Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 03:14:55, 05.06.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

БАНК ФИЛИАЛЫНДАҒЫ

НЫЗАМСЫЗ ҲӘРЕКЕТЛЕР

Соңғы жылларда ҳүкиметимиз тәрепинен банк системасына айрықша дыққат қаратылыўының нәтийжесинде елимизде ҳәрекет етип турған мәмлекетлик ҳәм коммерциялық банклер халық хожалығының түрли тараўларында әҳмийетли орын тутып, экономикамыз раўажланыўының исенимли тирегине айланды, десек асыра айтқан болмаймыз. Ҳақыйқатында да, тараўда избе-излилик пенен жүргизилип атырған реформалар, хызмет көрсетиў сапасының түп-тийкарынан жақсыланыўы пуқараларымыз арасында банк хызметине болған талаптың күшейип, олар­ға ҳәр қыйлы мүрәжатлар менен келип атырған қарыйдарлар санының артыўына себеп болмақта.

Мәмлекетлик акционерлик коммерциялық «Асакабанк»тиң Қарақалпақстан филиалы республикамыздағы ири, көзге көринген банк мәкемелериниң биринен есапланады. Демек, усыған жараса онда көрсетилетуғын хызмет түрлери, бул хызметлерден пайдаланатуғын қарыйдарлардың көп болатуғыны да турған гәп. Лекин, «бир қумалақ бир қарын майды ширитеди» дегениндей, кейинги жылларда филиал жумысына, ондағы басшы лаўазымларға көрсе көзи, ойласа нәпси тоймайтуғын айырым напәк кимселердиң араласыўы оның халық арасындағы абырайына бираз иритки салған сыяқлы. Қолымыздағы 131 бетлик суд ҳүкими менен танысар екенбиз, бул пикирлердиң, қала берсе, ата-бабаларымыз тәрепинен айтылған «айналайын сәллем сеннен, ҳеш ким гүман етпес менен» деген нақылдың қаншелли дәрежеде дурыс екенлигине көз жеткиземиз.

Ҳүкимде баян етилиўинше, банк филиалын 2003-жылдың 13-майынан 2011-жылдың 1-мартына шекем басқарған пуқара Тахир Еримбетов, оннан кейин, яғный, 2011-жылдың 2-мартынан 2014-жылдың май айы­на шекем басқарған пуқара Азиз Ешимбетовлардың жетекшилик еткен дәўирлерде филиалда көп ғана нызамсыз ҳәрекетлерге жол қойылған.

Ҳуқық қорғаў уйымларының хызметкерлери суд ҳүкимин жазғанда «хызмет лаўазымынан ғәрезли мақсетлери ушын пайда­ланған», «пуқаралардың ҳуқықлары ҳәм нызам менен қорғалатуғын мәплерине және мәмлекет мәплерине жүдә көп муғдарда зыян жеткизген», «лаўазымына нем­қурайдылық пенен қараған», «ҳүжжетлерге жалған мағлыўматлар киргизиў арқалы оларды қәлбекилестирген», «бир топар жынаятшылар менен алдын ала тил бириктирген», «алдаў жолы менен өзгелердиң ҳәм мәмлекеттиң көп муғдардағы мүлкин талан-тараж еткен» деген сыяқлы ибаралардан көп пайдаланады. Бул ибараларды жоқарыда атлары келтирилген шахсларға да биймәлел қолланыў мүмкин. Себеби, Азиз Ешимбетов МАК «Асакабанк»тиң Қарақалпақстан филиалы басқарыўшысы лаўазымында ислеп жүрип, өзине бухгалтериялық есабатларды, касса ҳәм валюта алмастырыў операцияларының өз ўақтында орынланыўын қадағалап турыў ўазыйпасы жүклетилгенлигине қарамастан, хызмет лаўазымына немқурайдылық пенен қараған, ҳәтте ҳүждансызлық пенен қатнас жасаған. Мәселен, ол 2011-жылдың 26-январынан 2014-жылдың 28-апрелине шекемги аралықта 19997-санлы есап бетинен 51 хожалық жүргизиўши субъектлер менен кредит шәртнамасын дүзбестен, олардың есап бетлерине 7.775.522.200 (жети миллиард жети жүз жетпис бес миллион бес жүз жигирма еки мың еки жүз) сум пул қаржыларын өткерип берген. Хызмет ўазыйпасына немқурайдылық пенен қарағанлығы себепли, олардың өз ўақтында өндирилиў шараларын көрмеген. Нәтийжеде банк филиалына жәми 219.814.651 (еки жүз он тоғыз миллион сегиз жүз он төрт мың алты жүз елиў бир) сум муғдарында зыян жетиўине себепши болған. Сондай-ақ, ол «Кегейли агротехсервис МТП» ЖШЖ баслығы Қултай Мурзаханов ҳәм филиалдың «Валюта алмастырыў операция­лары секторы» қәнигелери менен өз-ара тил бириктирип, басқарыўшы болып ислеген дәўиринде 1097 жағдайда 758 шахсқа жәми 2.131.500 (еки миллион бир жүз отыз бир мың бес жүз) АҚШ долларын нызамға қайшы рәўиште алып бериўге жәрдемлескен.

Судланыўшы Т.Еримбетов та жоқарыдағыларға уқсас жынаятларды әмелге асырған. Әлбетте, олардың барлығы ҳаққында бир мақалада сөз етиў мүмкин емес, сонлықтан да биз бир-еки мысал менен ғана шеклениўге мәжбүр болдық.

«Қыңыр истиң қыйығы қырық жылдан соң да шығады» дейди халық даналығы. Гүзениң күнде емес, күнинде сынғанындай, мақалада сөз етилген шахслардың жынайый ислери ҳуқық қорғаў уйымларының қырағы хызметкерлери тәрепинен өз ўақтында әшкара етилип, олардың нызамсыз ҳәрекетлери Жынаят ислери бойынша Нөкис қалалық судында болып өткен ашық суд мәжилисинде ҳәр тәреплеме көрип шығылды ҳәм Өзбекистан Республикасы Жынаят кодексиниң тийисли статьялары бойынша қылмысларына жараса жаза тайынланды.

М.АЛИЕВ.

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "erkinkarakalpak.uz"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF