Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 21:24:08, 28.01.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЖАЛҒАН МАҒЛЫЎМАТТЫҢ ЖАЗАСЫ

З.Таңирбергенов, Б.Розумбетов, И.Нурумов, У.Туребаев ҳәм Б.Султанбаевтан ибарат жерлеслеримиз өзлериниң ислеген қылмысларына ылайық судтың қара гүрсисине отырды… Неге?!

Зафар Таңирбергенов 2014-жылдың 31-мартынан 2016-жылдың 3-мартына шекем «Пахтаарна-Найман» ирригация системасы басқармасы баслығы ўазыйпасында ислеп келип, лаўазымлы шахс бола турып, басқарманың тармақ баслықлары И.Нурумов, Б.Султанбаев, Б.Розумбетов, К.Хожаниязов ҳәм У.Турабаевлар менен өз-ара алдын-ала жынайый тил бириктирип, «Пахтаарна-Найман» ИСБда негизинде ислемеген Р.Розумовқа көзбояўшылық пенен 2-дәрежели инженер сыпатында ислегенлиги ҳаққында табельлерге жалған мағлыўмат киргизип, 2015-жылдың март айынан октябрь айына шекем 4.697.340 сум, М.Шербаевқа усындай жол менен инженер-гидротехник сыпатында, 2014-жылдың декабрь айынан 2015-жылдың декабрь айына шекем 7.979024 сум,Т.Каримовқа жумысшы деп 2014-жылдың апрель айынан 2015-жылдың декабрь айына шекем 9.747819 сум, У.Джумабаев, Т.Джумабаев, О.Қурбанбаев, М.Алланазаровларға жәми болып 2014-жылдың апрель айынан 2015-жылдың декабрь айына шекем 53.548.610 сум мийнет ҳақы есаплап, өзлестириў жолы менен талан-тараж еткен.

Солай етип, З.Таңирбергенов жоқарыдағы ҳәрекетлери менен Жынаят Кодексиниң 167-статьясы 2-бөлими «а», «в», «г» бәнтлери ҳәм 209-статьясы 1-бөлиминде көрсетилген жынаятты әмелге асырған.

Өз нәўбетинде тармақлардың басшылары да (Б.Розумбетов, И.Нурумов, У.Туребаев, Б.Султанбаев) усы тақылетте жол тутып, ҳүжжетлерди қәлбекилестирип, өзлестириў жолы менен көп муғдардағы қаржыны талан-тараж еткен. Яғный, олар да табельлерге жалған мағлыўматлар киргизип, мәмлекет қаржысын көкке суўырған.

Дүньяда сораўсыз нәрсениң өзи жоқ. Ҳәрқандай нәрсениң есап-китабы болады. Сол айтқандай, жоқарыда атлары аталған пуқаралар да күнлердиң күнинде тығыларға тесик таппай, ақыр-ақыбетинде тийисли уйым хызметкерлериниң қолына түсти. «Қыңыр истиң қыйығы қырық жылдан кейин де паш болады» деген усы ғой.

О.ЖУМАБАЕВ.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF