Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 07:20:32, 18.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

РУЎХЫЙ БАЙЛЫҚҚА ҮЛКЕН ИТИБАР

«Инсанға тән арзыў-умтылысларды жүзеге шығарыў, оның саналы турмыс кешириўи ушын зәрүр болған материаллық ҳәм мәнаўий әлемди мисли пәрўаз етип баратырған қустың еки қанатына мегзетемен... Әне усы шынлықтан келип шыққан ҳалда, биз экономикалық оңланыў, экономикалық тиклениў, экономикалық раўажланыў процесс­лерин руўхый пәклениў, руўхый жоқарылаў ҳәрекетлери менен қоса, уйғынлық пенен раўажланып барыўын мәмлекетимиз ҳәм жәмийетимиздиң дыққат орайына қойып келмектемиз» деген еди Президентимиз И.Кәримов өзиниң «Жоқары мәнаўият — жеңилмес күш» атлы китабында.

Ҳақыйқатында да Журт­басшымыз тәрепинен айтылып киятырған бул пикирлер турмысымызда өз сәўлелениўин таппақта. Оны руўхыйлық орайларының шөлкемлестириўинен, мектеплерде руўхыйлық ислери бойынша директор орынбасарлары биринши орынбасар деп жүргизилиўинен, кишкенелеримиз арасында да мәнаўият сабақларының өтилиўинен, олардың руўхый әлемин байытыў бағдарындағы түрли дөгереклердиң жумыс алып барыўынан, түрли таңлаўлар шөлкемлестирилип атырғанынан көрип кия­тырмыз. Ал, Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2013-жыл 25-июньдеги «2013-2018-жылларда заманагөй мәденият ҳәм халықтың дем алыў орайларын шөлкемлестириў илажлары ҳаққында»ғы қарары бизиң руўхый байлықларымызды асырыўға, мәдениятымызды жоқарылатыўға қаратылған жүдә әҳмийетли илажлардың бири болды.

Хош, бул қарар Қарақалпақстанда қалай орынланып атыр? Қарар тийкарында қандай ислер әмелге асырылды, нелер қолға алынбақта, деген сораўға жуўап излегенимизде, республикамызда қарардың әҳми­йетине үлкен итибар қаратылып атырғанының гүўасы болдық. Аты аталған қарар тийкарында Қарақалпақстан Республикасы Минис­трлер Кеңесиниң 2013-жыл 29-июнь күни арнаўлы қарары қабыл етилип, усы мүнәсибет пенен қабылланған бағдарламаға республикамыздың қала ҳәм районларынан 57 объект киргизилген.

Қарарды әмелге асырыў 2013-жылдың өзинде-ақ басланып, Кегейли ра­йонында 250 орынлық, Беруний районында 150 орынлық еки мәденият орайына бюджет қаржылары есабынан 889 миллион сум қаржы ажыратылған ҳәм қурылыс жумыслары алып барылып, бул объектлер пайдаланыўға тапсырылған. Реконструкциядан ке­йин жамалы жасарып, жумыслары жанланған бул орайлар ҳәзир айтарлықтай табысларға ериспекте.

Бундай қурлыслар 2014-жылы 7 мәденият орайында жүргизилген. Атап айтатуғын болсақ, Әмиўдәрья районындағы «Чойкул», Нөкис районындағы «Қутанкөл», Қаллыкөл ра­йонындағы «Сары алтын», Қараөзек районындағы «Мәденият» ҳәм Төрткүл мәденият ҳәм халықтың дем алыў орайлары пайдаланыўға тапсырылған. Бағдарлама тийкарында қурылыс ҳәм оңлаў жумыслары жүргизилген бул 7 объект ушын 3 миллиард 318 миллион сум қаржы ажыратылған. Сондай-ақ, Хожели районындағы «Айбек» мәденият ҳәм халықтың дем алыс орайының жаңа имараты салтанатлы ашылыўы усы аймақ халқы ушын үлкен саўға болды.

Ҳәзирги ўақытта бул орайларда дөгерек жумыслары жолға қойылып, оларға аймақ турғынлары, әсиресе жаслар турақлы қатнасып келмекте. Мәдений ағартыўшылық илажларын жоқары дәрежеде өткериў ушын жаратылған шараятлар бәршениң кеўлинен шығып атыр.

Пайтахтымыз Нөкистеги архитектуралық тарийхый жаңаланыўлар бәршемиздиң көз алдымызда жүз берип, бунда мәденият ҳәм халықтың дем алыў орайларына да күшли дыққат аўдарылып атырғанының гүўасымыз. Мәмлекетлик театрларымызда питкерилген ири реконструкция жумысларын айтпағанда, әжайып балалар дем алыў орайының жаңадан иске түсиўи, «Дослық» каналының еки жағасынан жаслар дем алыў орайын шөлкемлестириў ушын үлкен реконструкция ҳәм қурылыс ислериниң қызғын алып барылып атырғаны, оларға қосымша Нөкис қалалық мәденият ҳәм қалықтың дем алыў орайының оңлаў ҳәм қайта үскенелеў жумыслары жуўмақланып, жақын күнлерде салтанатлы ашылыўы режелестирилип атырғаны тек нөкислилер ушын ғана емес, пүткил республикамыз халқы ушын да үлкен жетискенлик болып табылады.

Мәденият ҳәм халықтың дем алыў орайларындағы бундай жумыслар пүткил республикамыз көлеминде даўам етиўи нәзерде тутылған. 2015-жылдың өзинде және 7 мәденият ҳәм халықтың дем алыў орайларында капитал оңлаў ҳәм реконструкция жумысларын әмелге асырыў жобаластырылған. Атап айтқанда, Мойнақ, Әмиўдәрья, Елликқала, Қоңырат, Беруний, Шымбай ҳәм Тахтакөпир районларында жүргизилетуғын усындай қурылыслардың тендер саўдалары өткерилип, ҳәзирги күнде оңлаў ислери алып барылмақта.

Ҳәр қашан да қарар орынланыўы менен күшли. Халықтың мәдений дем алысына қаратылып атырған итибардың турмысымыздағы көриниси оның бир мысалы ғана.

П.ХОЖАМУРАТОВА.

СҮЎРЕТЛЕРДЕ: Реконструкция ҳәм ири оңлаўдан шығарылған

мәдений дем алыс орайларынан көринислер.

//  

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF