Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 01:24:08, 22.05.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

СОЦИОЛОГИЯЛЫҚ  ИЗЕРТЛЕЎЛЕР  ӨТКЕРИЎДИ  МӘМЛЕКЕТ ТӘРЕПИНЕН  ҚОЛЛАП-ҚУЎАТЛАЎ  ИЛАЖЛАРЫ  ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң пәрманы

Кейинги жылларда елимизде мәмлекетлик ҳәм жәмийетлик қурылыстың барлық тараўларын демо­кратияластырыўға, инновациялық технологияларды енгизиўге, инсан потенциалын раўажландырыў ушын зәрүр шараятлар ҳәм имканиятлар жаратыўға, халықтың абаданлық дәрежесин арттырыўға қаратылған кең көлемли реформалар әмелге асырылмақта.

Усындай бир шараятта белгили бир тараўдағы жағдайды сапа жағынан өзгертиў және алдынғы сырт ел ҳәм жергиликли теориялық-методологиялық қураллардан пайдаланыў тийкарында оны раўажландырыў ўазыйпаларын даўам еттириў ҳаққында социологиялық сораўлар өткериўдиң сапа жағынан жаңа ҳәм заманагөй изертлеў әмелиятын қәлиплестириў мәселеси айрықша әҳмийетке ийе.

Халықаралық әмелият ҳәм елимиз тәжирийбеси социологиялық изертлеўлерди социаллық шериклик принциплери тийкарында өткериў процесинде ҳүкиметлик емес шөлкемлердиң потенциалынан және де кеңирек пайдаланыў ҳәм усы мақсетлерде мәмлекетлик буйыртпаны сапалы орынлаў, халықты бул процесске белсенди тартыў ушын шараятлар жаратыў зәрүрлигин көрсетпекте.

Жәмийетлик пикирдиң системалы мониторингин тәмийинлеў және елимиздиң социаллық-экономикалық ҳәм жәмийетлик-сиясий турмысында оның нәтийжелеринен пайдаланыў, сондай-ақ, 2017-2021-жылларда Өзбекстан Республикасын раўажландырыўдың бес тийкарғы бағдары бойынша Ҳәрекетлер стратегиясында белгиленген ўазыйпаларды нәтийжели әмелге асырыў мақсетинде:

 1. «Жәмийетлик пикир» жәмийетлик пикирди үйрениў орайы мәкемелери мәжилисиниң оны «Жәмийетлик пикир» республикалық жәми­йетлик пикирди үйрениў орайы (кейинги орынларда «Жәмийетлик пикир» орайы деп аталады) етип қайта атаў усынысына келисим берилсин.
 2. Төмендегилер «Жә­ми­йетлик пикир» ора­йының тийкарғы ўазыйпалары есапланатуғыны мағлыўмат ушын қабыл етилсин:

а) төмендегилерде:

мәмлекетлик ҳәкимият ҳәм басқарыў уйымлары сис­темасында мәмлекетлик ҳәм жәмийетлик қурылыста — демократиялық реформаларды тереңлестириў ҳәм елимизди модернизациялаўда парламентлик, сиясий партиялар ҳәм пуқаралық жәмийетиниң басқа да инс­титутларының ролин буннан былай да күшейтиўге, мәмлекетлик хызметтиң шөлкемлестириўшилик-ҳуқықый тийкарларын раўажландырыўға қаратылған реформалар;

суд-ҳуқық тараўында — нызам үстинлигин тәмийинлеўге ҳәм инсан ҳуқықларын исенимли қорғаўға қаратыл­ған реформалар;

экономикада — оның бәсекиге шыдамлылығын арттырыўға, тармақларды модернизациялаўға, либералластырыўға ҳәм диверсификациялаўға, мәмлекеттиң экономикалық процесслерде қатнасын азайтыў бойынша институционал ҳәм структуралық реформаларды әмелге асырыўдың сапасын анықлаўға ҳәм үйрениўге, жеке мүлкшилик ҳуқықларын исенимли қорғаўға қаратылған реформалар;

социаллық тараўда — халықты социаллық қорғаў системасын жетилистириўге, оның бәнтлигин тәми­йинлеўге, реал дәраматларын арттырыўға ҳәм ҳаял-қызлардың жәмийетлик-сия­сий белсендилигин күшейтиўге, билимлендириў, денсаўлықты сақлаў, туризм, мәде­ният, көркем өнер, спорт, илим ҳәм басқа да бағдарлардың сапасын арттырыўға, мәмлекеттиң жас­ларға байланыслы сиясатын ҳәм арзан турақ жайлар қурыў бағдарламаларын әмелге асырыў илажларын орынлаўға қаратылған реформалар;

қәўипсизлик, миллет­лераралық татыўлық ҳәм диний кеңпейиллик, сондай-ақ, сыртқы сиясат тараўларында — елимиздиң қорғаныў қәбилетин, пуқаралар арасында ҳәм динлераралық тынышлық және татыўлықты беккемлеўге, сыртқы сия­сат тараўындағы жумыс­тың нәтийжелилигин буннан былай да арттырыўға қаратылған реформалар ҳақ­қын­дағы жәмийетлик пикирди үйрениў ҳәм таллаў;

б) пуқаралардың көзқарасын қәлиплестириўдиң тийкарғы бағдарларын, олардың сиясий, социаллық-экономикалық, әдеп-икрамлық, ҳуқықый санасының жағдайын ҳәм мазмунын белгилеў, халықтың сиясий, ҳуқықый мәденият дәрежесин үйрениў ҳәм оларды раўажландырыўдың тийкарғы бағдарларын белгилеў;

в) жәмийетлик-сиясий ҳәм социаллық-экономикалық раўажландырыўдың жағдайы ҳәм динамикасы ҳаққында, халықтың социаллық пикири ҳаққында исенимли мәлимлемени тарқатыў;

г) сырт ел изертлеў әмелиятында белсенди пайдаланылатуғын ҳәм заманагөй мәлимлеме қатнасларына сүйенетуғын социаллық изертлеўлер өткериўди шөлкемлестириў техникасы ҳәм технологияларын ислеп шығыў, сәйкеслендириў, енгизиў ҳәм олардың кең усылларын қолланыў, жәмийетлик пикирди үйрениўдиң методологиялық тийкарларын таллаў ҳәм жетилистириў.

 1. «Жәмийетлик пикир» орайы, Өзбекстан Республикасы Бәнтлик ҳәм мийнет қатнасықлары министрлиги, Қаржы министрлигиниң:

«Жәмийетлик пикир» орайы тәрепинен Шөлкемлестириўшилер кеңеси тәрепинен ҳәр жылы мақулланатуғын социологиялық изерт­леўлердиң режесине муўапық социологиялық изертлеўлер өткериў тәртибин сақлап қалған ҳалда «Жәмийетлик пикир» ора­йының басшы ҳәм илимий хызметкерлерине бюджет қаржылары есабынан фундаменталь, әмелий-изертлеўлер ҳәм инновациялық жумыслардың илимий-техникалық бағдарламаларын әмелге асырыўға қатнасатуғын илимий-изертлеў мәкемелериниң илимий ҳәм басшы хызметкерлериниң мийнетине ҳақы төлеў ҳәм оларды материаллық хошаметлеў муғдарларын ҳәм шәртлерин, Орайдың басқа да хызметкерлерине болса Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясына уйым­лық қараслы мәкемелер ушын белгиленген мийнетке ҳақы төлеў ҳәм материаллық хошаметлеў шәртлерин енгизиў;

«Жәмийетлик пикир» орайын Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси жанындағы Мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөл­кемлерди ҳәм пуқаралық жәмийетиниң басқа да инс­титутларын қоллап-қуўатлаў жәмийетлик қорының қаржылары есабынан тәмийинлеў тәртибин енгизиў ҳаққындағы усыныслары мақуллансын.

Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси жанындағы Мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлерди ҳәм пуқаралық жәмийетиниң басқа да институтларын қоллап-қуўатлаў жәмийетлик қорының қаржыларын басқарыў бойынша Парламент­лик комиссияға ҳәр жылы «Жәмийетлик пикир» ора­йының буйыртпаларына бола орайдың ўазыйпаларын әмелге асырыў бойынша илажларды қаржыландырыў ушын зәрүр қаржыларды нәзерде тутыў усыныс етилсин.

 1. «Жәмийетлик пикир» орайы тәрепинен өткерилген социологиялық сораў нәтийжелерин Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинети ҳәм оның Президиум мәжилислеринде турақлы додалаў ҳәм олар бо­йынша зәрүр илажлар көриў әмелиятқа енгизилсин.

«Жәмийетлик пикир» орайы тәрепинен өткерилген социологиялық сораў нәтийжелери ғалаба хабар қуралларында, орайлық мәмлекетлик телеканалларда, басылымларда ҳәм Орайдың веб-сайтында турақлы сәўлелендирип барылыўы зәрүрлиги белгиленсин.

Өзбекстан Миллий телерадиокомпаниясы «Жәми­йетлик пикир» орайы менен биргеликте еки ҳәпте мүддетте социологиялық сораўлардың жуўмақларын сәўлелендириў мақсетинде «O’zbekiston 24» телеканалында турақлы жумыс алып баратуғын «Жәмийетлик пикир» («Общественное мнение») арнаўлы рубрикасы шөлкемлестирилиўин тәмийинлесин.

 1. 2019-2020-жылларда «Жәмийетлик пикир» республикалық жәми­йетлик пикирди үйрениў орайын үскенелер, техника ҳәм басқа да қураллар менен тәмийинлеў бағдарламасы қосымшаға муўапық тастыйықлансын.

Өзбекстан Республикасы Қаржы министрлиги «Жәмийетлик пикир» ора­йының тийкарланған есап-санақларына бола оның материаллық-техникалық базасын жақсылаў ушын зәрүр болған үскенелер, техника ҳәм басқа да қуралларды, сондай-ақ, усы Бағдарламада келтирилген сырт ел илимий ҳәм арнаўлы әде­биятларын сатып алыўға қаржы ажыратылыўын тәмийинлесин.

 1. Өзбекстан Республикасы Мәлимлеме техноло­гиялары ҳәм коммуника­цияларын раўажландырыў минис­трлиги еки ай мүддетте Мәлимлеме-коммуникация технологияларын раўажландырыў қорының қаржылары есабынан белгиленген тәртипте:

«Жәмийетлик пикир» орайын зәрүр байланыс қураллары, соның ишинде, ҳүкимет байланысы менен, Интернетке кең полосалы жалғаныўды тәмийинлесин және сырт ел экспертлерин тартқан ҳалда видеоәнжуманлар, интернет-форумлар ҳәм телекөпирлерди өткериўде зәрүр техникалық жәрдем көрсетсин;

«Жәмийетлик пикир» орайына телефон ҳәм Интернет тармағы арқалы жәмийетлик-сиясий, социаллық-экономикалық ҳәм елимиз турмысының басқа да бағдарларына тийисли әҳмийетли мәселелер бо­йынша халықтың арасында блиц-сораў өткериў ушын сall — орайын шөлкемлестириўде әмелий ҳәм техникалық жәрдем көрсетсин;

«Жәмийетлик пикир» орайының физикалық ҳәм юридикалық шахслардың мүрәжатларын көрип шығыў бойынша мониторинг ҳәм таллаў мақсетинде  «Өзбекстан Республикасы Президентиниң Виртуал қабыллаўханасы», «Қоңыраўларды қайта ислеў орайы» (телефон номерлери 10-00, (0800) 210-00-00) ҳәм Өзбекстан Республикасы Президенти Халық қабыллаўханаларының мәлимлеме системалары жумысына байланыслы статистикалық ҳәм басқа да мәлимлемелерден пайдаланыўын тәмийинлесин.

 1. Өзбекстан Республикасы Сыртқы ислер минис­трлиги сырт ел изертлеў орайлары менен тығыз бирге ислесиў байланысларын жолға қойыўда, заманагөй усыл ҳәм көзқарас тийкарында социологиялық сораўлар өткериўди шөлкемлестириў көнликпелерин арттырыў мақсетинде олардың қәнигели кадрларын тартыўда «Жәмийетлик пикир» орайына жәрдемлессин.
 2. Өзбекстан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билимлендириў министрлиги:

2019-2020-оқыў жылынан баслап «Жәмийетлик пикир» орайының буйыртпаларына бола республикадағы жоқары билимлендириў мәкемелериниң студент­лери тийисли билимлендириў бағдарлары бо­йынша өндирислик әмелияттан өтиўи ушын усы Орайға турақлы жиберилиўин тәмийинлесин;

республикадағы тийисли жоқары билимлендириў мәкемелери менен биргеликте еки ай мүддетте 2019-2020-оқыў жылынан баслап социология ҳәм социологиялық изертлеўлер кафедраларын ашыў илажлары көрилиўин тәми­йинлесин.

 1. «Жәмийетлик пикир» орайы, Жоқары ҳәм орта арнаўлы билимлендириў министрлиги, Бәнтлик ҳәм мийнет қатнасықлары министрлиги, Өзбекстан Республикасы Президенти жанындағы Мәмлекетлик басқарыў академиясы ҳәм «Раўажланыў стратегиясы» орайының Өзбекстан социологлары ассоциа­циясын шөлкемлестириў және төмендегилерди оның тийкарғы ўазыйпалары етип белгилеў ҳаққындағы усынысы қабыл етилсин:

өз ағзаларының ҳуқық­ларын ҳәм нызамлы мәплерин сәўлелендириў және қорғаў;

илимий-изертлеўлер, социаллық нормалар методологиясын жетилистириў бойынша жумысларда,  елимиздиң социология жәми­йетшилигиниң интеллектуаллық ҳәм илимий-техникалық потенциалын арттырыўға қатнасыў, соның ишинде, социаллық тәжирийбелер өткериў бойынша усыныслар киргизиў;

Өзбекстанда ҳәм сырт елде демографиялық процесслерди үйрениўге ҳәм таллаўға жәрдемлесиў;

социологлар ҳәм басқа да хызметкерлердиң қәнигелигин арттырыў;

жоқары билимлендириў мәкемелериниң оқыў бағдарламаларына социология пәниндеги  ең алдынғы жетискенликлерди ҳәм социологиялық изертлеўлерди өткериўдиң инновациялық қатнасларын енгизиў бо­йынша олар менен бирге ислесиў;

халықаралық ҳәм сырт ел социологлар ассоциациялары менен бирге ислесиў, сапалы социологиялық жумысларды, соның ишинде, сырт елде өткериў мақсетинде консорциум шөлкемлестириў;

Халықаралық социологлар ассоциациясына ағза болыў, пүткилжәҳән социологиялық конгресслерге ҳәм форумларға қатнасыў.

 1. «Жәмийетлик пикир» орайы:

Өзбекстан Республикасы Мәмлекетлик статистика комитети, қаржы, экономика ҳәм санаат, бәнтлик ҳәм мийнет қатнасықлары, ишки ислер министрликлери, Мәмлекетлик салық комитети, Мәмлекетлик бажыхана комитети, Бас прокуратурасы, Олий суды, бас­қа да министрликлер ҳәм уйымлардың статистикалық мағлыўматы;

Өзбекстан Республикасы Президенти Администра­циясы жанындағы Мәлимлеме ҳәм ғалаба коммуникациялар агентлигиниң Ғалаба коммуникациялар мәселелери бойынша ора­йының бюллетенлери ҳәм күнделикли мағлыўматлар топламы;

сырт ел баспасөз шолыўлары ҳәм илимий-изертлеў институтлары, соның ишинде, Өзбекстан Республикасы Экономика ҳәм санаат министрлиги жанындағы Прогнозластырыў ҳәм макроэкономикалық изертлеўлер институты, Қаржы министрлиги жанындағы Бюджет-салық изертлеўлери инс­титутының социаллық-экономикалық тараўға байланыслы таллаў материаллары мәжбүрий жиберилетуғын реестрге киргизилсин.

 1. Өзбекстан Республикасы Инвестициялар ҳәм сыртқы саўда министрлиги, Қаржы министрлиги, Экономика ҳәм санаат минис­трлиги 2020- ҳәм оннан ке­йинги жылларға мөлшерленген Өзбекстан Республикасы Инвестициялық бағдарламасын қәлиплестириўде «Жәмийетлик пикир» орайының тийкарланған есап-санақларына бола Орай ҳәм шөлкемлестирилетуғын Өзбекстан социологлары ассоциациясының имаратларында оңлаў-тиклеў жумыслары ҳәм оларды техникалық оқытыў қураллары менен үскенелеў бойынша жойбарлар киргизилиўин белгиленген тәртипте нәзерде тутсын.
 2. Төмендегилерге:

Өзбекстан Миллий телерадиокомпаниясы баслығы ўазыйпасын атқарыўшы А.Ж.Хаджаев ҳәм Өзбекстан Миллий мәлимлеме агентлиги бас директоры          А.К.Кўчимовқа — социологиялық сораўлар нәтийжелериниң ғалаба хабар қураллары, орайлық мәмлекетлик телеканаллар ҳәм баспа басылымларда турақлы сәўлелендирилип барылыўы ушын;

министрликлер, уйымлар, басқа да мәмлекетлик уйымлар, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси, ўәлаятлар ҳәм Ташкент қаласы ҳәкимликлери басшыларына — «Жәмийетлик пикир» орайына оның ўазыйпаларын нәтийжели әмелге асырыўда ҳәр тәреплеме ҳәм толық жәрдемлесиў ушын жеке жуўапкер екени көрсетип өтилсин.

 1. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 1997-жыл 25-июньдеги «Ҳуқықый тәрбияны жақсылаў, халықтың ҳуқықый мәденияты дәрежесин арттырыў, ҳуқықтаныўшы кадрларды таярлаў системасын жетилистириў, жәмийетлик пикирди үйрениў жумысын жақсылаў ҳаққында»ғы ПП-1791-санлы Пәрманының 2.1-бәнти өз күшин жойт­қан деп есаплансын.
 2. Өзбекстан Республикасы Әдиллик министрлигиF

бир ай мүддетте «Жәми­йетлик пикир» орайын усы Пәрманға муўапық оның атамасы өзгертилгени ҳәм әҳмийетли ўазыйпалар белгилеп алынғанын есапқа алған ҳалда қайта дизимнен өткерсин;

шөлкемлестирилип атыр­ған Өзбекстан социологлары ассоциациясын белгиленген тәртипте мәмлекетлик дизимнен өткерсин, устав уйымларын қәлиплестириўде оған ҳәр тәреплеме жәрдемлессин;

еки ай мүддетте нызам ҳүжжетлерине усы Пәрманнан келип шығатуғын өзгерислер ҳәм қосымшалар ҳаққында усыныслар киргизсин.

 1. Усы Пәрманның орынланыўын қадағалаў Өзбекстан Республикасының Бас министри А.Н.Ариповқа ҳәм Өзбекстан Республикасы Президенти кеңесгөйи Р.С.Қосимовқа жүкленсин.

 

      Өзбекстан Республикасы Президенти Ш.МИРЗИЁЕВ.

      Ташкент қаласы, 2019-жыл 22-февраль.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF