Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:15:35, 24.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

КҮШЛИЛЕР ЖЕҢИМПАЗ БОЛДЫ

Спорт тараўының ҳәр тәреплеме раўажланыўына айрықша итибар қаратылған бизиң елимизде бүгинги күни жаңадан спорт түрлери де көбейип, көплеп спортшыларымыз жетилисип шықпақта. Ҳәзирги күни қайсы бир спорт түрине нәзер салып қарасақ та, спортқа деген қызығыўшы жасларымыздың саны жыл сайын көбейип атырғаны сезиледи. Әсиресе, елимизде спорттың муайтай түри турақлы раўажланып барыўы нәтийжесинде муайтайшыларымыз ҳәр жылы республикамыз көлеминде өткерилип киятырған жарысларда, Азия ҳәм Жәҳән чемпионатларында сыйлы орынларды ийелеп, мәмлекетимиз байрағын бәлент шоққыларға көтерип келмекте.

7-11-октябрь күнлери аралығында Нөкис қаласында 2001-2002-жыллары туўылған жас Јспиримлер арасында спорттың муайтай түри бойынша Өзбекис­тан чемпионаты болып өтти. Оған Ташкент қаласы, Самарқанд, ўндижан, Наўайы, Ферғана, Хорезм ҳәм Ташкент ўәлаяты менен Қарақалпақстан Республикасынан жәми 11 команда қатнасып, өз-ара қызғын беллесиўлер алып барды. Усындай қызғын беллесиўлер барысында ең күшлилери финаллық басқышқа жолламаларды қолға киргизди. Соңғы секундларға шекем өз қарсыласлары менен беллесе алған спортшылар чемпионаттың жуўмақлаўшы басқышында жеңимпаз болыўға еристи. Солардан нөкисли жас муайтайшы Наўрызбек Есимбетов ҳәм самарқандлы Шахтияр Ашрафкулов финал пайытында өзлериниң шаққанлығы, беллесиў усылларын қолланыўда зор шеберликлерин көрсетип, бәрше тамашагөйлерде жақсы тәсирлер қалдырды.   Мине, усындай шеберлиги менен өз қарсыласлары үстинен жеңиске ерискен спортшылардан М.Маматов, Д.Закиров,  Н.Есимбетов, Ж.Хадамов, А.Йулдашев, М.Тажиев, Ж.Жанпулатов,  Д.Нигматов, Ф.Хасанов, Ж.Абдуллаев, А.Юлдашев, Н.Оғабеков, С.Сайтмухтаров, А.Бахрамов. С.Шахратов ҳәм А.Сапаевлар чемпион болды. Булардан бас­қа да екинши ҳәм үшинши орынларды жеңип алған спортшылар шөлкемлестириўшилер тәрепинен медаль ҳәм қымбат баҳалы саўғалар менен сыйлықланды.

— Мен үш жылдан берли спорттың муайтай түри бо­йынша турақлы түрде шуғылланаман. Бунда маған тренерим Дамир Хасанов бул спорттың көп сырларын ҳәм өзим ушын пайдалы тәреплерин айтып, үйретип келмекте. Жарысларда сыйлы орынларды ийелеп келдим. Бүгин  чем­пион болыўымда ата-анам ҳәм устазларымыздың хызметлери көп,-дейди жас муайтайшы Алангир Юлдашев.

А.ХОЖАНАЗАРОВ.

арнаўлы хабаршымыз.

СҮЎРЕТЛЕРДЕ: чемпионаттан көринислер.

//  

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF