Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:50:14, 25.08.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ҚЫЙТАҚ  ЖЕРДИҢ  ДӘРАМАТЫ — БЕРЕКЕТЛИ

Беруний районы халқы да бәҳәрги егис жумысларын ҳәр жылдағыдай шөлкемлескенлик пенен алып барып, бул мапазға белсене қатнаспақта.

Әсиресе, райондағы «Саркоп» АПЖ аймағындағы «Палваш» мәҳәллеси турғынлары да көп жыллардан берли жерге егин егип, оннан ақылға муўапық пайдаланыўда олардан тәжирийбе үйрениў мүмкиншилигине исеним пайда етпекте. Адамлар ыссыханалар менен қыйтақ жерлериндеги ашық майданларда мийнет етип, пәраўан турмыс кеширмекте. Муҳаббат Муминова да усы мәҳәлледе жасап, өмирлик жолдасы Нуратдин Сейтназаров пенен бирге көп ўақтын үй алды қыйтақ жеринде өткереди. Еки улы — Фаррух, Сардор ҳәм келинлери Сабоҳат пенен Шарофатлар оларға көмекши. Шаңарақтағы беккем аўызбиршилик, мийнет сүйгишлик, ҳадал мийнети нәтийжесиндеги көрип атыр­ған дәраматы болса, шаңарақ берекетине айланбақта. Мийўе нәллерин ҳәр жылы егис мапазында Беруний районы базарына ҳәм Нөкис дийқан базарына сатып, дәрамат табады.

Бүгинги күнге келип 10 мыңнан аслам ҳәрқыйлы мийўе нәллерин ҳәм декоратив ағаш нәллерин, сондай-ақ, гүллерди де сатыўға ерис­ти. Олардан алма, жүзим, алмурт, шийе, черешня, қәрели, шабдал, әнар, қулласы, олардың 30-40 түрли мийўе нәллери болса, ал, 1 сотыхлы ыссыханада қыяр, помидор, болгар бурышларын жетистирип, жылына үш мәрте өним алыўға ҳәрекет етпекте. Ал, оларды сатып алыўшы қарыйдарлардың қатары да көбейип бармақта.

­ Ерте таңнан нәллеримди көрмесем, жеген аў­қатым сиңбейди, - дейди ол. — Бул дүньяда меҳир болмаса, ҳәтте нәллер де көгермес екен. Еки жылдан берли биринши мәрте ыссыханамызда 150 түп лимонды тәрбиялап атырмыз. Ҳәзир олардың өсиўи де жақсы. Нәл жетистириў — бул мийнеткеш инсанға қурамалы жумыс емес. Бәлким, инсан­ға заўық бағышлайды, адамның шаршағанын шығарып, күш-қуўат береди. Кеш жатып, ерте турсаң барлығына да үлгересең. Оларға қанша меҳир берсең, ол саған сонша өним береди. Бул мийўе нәллерин тәрбиялаў тап өз перзентиңди тәрбиялағаның менен барабар. Барлық жумысларымызды Нуратдин менен ойласып, мәсләҳәтлесип ислеймиз. Жасырарлығы жоқ, бүгинги күнге дейин нәл жетисти­рип сатқанлы берли бир де қарыйдар нәлиң көгермеди деп наразы бол­ған емес, керисинше, олар рахметин айтып кетеди. Аллаға шүкирлик етемен, ҳадал мийнеттиң дәраматы берекетли болады екен. Усы жеримиз арқасында дәраматларымызды жақсы күн­лерге сарплап атырмыз. Еки улымды да үйлендирип, оларды үйли-жайлы еттик, машина алдық. Мақсетимиз — халық дастурханына ҳәрқыйлы мийўе нәллерин жеткерип, халқымыз турмысының пәраўанлығына үлес қосыў, - дейди Муҳаббат Муминова биз бенен сәўбетлескенде.

Қулласы, оның шаңарағы қыйтақ жерден дәрамат алыўдың сырын жақсы биледи. Сол себепли де, жылдың төрт паслында да бул шаңарақта қарыйдарлар ушын мийўелер табылады. Әйне күнлерде базардағы сатылып атырған нәллерине көз тасласаң, онда қаншадан-қанша мийнет жа­тырғанлығын көрип, оған бол­ған ҳәўесимиз артады. Солай екен, бәҳәрдиң бүгинги ҳәр бир күни ғәниймет. Биз де усындай инсанлардан ибрат алып, ҳәр биримиз үй алды қыйтақ жеримизден өнимли пайдаланып ҳәрекет етсек, шаңарағымыздың, базарларымыздың молшылығына ерисиўге үлес қос­қан боламыз.

 Г.САПАРОВА,

арнаўлы хабаршымыз.

СҮЎРЕТТЕ: Г.Муминова өзи жетистирген нәллери менен. 

А.ОРАЗОВтың

түсирген сүўрети.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF