Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 06:12:21, 18.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ПАХТАНЫ ТЕРИМ МАШИНАСЫНА ТЕРГИЗ...

Шөлдиң суўырылып аққан суўына мегзес шегеқумларын кәрине келтирмей, жалпақ табаны малпаңлап кәрўан тартқан жоталы түйелердей, кең көлемли атызда тыррыўлас­қан тырналардай сап дүзген 4 дана пахта териў машиналарының айбатлы бункерлери узақтан көзимизге оттай басылды. Шылт жаңа пахта териў машиналары ғаўаша қатар арасына түскени сол, бункерлерге жапалақлап ақ пахта жапқан қардай борады. Арадан бир кесе шай ишер ўақыт өтпестен, бункер ағараңлап баслады.

Қүдиретли техниканың тилсимин сыртынан йошланып бақлап турған Елликқала районы «Бағжап таъмир» МТПсы аймағындағы «Рейим-Батыбай» фермер хожалығы баслығы Рейимберди Реймовтың кеўил кейпияты көтериңки,  тол­қынланғаны көз қарасынан билинер еди.

— Бурын өзим жаслығымда пахта териў машинасында пахта тергенмен. Бирақ, сол дәўирдеги техника өзимизде ислеп шығарылған терим машинасына теңлесе алмайды. Қәлеген техниканың жүреги мотор саналады. Әўеле моторы бурынғыдан еки есе күшли. Мине, олар атызға түскенли берли терим пәти әдеўир өсти. Қолымыз узарып, аўырымыз жеңилленди. Бурынлары трактордың қулаққа жағымсыз сестинен бийзар, үсти-басымыз шаңнан арымас еди. Кең, азада кабина ишинде механизатор ушын қолайлықлар жаратылған. Сыртқы шаўқым еситилмейди, шаң-тозаңнан аўлақ. Азанғы шық кебиўден қас қарайғаннан соң түсетуғын ызғар ҳаўаға шекем механизаторлар тыным билмей, заўықланып ким озарға пахта тереди. Әсиресе, З.Кенжаев ҳәм Т.Рахимбердиевти «шай ишип, ҳалқасланып алыңлар» деп зорға шақырып аламыз. «Агротехпахта» жуўапкершилиги шекленген жәмийети менен шәртнама тийкарында ислесип атырмыз. Быйыл 122 гектар майданға шигит еккен едик. Жасырмайман, «ТТЗ-100» НС  пахта териў машиналары жәрдемге келгели терим узаққа созылмаслығына көзимиз жетти. Атызлар жабайы шөптен тазартылған, ғаўашасы бойшаң болық майданларда ис өними жоқары. Бир күнде орташа 5-6 гектардан 10-12 тонна пахта териў қуўатлылығына ийе. Лекин, жабайы шөби бар атызларда ынжық минезин көрсетип алады. Келеси жылы дийқанларымыз ғаўаша тәрбиясына күшли итибар қаратса, пахта териў машиналары жәрдеминде шәртнаманы қысқа күнлерде орынлаўына кепиллик беремен,-дейди фермер Р.Реймов пикирлерин биз бенен бөлисип.

Жаңалыққа жаны қумарлықтан пахта териў машинасын айланып көзден өткерип, бир қатар пайдалы тәреплерин билиўге қызықтық. Ең әўеле бул универсал техника болып, жыйын-теримнен тысқары, бәҳәрги егисте шигит себиўде сеялканы жегиўге, ғаўаша қатар арасын культива­циялаўға қатнастырыўға болатуғынлығы фермерлердиң нағыз жақын жәрдемшисине айланатуғынлығы тәсийин қалдырды. Демек, аўыл хожалығы тараўында таптырмайтуғын бундай универсал техникалар, әлбетте, дийқанның қол күшине болған талабын жеңиллетери тақыйық.

Қ.РЕЙМОВ,

өз хабаршымыз.

Елликқала районы.

СҮЎРЕТЛЕРДЕ: 1. Фермер Р.Реймов пахта териў машинасы

механизаторы Ө.Атаджанов пенен. 2. Терим пайытынан көринис.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF