Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 22:20:22, 11.11.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ҚОҢЫРАЎ ШАЛЫНҒАНДА...

— Жас әўлад тәрбиясы жеңил-желпи қараўды кеширмейди. Себеби, жаслар ертеңги келешегимиз. Бүгин оларға қай дәрежеде билим ҳәм тәрбия бере алсақ, ертеңги күни мийўеси татлы боларына көзимиз жетеди. Мектебимизде 318 оқыўшының тәлим алыўында 29 муғаллим пидайылық пенен мийнет етпекте. Дурыс, күнделикли турмыс ғалма-ғаллары, базыда шаңарақтағы түсинбеўшиликлер айырым устазлардың жүйкесин шаршатыўы, сабақ өтиўине унамсыз тәсирин тийгизиўи итималдан жырақ емес. Сонлықтан ҳәр сапары басқоспамызда оларға, мектеп босағасынан атлар екенсиз, шаңарақтағы, көшеде дуслас­қан кеўилди қабартатуғын машқаланы ядыңыздан шығарып, устаз деген атыңызға ылайық сабақ өтиң, ҳәр күни муғаллимнен билим дүньясы сыр сандығынан жаңалық күтип жаўдырасқан қара көзлер үмитин пушқа айландырмаң, деп қайта-қайта зинҳарлайман.

 

Бала тәрбия­сына дурыс жол таба билиў оның келешекте қайсы кәсип ийесине айланыўына бағдар береди. Дәўирдиң өзи муғаллимлерден тәлимди тәр­биядан, тәрбияны тәлимнен ажыратпастан алып барыў ўазыйпасын алдымызға қойған, - деген пикирлерин бөлискен Елликқала районындағы 60-санлы мектептиң директоры Мәмбет Давлетовтың гәпинде жан бар еди.

Жаңа имаратлар бой көтерип, жаңаланыўға жүз бурған Елликқаланың «Қырыққыз» аўыл пуқаралар жыйыны аймағында бул мектеп имараты, олардан сән саўлаты менен ажыралып, алыс­тан көзге тасланады. Мәмлекетимизде тәлим-тәрбия ошағы саналған билимлендириў тараўына айрықша ғамқорлық көрсетилген 2009-жылы жаңадан тырнағы қаланған мектептиң әтирапы декоратив ҳәм мийўе ағашлары менен қоршалып, абаданласқан.

Тағы бир  тәрепи, мектепте шет тили, химия ҳәм физика лабораториялары заман талапларына сай үскенеленген. Алыс аўылдағы оқыўшыларға жара­тыл­ған шараятлар қала мектеплериндеги имканиятлардан қалыспайды. Оқыўшылар устазларынан алған билимлерин ра­йон, республикамыз көлеминде өткерилип киятырған ҳәр жылғы «Билимлер беллесиў»леринде табыслы қатнасып, исенимди ақлап киятыр. «Үмит нәлшелери» спорт жарысында 9-класс оқыўшысы А.Бахтияров спорттың  жеңил атлетика түринен қарсыласларынан үстем келип, республикалық басқышқа жоллама алды.

Бала саламат, ҳәр тәреплеме саналы, еркин пикирине ийе болып жетилисиўи ушын, онда билим алыўды қәлиплестириў менен шекленип қалыў жеткиликсиз. Олардың санасында кәсип-өнер, мийнет ислеў көнликпелерин сиңдириў, миллий қәдириятларымыз, әдеп-икрамлылық пазыйлетлерди тәр­биялаўды талап етеди.

Гезектеги тәнепис жуўмақ­лан­ғанын билдириўши қоңыраў шалынғаннан соң, классларда муғаллимлериниң гәпин зийреклик пенен «илип» алып атыр­ған оқыўшылардың билим алыўға болған қуштарлығын көрип, ертеңги келешегимиз исенимли қолларда екенлигинен кеўлимиз толды.

Қ.РЕЙМОВ,

өз хабаршымыз,

Елликқала районы.

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "erkinkarakalpak.uz"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF