамы талаплары сайлаў мапазында толық сақланды.Сайлаўда ўәкиллер топары исеним билдирген жыйын баслығы Н.Ибрайымов алдағы ўақытларда аймақта жасаўшы пуқаралардың аўызбиршилиги, саламатлығы, пәраўан турмысы жолында аянбай хызмет етеди, деген үмиттемиз.

П.ХОЖАМУРАТОВА.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF