Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 21:30:55, 16.06.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ГАЗ —   БИЙБАҲА ОТЫН, БИРАҚ...

Күнделикли турмысымызда газ отынының тутатуғын орны оғада үлкен. Соның менен бирге, оның қәўипли тәреплери де бар.

Мәселен, қыс айларының суўық күнлеринде турақ жай қазаны морыларының ҳәдден тыс қызып кетиўи себебинен өрт келип шығыўы мүмкин. Әсиресе, бул мәўсимде газ тармақларында күтилмегенде авария жүз берип, оңлаў жумыслары алып барылады. Соның ушын да, қазанхана, печьлерди ҳәм басқа да газ үскенелерин қараўсыз жағып қалдырыўға болмайды. Себеби, ол өртениў, жарылыў қәўпине ийе. Газ жанған ўақытта өзинен зәҳәрли газ бөлип шығарады, соның ушын да газ үскенелери жанып турғанда айнаның форточкасын ашып қойыў керек ҳәм самаллатыў (вентилляция) жоллары ашық болыўы тийис.

Қайсы газ үскенеси болмасын, горелкалардан шығып турған жалын көк реңде болыўы керек. Егер де ол түтеп, сары реңде жанса бул шығып турған газдың ҳаўа менен араласпасының жүдә аз муғдарда екенлигин көрсетеди. Бир куб метр газдың нормада жаныўы ушын он куб метр ҳаўа зәрүр. Ҳаўаның газ горелкасына толық жетиўи ушын оның жолын ретлестиретуғын ашып-жабыўшы үскене болыўы тийис. Газден пайдалан­ғанда, әсиресе, жас балаларды газ үскенелерине ҳәм газ баллонларына жақынлатпаў керек. Газ үскенелери жанып турған бөлмеде дем алыў қадаған етиледи. Усыған қарамастан, гейпара шаңарақлар бөлмелерин ысытыў мақсетинде күни бойы газ плиталарын жағып қойып, қәўипли жағдайға имканият жарататуғыны өкинишли аўҳал. Бундай жағдайлар ра­йонлардың орайындағы еки қабатлы жайларда көплеп ушыраспақта.

Қәўипсизликти сақлаў ушын үскенелерден, газ тармақларынан газ шығып тур­ған жерди анықлаў жоллары төмендегише:

- көз бенен көрип анықлаў — бунда газ трубасы үстине сабынлы суў қуйылса, газ шығып турған жерде көбиклер пайда болады;

- сес арқалы — күшли газ шығып турған болса, ысқырық еситиледи;

- ийис арқалы ­ газдың ийиси, газ шығып тур­ған жерде күшли сезиледи.

Мынаны қатаң есте тутыў зәрүр: газ шығып турған жерди ашық от пенен анықлаў қатаң қадаған етиледи.

 

С.БЕРДЕКЕЕВ,

«Тақыятас ЖЭС» АЖин өрттен қорғаў бойынша ӨҚБ ӨҚҳПТ ӨҚ аға инспекторы, капитан.

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF