Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 19:47:53, 25.08.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ӘЖАЙЫБАТЛАР ПАЙДА БОЛМАЙДЫ, ОЛАР ЖАРАТЫЛАДЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ПРЕСС-КЛУБТЫҢ ГЕЗЕКТЕГИ СЕССИЯСЫ БУНЫ ТАСТЫЙЫҚЛАДЫ

Соңғы еки-үш жылдың ишинде Мойнаққа барып көрмеген адам бүгин бул районға табаны тийсе оны танымай қалыўы турған гәп. Ҳүрметли Президентимиз тәрепинен басланып, мәрт ҳәм зәбердес халқымыз тәрепинен қоллап-қуўатланып, әмелге асырылып атырған ийгиликли ислердиң нәтийжелерин көрген ҳәр қандай адам усындай жағдайға түсери анық.

Ҳақыйқатында да, бир жағынан суўсызлық, екинши жағынан экологиялық аўыр жағдайдың кесиринен күн-көриси, турмыс тиришилиги аянышлы аўҳалға келип, келешектен дерлик үмитин үзген кешеги Мойнақ пенен бүгинги Мойнақтың арасында аспан менен жер шелли парық бар екени Халықаралық пресс-клубтың районда, анығырағы, «Шеге» аўыл пуқаралар жыйыны аймағындағы «Көксуў» көли бойында өткерилген гезектеги сессия­сында айрықша атап өтилди.

Хабарыңыз болса, Халықаралық пресс-клубтың быйылғы жылдың 4-январь сәнесинде Арал теңизиниң қурыған ултанында өткерилген сес­сиясында аймақта экологиялық жағдайды жумсартыў, дузлы шаңды иркиўге жәрдем беретуғын сексеўил өсимлигин егиў бағдарында әмелге асырылып атырған жумыслардың келешектеги пайдасы, әҳмийети талқыланған еди. Арадан 106 күн өтип, ашық тә­бият қойнындағы пайызлы орында өткерилген гезектеги сессияда болса, бул жумыслардың бүгинги барысы, жергиликли халықтың кеўил-кейпияты ҳаққында сөз болды.

Сессияда Қарақалпақстан Республикасы  Жоқарғы  Кеңесиниң  Баслығы  М.Ерниязов, белгили илимпаз З.Б.Новицкий, Өзбекстан Республикасы айрықша жағдайлар министриниң орынбасары Ш.Жураев ҳәм Өзбекстан Республикасы Тоғай хожалығы бойынша мәмлекетлик комитети баслығының орынбасары А.Ҳамзеев, Қарақалпақстан халық жазыўшысы М.Нызанов, Өзбекстан Шыпакерлер  ассоциациясы Қарақалпақстан бөлими баслығы А.Мәмбеткаримов ҳәм Мойнақ районының ҳәкими С.Данияровлар Аралдың қурыған ултанында сексеўил егиў, аймақты жасыл тоғайға айландырыў, ра­йонның инфраструктурасын, бул жерде жасаўшы халықтың турмыс тиришилигин жақсылаў бағдарында бүгинги күнге шекем әмелге асырылған жумыслар, олардың район турмысында тутқан орны ҳаққында кең түрде мағлыўмат берип, пресс-клуб қатнасыўшыларының, сондай-ақ, тиккелей усы жерге орнатылған телефон арқалы  берилген сораўларға жуўап қайтарды. Шығып сөйлеўшилердиң атап өткениндей, жоқарыдағыдай ийгиликли ислер жолындағы дәслепки атланыслар өзиниң унамлы нәтийжелерин берип атыр. Дәслепки майданларға егилген сексеўиллердиң бой көрсете баслаўы, социаллық инфраструктура объектлериниң биринен-соң бири пайдаланыўға тапсырылыўы исленип атырған соншелли мийнеттиң жемисин тастыйықлайды.

Буннан соң Өзбекстан халық шайыры Усман Азим, Қарақалпақстан Жазыўшылар аўқамының баслығы, Қарақалпақстан халық шайыры К.Каримов, Өзбекстан халық артисти Т.Муминов, Өзбекстан Республикасына хызмет көрсеткен артист Р.Ярашева, Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан Республикаларына хызмет көрсеткен артист Ж.Пиязов, «Қарақалпақстан тонги» газетасының бас редакторы Н.Матякубова, аўыл хожалығы илимлериниң докторы М.Ибрагимов, физика илимлериниң кандидаты, профессор Б.Абдикамалов ҳәм басқалар сөзге шығып, өткен дәўир ишинде әмелге асырылған жумыслар бойынша өзлериниң пикир ҳәм усынысларын билдирди.

Сессия барысында Халықаралық пресс-клуб тәрепинен Мойнақ районы мектеплерине китаплар саўға етилди. Илаж қарақалпақстанлы көркем-өнер шеберлери ҳәм «Айқулаш жулдызлары» ансамбли ағзаларының көл бойында атқарған қызықлы концерт бағдарламасы менен жуўмақланды.

С.ЖАНИЕВ.

СҮЎРЕТТЕ: сессиядан көринис.

А.ОРАЗОВтың

түсирген сүўрети.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF