Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 00:51:16, 31.05.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЖАРЫСПАҚҚА САЛЫНЫП АТЫРFАН ТУРАҚ ЖАЙЛАР

«Қоңырат-Мойнақ» асфальт жолының еки бойына көп жыллық, туқымын самал сеўген, жуўанлығы билектей екпе сексеўиллер айрықша сән берип тур.

Бул жолда күн-түн демей қурылыс материалларын тасыған жүк машиналарын көплеп ушыратасаң. Президентимиз Ш.Мирзиёевтиң тиккелей басламасы менен Мойнақ районын социал-экономикалық жақтан раўажландырыў бойынша қабыл етилген қарарлар, «Жол картасы»ндағы жүзден зыят қурылыс объектлери белгиленген мүддетлерде сапалы питкерилиўи ушын бойларында күш-жигери толып-тасқан қурылысшылар жарыспаққа жумыс баслапты.  

Район орайында өткен әсирдиң отызыншы жыллары салынып, пайдаланыўға берилген Мойнақ консерва комбинаты аймағындағы «Санаат зонасы»нда ис қызғын. Бурын теңиз ултаны болғанға шегелең, ҳәк таслы бос топырақлы жерлерге тырнақларын муқыятлап қалаў ушын терең қазылған траншеяларға әўел қыйыршық таслар төсеп, соң қара май сиңдирилип нығызланбақта. Мойнаққа бириншилер қатары жол баслап келген жуўапкершилиги шекленген «Максэлитастрой» жәмийети баслығы Ринат Қудияровтың  қолы гүл қурылысшылары Нөкис ҳәм Тақыятас қалаларында көплеген турақ жайларды салыўда айрықша көзге түскенлерин атап өтиўимиз керек.

­ Район турғынларына Fәрезсизлигимиздиң 28 жыллық байрамы ҳүрметине сыйлы саўға ретинде төрт қабатлы, үш подъездли турақ жайды тапсырыўға лебиз билдирген едик. Өз ўәдемизден табылыў ушын ўақытты ғәниймет билип, утымлы пайдаланып атырмыз. Арал бойы регионындағы экологиялық қыйыншылықларды басларынан кеширген район халқы ең заманагөй архитектуралық үлгиде салынатуғын көп қабатлы үйлерде жасаў бахтына миясар болады, - деп ис басындағы бас инженер Рустем Әўезов орынланған жумыс барысы менен бирме-бир таныстырыўға өтти.

­ Өзлеримизди өзлеримиз қурылыс материаллары менен толық тәмийинлегендей материаллық-техникалық базаға ийемиз. Темир-бетон буйымларын ҳәм пискен гербиш ислеп шығаратуғын еки заводымыз бар. Биринши гезекте тырнағына қаланатуғын 240 блокты тасып жеткердик. Жумысларымыздың алдағы ўақытлары иркинишсиз жүрисиўи ушын керекли болған қыйыршық таслар, цемент, металл-арматуралар буйыртпа берген орынлардан алынды. Ҳәрқайсысы үш-төрт қәнигелик ийелеген маман қурылысшыларымыздың жумыслары өнимли ҳәм сапалы болыўы ушын қолайлы турмыс шараятлары жаратылған. Шаўкат Юлдашев, Дәстан Бабажанов, Юлдаш Бекмановлардың көп адамлық комлексли бригадалары жумысты бөлип алыў усылында ислегенликтен ўақыт пенен санасып отырмайды.

Илим-техника жоқары пәтлер менен раўажланған бийғәрез елимизде ири объектлер жеткиликли муғдарда қурылыс материаллары менен тәмийинленгени ушын бурынғы жыллардағыдай узақ жылларға созылып кетпейди. «Таза қала» деп аталыўшы қурылыс майданшасында автомашиналардағы ҳәм рельсте жүретуғын «узын мойынлы» жүк көтериўши кранлардың тынымсыз ҳәрекетлери узақлардан көзге тасланады. Теңиз ултанына сексеўил егиўге айлап кеткен тоғай хожалығы хызметкерлери айланып келгенде пәскелтек қақыраларының орнына көп қабатлы зәўлим жайлар бой тиклегенине ҳәўес пенен қарары сөзсиз...

Ө.ӨТЕЎЛИЕВ,

өз хабаршымыз.

Мойнақ районы.

СҮЎРЕТТЕ: жәмийеттиң бас инженери Р.Әўезов ис басында.

Автордың түсирген сүўрети.    

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF