Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 01:28:08, 02.06.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

НАЎРЫЗ ҚУЎАНЫШЛАРЫ  ДАЎАМ ЕТПЕКТЕ

Адамлардың кеўлин қуўаныш сезимлери менен толтырған улыс­тың уллы күни — Наўрыз халқымыздың неше мың жыллардан берли қәстерлеп, ардақлап киятырған гөззал, тәкирарланбас қәдириятларынан саналады.

Ояныў ҳәм жасарыў пасылы, меҳир-мүриўбет ҳәм гөззаллық тымсалы болған Наўрыз әййямы пайтахтымызда жайласқан Арқа-Батыс әскерий округиндеги 16-санлы орта билим бериў мектебинде де жоқары көтериңкилик руўхта өткерилди.

Кешеде сөз сөйлеген округтиң басшылары ҳәм байрам мийманлары елимиздиң тынышлығы жолында аянбай мийнет етип киятырған әскерий хызметкерлерди, олардың шаңарақ ағзаларын байрам менен қутлықлады.

Наўрыз байрамы Республикамыздың барлык орынларында ҳәр жылғыдан да қызықлы ҳәм жоқары кейпиятлар менен болып өтпекте. Мен быйылғы байрамды Нөкис қаласында әскерий хызмет ўазыйпасын атқарып атырған Хурсандбек баламның шаңарағында күтип алмақтаман. Усы мектепте мениң 3 ақлығым оқып билим алмақта. Мине, бүгин өмирлик жолдасым Матлуба менен бирге байрам тамашаларын көрип, кеўиллеримиз жасарып, үлкен қуўанышқа бөленип атырмыз,-дейди Әндижан ўәлаятынан келген нураный атамыз Икрам Ибрагимов.

Ҳақыйқатында да, улыстың уллы күни болған байрам тамашалары мектепте ғана болып қалмастан Арқа-Батыс әскерий округинде кең түрде белгиленип өтилди. Таң азаннан Нөкис горнизоны қалашасында жа­йылған байрам дастурханлары, оларды безеп турған түрли тағамлар, миллий кийимдеги қыз-жаўанлар менен жигитлер, ҳәр қыйлы ойын-заўық кешелери, қулақлардың қурышын қандырған жағымлы намалар Наўрызға айрықша сән берип турғандай еди...

Р.АРЗИЕВ,

арнаўлы хабаршымыз.

Сүўретлерде: 1.Әндижанлы мийман И.Ибрагимов ақлықлары менен бирге.

2.Наў­рыз байрамынан көринис.

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "erkinkarakalpak.uz"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF