Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 21:58:18, 25.02.2021
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

УСМАН ӘЗИМНИҢ ШЫҒАРМАЛАРЫ ҚАРАҚАЛПАҚ ТИЛИНДЕ

Өткен жылы Өзбекстан халық шайыры, драматург ҳәм жазыўшы Усман Әзимниң 70 жыллығы мәмлекетимизде кең түрде белгиленди. Шайырдың қосықлары халықшыллығы, оқыўшының кеўлине жақынлығы, өзиниң өткирлиги менен китап оқыўшыларының жүрегинен орын алған.

Шайырдың бул топламына «Таң атқан тәреплерде» драмасы, «Бахшиёна» – яғный бақсы жолына жазылған дәстанлары ҳәм «Қоңырат ҳаялларының қосықлары»  киргизилген, Драма ҳәм дәстанларын, «Әййемги Бухараның муңлы намалары», қосықлар дүркинин журналист-шайыр, дилмаш Кеңесбай Реймов аўдарған. Сондай-ақ, журналист, дилмаш Баҳамдулла Нурабуллаев тәрепинен аўдарылған бир дүркин қосықлары да китапқа киргизилген.

Әлбетте, халық шайырының дөретиўшилигинен алынған бул шығармалар қарақалпақ оқыўшыларының кеўлинен жыллы орын алады деп исенемиз.

 

Қарақалпақстан хабар агентлиги

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF