Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:04:59, 18.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

БАЗАРДА  ТАБЫСЫП ТУРҒАН  ЖИГИТЛЕР

«Уры урыны қараңғыда табады» дейтуғын болсақ, бул наркотик өниминиң нызамсыз алды-саттысы менен шуғылланыўшы жигитлер табысыў орнына базарды таңлаған. Ҳәрдайым «базарда көрискенше» деп тар­қасқан жигитлер бүгинлиги «темир тор» артында көрисип отыр.

l970-жылы Хорезм ўәлаяты, Хазарасп районында туўылған Хужаназаров Ислам Худайбергенович, l966-жылы Кегейли ра­йонында туўылған Қурбашов Жаңабай Турсынбаевич ҳәм l985-жылы Нөкис қаласында дүньяға келген Хожақметов Алмат Акмалиевичлер белгили бир кәсиптиң басына «жип тағып» жәми­йет ушын да, шаңарағы ушын да пайда келтиргенде «қара гүрси»ниң қарасын да көрмес еди.

Суд мәжилисинде анықланыўынша Ж.Қурбашов өткен жылдың июль айы ишинде Хорезм ўәлаяты, Хазарасп районы  орайлық дийқан базарына барып, усы базарда өзиниң танысы болған И.Хужаназаров пенен ушырасып, оннан нызам тәрепинен сатыў, сатып алыў, өткериў, таярлаў ҳәм басқа да ҳәрекетлер қатаң қадаған етилген 5 грамм муғдарындағы «опий» нәшебент­лик затын өткериў мақсетин гөзлемей, өзине қабыллаў мақсетинде 500 мың сумға сатып алған ҳәм өзинде сақлап қабыллаў жолы менен жоқ етеди.

Буннан басқа Ж.Қурбашов бул нызамсыз ҳәрекетлерин август айында еки мәрте, сентябрь, октябрь, ноябрь айларында да даўам еттирип, кейинги ўақытлары базардағы «ушырасыў»ға А.Хожақметов та бирге барады.

Өткен жыл l2-ноябрь күни саат 2l.00 лер шамасы сол базар, сол шахстан және де әдеттегидей 5 грамм «опий» нәшебентлик затын 600 мың сумға келисип, соның e00 мың сумын А.Хожақметов арқалы берип, 2,5 граммнан бөлисип алып, соннан бир бөлегин шегиў жолы менен қабыллап, қалған l,68 грамм бөлегин қупыя жасырып сақлап қойған. Ҳуқық қорғаў уйымы хызметкерлериниң биргеликте өткерген «Қурамында наркотик ҳәм психотроп дәрилериниң нызамсыз айланысына қарсы гүресиў» илажы даўамында Ж.Қурбашовтан l,68 грамм, А.Хожақметовтан l,23 грамм «опий» нәшебентлик заты айғақлы зат ретинде алынған.

Узын гәптиң қысқасы, базарда табысып турған жигитлердиң жынайый ҳәрекетлерине шек қойылып, олар суд уйымы тәрепинен тийисли жазаларға ҳүким етилди.

Б.ҚУРБАНОВ.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF