Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 21:30:00, 16.06.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

УЛЛЫ ЖАЗЫЎШЫ ДӨРЕТИЎШИЛИГИНЕ ҲҮРМЕТ

Усы жыл 22-декабрь күни Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында уллы жазыўшы ҳәм жәмийетлик ғайраткер Шың­ғыс Айтматов туўыл­ғанының 90 жыллығына бағышланған «Уллы ойшыл, кең көркем пикирлеў ийеси»  атамасында илимий-теориялық конференция болып өтти.

Илажды Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң ректоры А.Реймов кирис сөз бенен ашты.

Конференцияда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслығы Д.Қурбаниязов шығып сөйлеп, жазыўшы туўылғанының 90 жыллығын кеңнен белгилеў бо­йынша әмелге асырылып атырған илажларға тоқтап өтти.

Буннан кейин Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң доценти А.Досымбетова «Ш.Айтматов ҳәм қарақалпақ әдебияты», филология илимлериниң кандидаты П.Нуржанов «Қарақалпақ прозасында Ш.Айтматов дәстүрлери», филология илимлериниң кандидаты Ж.Сағидуллаева «Ш.Айтматов аўдармаларының қарақалпақ әдебиятына тәсири» атамасында баянат жасады.

 Атап өтилгениндей,  Президентимиз тәрепинен барлық тараўлар сыяқлы миллий мәдениятымыз бенен әдебиятымызды раўажландырыўға, дөретиўши инсанларды ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаўға, жаслар арасында китапқумарлықты арттырыўға айрықша итибар қаратылып, бул бағдарда бир қатар ийгиликли ислер әмелге асырылмақта.

Өзбекстан Республикасы Президентиниң усы жыл 2-апрельдеги «Уллы жазыўшы ҳәм жәмийетлик ғайраткер Шыңғыс Айтматов туўыл­ғанының 90 жыллығын кеңнен белгилеў ҳаққында»ғы қарары бул бағдардағы ийгиликли ислерден есапланады. Мине усы қарар тийкарында елимиз бойлап жазыўшының 90 жыллығы кеңнен белгиленип, барлық орынларда белгили жазыўшы-шайырлар, илимпазлардың қатнасында түрли илажлар шөлкемлестирилмекте.  Соның менен бирге, сәне мүнәсибети менен «Шың­ғыс Айтматов ҳәм Өзбекстан» атамасындағы естелик китабының баспадан шығарылыўы, жазыўшының шығармалары тийкарында жаңа спектакльлердиң сахналастырылыўы, Ташкент қаласының орайлық көшелериниң бирине жазыўшының атының бериўи ҳәм естелигиниң орнатылыўы елимизде Шыңғыс Айтматовқа деген жоқары ҳүрмет ҳәм итибардың көриниси болып табылады. Әлбетте, бул илажлар туўысқан қырғыз халқы менен тығыз қоңсышылық, дослық ҳәм әдебий байланысларды буннан былай да беккемлеўде, дөретиўши инсанлар арасындағы бирге ислесиўди кеңейтиўде айрықша орын ийелейди.

Шыңғыс Айтматов тек ғана қырғыз халқының емес, соның менен бирге, пүткил дүнья халықлары әдебиятында орны салмақлы болған дөретиўши инсанлардан бири есапланады. Ол қырғыз әдебиятының ең жақсы дәстүрлериниң жәҳән көлеминде танылыўына салмақлы үлес қосқан, тәкирарланбас дөретиўшилиги менен өзине тән мектеп жаратқан уллы талант ийеси болып табылады. Жазыўшы қалдырған бай руўхый мийрас халықларымыздың турмысында бәрқулла айрықша әҳмийетке ийе болып, оның ҳәр бир шығармасы бизди сергекликке, қәлбимизди, руўхый дүньямызды пәкликке шақырып турады.  Жазыўшының бийтәкирар дөретиўшилиги мәмлекетимиз тәрепинен жоқары баҳаланып, «Дўстлик» ҳәм «Буюк хизматлари учун» орденлери менен сыйлықланды.

Бүгинги күни Президентимиз басшылығында Өзбекстан ҳәм Қырғызстан арасындағы ҳәр тәреплеме байланыслар жақсы жолға қойылмақта. Бул өз гезегинде еллеримиздиң социаллық-экономикалық жақтан еле де раўажланыўында, әдебий ҳәм мәдений байланыслардың кеңнен ен жайыўына хызмет етпекте.  Буның айқын мысалы сыпатында, театрларымыз репертуарларының жазыўшының шығармалары тийкарында сахналастырылған жаңа спектакльлер менен байытылыўы,  усы жылдың 12-17-ноябрь күнлери аралығында Бишкек қаласында болып өткен «Ш.Айтматов шығармалары театр сахналарында» атамасындағы халықаралық фестивальға Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театры жәмәәти «Лувр үйреги» спектакли менен қатнасып үшинши,  15-20-ноябрь күнлери  Ташкент қаласында болып өткен «Дебют-2018» V республикалық фестивалына усы спектакль менен қатнасып, биринши орынларды ийелеп қайтқанын атап өтиўимизге болады.

Илаж қатнасыўшыларына Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театры жәмәәти тәрепинен жазыўшының 90 жыллығы мүнәсибети менен «Жәмийла» повести тийкарында сахналастырылған усы атамадағы спектакль қойып берилди.

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

Қарақалпақстан хабар агентлигиниң шолыўшысы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF