Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:35:51, 16.06.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

МЕНИҢ АҒАМ ЎАТАН ҚОРҒАЎШЫСЫ

Ўатанымыздағы бүгинги тыныш, парахат турмыс, аўызбиршилик ҳәм абаданшылық бийбаҳа байлығымыз болып табылады. Халқымыз әзелден тынышлық ҳәм парахатшылықты Ўатан, ана, азатлық сыяқлы муқаддес түсиниклер қатарында улығлап, қәдирлеп келеди.

Усы күнлерде елимизде 14-январь — Ўатан қорғаўшылар күни ҳәм Қураллы Күшлеримиздиң 27 жыллығын кең түрде белгилеўге ҳәм «Ўатансүйиўшилик» айлығына байланыслы республикамыздың барлық орынларында ҳәр қыйлы илажлар, үгит-нәсият жумыслары әмелге асырылмақта.

Усындай илажлардың бири жақында Нөкис ра­йонындағы 7-санлы «Булақ» мектепке шекемги билимлендириў мәкемесинде «Мениң ағам Ўатан қор­ғаўшысы» атамасында кеше шөлкем­лестирилди. Илажға усы райондағы «Н» санлы әскерий бөлимниң басшылығы, қатардағы әскерлер, бақша жәмәәти ҳәм онда тәрбияланыўшы балалар қатнасты.

Кешеде әскерий бөлимнен аға лейтенант Ф.Ахролов, шәртнама тийкарындағы хызметкер А.Гаппаров ҳәм басқа да әскерий хызметкерлер балаларға Ўатан­ға садықлық сезими, әскерий хызметши болыў, Ўатан алдындағы миннети екенлиги ҳаққында сөйлеп берди. Буннан соң бақша тәр­бияланыўшыларының таярлаған қосық ҳәм аяқ-ойынлары қойып берилди.

Илаж соңында әскерий бөлим тәрепинен бақша жәмәәтине естелик саўғалары ҳәм «Ҳүрмет жар­лық»лар тапсырылды.

 Р.АРЗИЕВ.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF