Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:59:44, 24.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

КӘСИПКЕ САДЫҚЛЫҚ

ОЛ МЕДИЦИНАДАFЫ БЕГАЛИЕВЛЕР ЭСТАФЕТАСЫН БАСЛАП БЕРДИ

Егер, дүньяға келтирип, тәрбиялап камалға жетистирген перзентлериниң халқына тийгизген пайдасы есапқа алынар болғанда алты перзентин медицина институтында оқытып, алтаўы да белгили шыпакерлер болып халықтың тилине алынып киятырған Бегалиевлердиң анасы Алтын Мәтекова да солардың қатарында болар еди. Өзлеримиз гүўасы болған туўры сөзли, мийнеткеш, жәмийетте өз орнын тапқан бул ананың қандай ҳасыл пазыйлетлери болса, ҳәзир перзентлеринде көринип киятыр.

 

Ҳәр бир перзенти медицина институтына кириў имтиханларын тапсырарда Ташкентте де, Нөкисте де мединституттың кирер аўзында имтиханнан шыққан жаслардан бирим-бирим қандай сораўлар түскенин сорап ҳәм жуўапларын асығыс жазып алып туратуғын бул ананың ықласына бола ул-қызлары абырай әперди. Олардың ҳәр бири өз қәнигелигиниң ҳақыйқый маманлары. Биз бүгин Бегалиевлердиң медицина тараўындағы эстафетасын баслап берген, республикалық балалар көп тармақлы медицина орайының шыпакери, усы емлеўхананың кәсиплик аўқам комитетиниң баслығы Гүлнара Бегалиеваның мийнет жолы ҳаққында азы-кем сөз етпекшимиз.

... Әкеси Мақсеттиң кәсиби инженер болғаны менен анасы қалалық медицина бөлиминде өмиринше экономист болып ислегенликтен, олар медицина тараўынан алыс өспеди, нанын жеди. Үйде таўық, ылақ-қозы аўырса да қайырқом болып қанатлап жүретуғын Гүлнараның еби барлығын сезген Алтын апа: «Қызым, бир үйге бир шыпакер керек, сениң уқыбың бар, мединститутқа таярлана бер» дегенде ол ҳеш екиленген жоқ. Кириў имтиханларында Орта Азия медицина инс­титуты профессорлары таңлай қағысып айтысқанындай: «Қарақалпақтың бир қызы имтиханларда фосфор болып жанды». Сонда мединститут ректоры Гүлнараның қолын қысып: «Гейпаралар оқыўға тек пул менен киреди деседи. Өзиңиз айтыңыз, билим менен кириўге бола ма екен?» деп сораған. Гүлнара жыйналғанларға қарап: «Егер билсең, умтылсаң, әлбетте, өтесең» деп ректордың кеўлиндегисин айтқан.

Оның мединститутты питкерип, республикалық балалар емлеўханасында ислеп атырғанына да шерек әсирден асыпты. Интернатураға келип, жан-тәни менен аянбай ислейтуғын қыз бас шыпакерди бийпарқ қалдырмай, Денсаўлықты сақлаў министрине барып, усы қыз балалар емлеўханасына керек екенлигин айтып, емлеўханада алып қалған.

Бас шыпакер қәниге таңлаўда алжаспағанлығын ўақыт көрсетип киятыр. Түнги нәўбетшилигинде өлим ҳалында келген балалардан жанын да, қанын да аямаған жас шыпакер егер қаны туўры келсе, қайта жанландырыў бөлиминде көкиреги елпилдеп атырған нәресте менен қатар жатып туўрыдан-туўры қан берген. Сол жатыста шыпакерлик ўазыйпасын да атқарып, оны әжел аўзынан алып қалған жағдайлар көп болған. Устазларының сөзи менен айтқанда, Гүлнара емлеўханада да «фосфор» болып жанып иследи. Жумыс баслағанына еки жыл болған жас шыпакер ғәрезсизлигимиздиң 1 жыллығы мүнәсибети менен көкирек нышаны менен сыйлықланғанда емлеўхана жәмәәти бир аўыздан мақуллаған. Жүзлеген тәжирийбели шыпакерлер ислейтуғын жәмәәттиң бирден мойынлаўы, қоллап-қуўатлаўы, мийнетин баҳалаўы оны тек алға умтылдырған. Көп узамастан бас шыпакер Ф.Кабирова оны шөлкемлестириў-методикалық ислер бойынша орынбасары лаўазымына көтерген.

— Бул лаўазым мени шыпакерлик жумысларымнан узақластыра баслады,-деп еске түсиреди Гүлнара. — Мәжилислер, районба-район тексериўлер, шөлкемлестириў ислериниң изи таўсылмас еди. Балалардағы ЛОР кеселликлери бойынша қайта қәнигелесиўим өмиримдеги елеўли жыллар болды. Бул қәнигеликте педиатр болғаным жүдә қол келди. Себеби, тек қулақты яки тамақты емлеп, нәтийжеге ерисиў қыйын. Оның себеплерин анықлап, нешше балалар жасырын кешип атырған кеселликлерден айықты. Мысалы, мениң жолламам менен барған балаларда туберкулез кеселлигине гүманым дурыс бола бергеннен соң республикалық туберкулезге қарсы гүресиў диспансериниң сол ўақытлардағы бас шыпакери Д.Дошетов «сиз емлеўханамызға керексиз» деп неше мәрте шақырды, балалар бөлимин басқарыўымды усыныс етти. Бирақ, республикалық балалар емлеўханасы мениң екинши үйиме айланып үлгерген еди.

Жазылажақ мақаламыз оның өзи ҳаққында екенлигин айтып гәптиң аңғарын талай өзгерткенимиз бенен Гүлнара балалар кеселликлери, келип шығыў себеплери, ата-аналардың итибарсызлығы, бүгинги медицина, емлеўханасындағы жетискенликлер ҳаққында саатлап гүрриң етти. Лекин, бул мәселелер туўралы сөз етиўди сәл кейинге қалдырып, «Не ушын Бегалиевлер шаңарағындағы барлық перзентлер медицинаны таңлаған?» деген сораўға тоқтайық.

— Ата-анамыз бизлердиң бәримизге шыпакер боласыз демеген,-дейди Гүлнара сөзин даўамлап. — Сол үйдиң туңғышы сыпатында, оқып атырған қәнигелигиме изимдеги инилерим менен сиңлилеримди қызықтырып ерте алғанымды мақтаныш етсем де қәтелеспеспен. Ташкентке изимнен Азамат барып педиатрияны таңлады. Саламат ҳүжжетлерин мединститутқа тапсырарда «Педиатр болмайсаң, қалғанларымыз ересек адамларды емлейик. Сен емлеў факультетине тапсыр, хирург болыўың керек» деп турып алғанман. Оларға өзимниң билгенлеримниң бәрин үйретип таярладым. Анам менен қосыла қанатладым. Изимизден Бахыт барды. Рустем травматологияны, Рахат педиатрияны таңлады. Ҳәзир мед­институтта оқытыўшы болып ислеп атырған Рахаттан басқамыздың бәри шыпакермиз. Мийнетимизге, билимимизге ылайық абырайларымыз бар. Наўқасларға жәрдемимиз тийгени, дәртлерине шыпа бергенимиз, «Сизлерди тәрбиялаған ата-анаңызға рахмет!» деген шын кеўилден айтылған миннетдаршылықлар бизлерди және де наў­қаслардың мүшкилин жеңиллестириўге, изленис пенен ислеўге ийтермелейди...

Г.Бегалиева 2006-жылдан баслап республикалық балалар көп тармақлы медицина орайының 371 хызметкери ағза болған кәсиплик аўқам комитетине басшылық етип келмекте. Машақатлы шыпакерлик жумысына қоса жәмәәт ағзаларының шаңарақ жағдайлары, денсаўлығын беккемлеў, жәмәәтлик шәртнаманың қалыўсыз орынланыўы, байрам илажлары, емлеўхана ветеранлары менен ислесиў, олардың ҳал-жағдайларының хабар алыў, емлеўхананың айы­рым бөлимлериндеги зыянлы жумыс орынларында ислейтуғын хызметкерлерди ти­йисли азық-аўқат өнимлери менен тәми­йинлеў сыяқлы изи үзилмейтуғын жумыслар мине тоғыз жылдан берли оның өзине болған жуўапкершилигин және де асырып келмекте. Жасырарлығы жоқ, айырым жәмәәтлерде аты «профком»лар баршылық. Өткен жылы сентябрьде Өзбекистан Денсаўлықты сақлаў министрлигине қараслы мәкемелер арасында «Ең жақсы кәсиплик аўқам комитети» деп табылыўы, арнаўлы диплом, баҳалы сыйлықлар менен сыйлықланыўы Гүлнара Бегалиеваның бул тараўдағы айтарлықтай табысларының бири болды.

Ҳәр бир ҳаял шаңарағы тыныш, ул-қызлары тәрбиялы, қоллап-қуўатлаўшылары болса ғана жумысында нәтийже болады. Гүлнараны да солардың қатарында көрип киятырмыз. Үлгили шаңарақ бийкеси, үлкен шаңараққа уйтқы бола алған ол ери менен алты перзентти тәрбиялап камалға келтирип атыр. Қыяға қондырған қызлары — баратуғын бай базары, енди оқыўға талпынып атырған перзентлери үлкен үмити болған олардың алдында еле турмыстың дәс жоллары жатыр. «Қус уяда көргенин ислейди» дегендей, Гүлнара да бәрҳа өз әкесинен еситкен «Мойныңда қылыш турса да ҳақыйқатты сөйле, сонда қылыш кеспейди, оннан биротала қутыласаң. Егер, қорқып жалған сөйлесең, наҳақлық ислесең сол мойның ийилип, тилиң қысық болып жасайсаң» деген сөзлерин енди өз перзентлериниң қулағына қуйып атыр. Мақаламыз қаҳарманындай белгили қәниге, жәмийеттиң, жәмәәттиң белсендиси, қәдирли ана, қәстерли қостар болыўдай бахытты тең услап турыў бәрше ҳаялларға да несип ете берсин, демекшимиз.

Пердегүл ХОЖАМУРАТОВА.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF