Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 19:20:44, 25.05.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ИМКАНИЯТЛАР ДӘРАМАТ ТИЙКАРЫН ЖАРАТПАҚТА

Мәмлекетимиз Президентиниң «Ҳәр бир шаңарақ ­ исбилермен» бағдарламасын әмелге асырыў ҳаққында»ғы қарары бүгинги күни ҳәр бир шаңарақтың исбилерменлик пенен шуғылланыўы ҳәм турақлы дәрамат дәрегине ийе болыўы ушын шараятлар жаратыўда әҳмийетли болмақта.

Бүгинги күнде қала аймағында жайласқан жәми 58 мәкан пуқаралар жыйынында 58586 шаңарақ болып, соннан бүгинги күни бағдарламаға муўапық 1520дан аслам шаңарақтан исбилерменлик пенен шуғылланыў бойынша усыныслар келип түсти. Коммерциялық банк­лерге жеткерилген усыныслардан 718 шаңараққа 15177,7 млн. сум муғдарында кредит ажыратылды. 

Исбилерменлерге жаратылып атырған имканиятлар нәтийжесинде олардың қатары жылдан-жылға көбейип бармақта. Әсиресе, бул тараўды қоллап-қуўатлаўшы ис-илажлар ҳәм де коммерциялық банклер тәрепинен берилип атырған кредитлер исбилерменлердиң жумысларына мәдеткар болмақта.

Биз жақында пайтахтымыздағы усындай имканиятлардан нәтийжели пайдаланып атырған  пуқаралардың исбилерменлик жумыслары менен жақыннан танысыў мақсетинде шаңарақларында болдық.  

«Шайырлар аўылы» МПЖ аймағында жасаўшы Айсара Қайыпназарова өмирлик жолдасы Есенгелди Зарипов II топар майыбы болғанлығы ҳәм төрт перзентиниң тәлим-тәрбиясы менен бәнт болып, жумыс ислеў имканияты болмағанлығы себепли үй бийкеси еди. Ол «Ҳәр бир шаңарақ ­ исбилермен» бағдарламасы тийкарында 2018-жылы октябрь айында «Ипотека банк»тен 10 млн. 600 мың сум муғдарында алған кредитине үш заманагөй тигиў машинасын сатып алды. Бүгинги күни Айсара усы тигиў машиналарын иске қосып, аймақ турғынлары ҳәм қоңсы-қобаларының мүтәжликлерин қанаатландырып киятыр. Атап айтқанда, ол шаңараққа керекли болған көрпе-төсек, ҳәрқыйлы ки­йим-кеншеклер тигиўди жол­ға қойып, мийнетине жараса дәрамат та таўып атырғанын мақтаныш етеди.

­ Шүкирлигим көп, ҳадал мийнетимниң нәтийжеси жаман емес, бурын­ғыдан жағдайымыз әдеўир жақсыланып атыр. Азғана қыймылдап ҳәрекетинде болсаң, дәраматыңды да таба баслайсаң. Енди үлкен қызымды, мектеп оқыўшысы болса да бос ўақытларында өнерге қызықтырып атырман, -дейди исбилермен Айсара Қайыпназарова.

Ҳақыйқатында да, мәҳәлле тәрепинен халықты исбилерменликке тартыў ҳәм қызықтырыў бойынша алып барылып атырған үгит-нәсият жумыслары нәтийжесинде исбилерменлик пенен шуғылланыўшы шаңарақлардың да саны бар­ған сайын артпақта.

­ Аймағымызда бүгинги күни сегиз мыңнан аслам халық тыныш-татыў жасап келмекте. Соннан 33 шаңарақ бағдарлама тийкарында исбилерменликтиң ҳәрқыйлы бағдарлары бойынша шуғылланып, дәрамат табыўды өз алдына мақсет еткен, - дейди «Қум аўыл» МПЖ жуўаплы хаткери Азаматдин Балтабаев. ­ Солардың бири үй бийкеси Гүлнара Маңғытбаева аймағымыздағы исбилерменлик жумысы менен дәслепкилерден болып шуғылланып атырған ибратлы шаңарақлардың бири.  Оның бул иске кирисиўинде өмирлик жолдасы Полат Қалжанов ҳәм тәрбиялап атырған төрт перзенти көмекши болды.

Ол быйыл «Инфин банк»­тен  алған 25 млн. сум муғдарындағы кредит есабына Германия мәмлекетинен алып келинген 11 бас нәсилли ешкилерди бағып, шаңарағын сүт пенен тәми­йинлеў менен бирге қоңсы-қобалар ҳәм дүканларға сатыўды да жолға қойды. Буған дейин ол, 2016-жылы үй шараятында исбилерменлерге жаратылған имканиятлардан нәтийжели пайдаланып, 33 млн. сум муғдарында «Асака банк»тен 9 процентли жеңиллетилген кредит алып, шарўашылық ҳәм қусшылық пенен шуғылланып, бираз тәжирийбе топлаған еди.

­ Нәсилли қарамаллар ықлым-шараятымызға толық үйренип, көбейе баслады. Бул күнделикли саўып алынатуғын сүттиң көбе­йип, дәраматымыздың артыўына тийкар болмақта. Ҳешкимге сыр емес, бүгинги күни базарларымызда сүтке болған талап жоқары. Сол себепли де кредитимизди тезирек қайтарыў имканиятына ийе болып атырмыз. Жасырарлығы жоқ, сыйыры бар шаңарақта берекет болады. Ҳадал мийнет болса, инсанды бахытқа жетелейди. Олардың барлығына да өзим күтимли қарап, азанлы-кеш тынымсыз ҳәрекетте боламан. Барлығы да мийнет сүйгишлигимниң нәтийжеси шығар, - дейди Гүлнара Маңғытбаева.

Усы жерде айтып өтиў орынлы, үй шараятында бирнеше таўық, қарамал ҳәм ешкилерди бағып, дәрамат таўып атырған исбилерменниң ғайратына қайыл қалып, оған болған ҳәўесимиз артты. Ҳәммемизге мәлим болғанындай, сүт бизиң халқымыз арасында «ағарған» деп аталып, өзиниң пайдалылығы, керекли витаминлерге байлығы менен ажыралып турады. Алымлардың мағлыўматларына қарағанда, сүттиң қурамында 12 түрли витамин бар болып, олардан А, Д1, Д2, В2 витаминлери ҳәм де каротинниң организмге пайдасы көп.

Бүгинги күни исбилерменлик тараўында әмелге асырылып атырған раўажланыўлар өз нәтийжесин берип, халқымыздың  турмыс абаданлығының артыўына хызмет етеди. 

Г.САПАРОВА,

арнаўлы хабаршымыз.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF