Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 16:21:55, 24.09.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЖАС ӨСПИРИМЛЕРГЕ ЖАНАШЫР БОЛАЙЫҚ

Нөкисте Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси жанындағы жас өспиримлер ислери бойынша комиссиясының усы жылдың биринши шерегиндеги жумыс нәтийжелерине бағышланған мәжилис болды. Оған тийисли министрликлер менен ведомстволардың, ҳуқық қорғаў уйымларының, оқыў орынларының басшылары, район ҳәм қала  ҳәкимликлери жанындағы жас өспиримлер ислери бойынша ҳәм адам саўдасына қарсы гүресиў комиссияларының ағзалары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Мәжилисти Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасары, жас өспиримлер ислери бойынша республикалық комиссия баслығының орынбасары З.Ибрагимова алып барды.

Илажда Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси жанындағы жас өспиримлер ислери бойынша ҳәм  Адам саўдасына қарсы гүресиў бойынша республикалық комиссиялар тәрепинен усы жылдың биринши шерегинде ислеген жумыслар көрип шығылды.

Шығып сөйлеўшилердиң атап өткениндей, жас өспиримлер арасында ҳуқықбузарлық, жынаятшылық, миллетимизге жат идеялардың тәсирине берилиў жағдайларының алдын алыў, шаңарақ, мәҳәлле, оқыў орнында олардың тәрбиясын жолға қойыў ушын мүнәсип шараятлар жаратылыўы үстинен қадағалаўды күшейтиў бағдарында  комиссиялар тәрепинен бир қатар унамлы жумыслар әмелге асырылды. Атап айтқанда, барлық тәлим-тәрбия ҳәм оқыў орынларында, мәкан пуқаралар жыйынларында ата-аналар ямаса олардың орнын басыўшы шахслар менен ушырасыўлар, семинар кеңеслер өткерилмекте. Республика Прокуратурасы, республикалық ҳаял-қызлар комитети, Орта арнаўлы кәсиплик билимлендириў басқармасы комиссия ағзалары менен бирликте колледж ҳәм академиялық лицейлерде оқыўшылардың ата-аналарының қатнасыўында дүрким ушырасыўлар өткерди. Онда «Жас өспиримлер ҳаққында»ғы Қарақалпақстан Республикасы нызамының мазмун-мәнисин түсиндириў, жынаятшылық ҳәм ҳуқықбузарлықтың алдын алыў, жасларды жумыс пенен тәмийинлеў мәселелери кең түрде додаланды.

Сондай-ақ, республикалық, қалалық ҳәм районлық ҳаял-қызлар комитетлериниң басшылығында мәпдар шөлкемлер менен бирликте кәрхана ҳәм шөлкемлерде, халықтың, әсиресе, ҳаяллар ҳәм некеден өтиўши жаслар арасында саламат турмыс тәризин қәлиплестириў, шаңарақ қурыў ҳәм нәресте тәрбиясына бағыш­лан­ған ҳәр қыйлы илажлар өткерилди. Пуқаралар жыйынлары тәрепинен ден саўлықты сақлаў хызметкерлери менен бирликте «Қызлар гигиенасы», «Аўқатланыў ҳәм саламатлық», «Ерте турмыс қурыўға асықпаң», «Туберкулез кеселлигиниң профилактикасы», «Қосымша аўқатланыў талаплары», «Нәресте ушын бийбаҳа азық» темаларында буклетлер таярланып,  халыққа тарқатылды. Бәрше улыўма билим бериў мектеплеринде, академиялық лицей  ҳәм кәсип-өнер колледжлеринде  «Жоқары мәнаўият — жеңилмес күш» китабын үйрениў, «Он еки жыллық мәжбүрий билимлендириў биз ушын оғада зәрүр ҳәм әҳмийетли», «Биз ерте турмыс қурыўға қарсымыз» темаларында ҳәптеликлер шөлкем­лестирилди ҳәм олардың жуўмағы бойынша усыныслар ислеп шығылды.

Мектепке шекемги билимлендириў мәкемелеринде қызлар арасында «Зумрадойлар дөгереги» шөлкемлестирилип, онда қызлардың кийиниў, сөйлеў, аўқатланыў мәдениятына байланыслы шынығыўлар өткерилди. Буннан тыс­қары жас өспиримлердиң бос ўақытларын мазмунлы шөлкем­лестириў ҳәм колледж питкериўшилерин мийнетке үйретиў мақсетинде eiir уста-шәкирт дөгереклерине oqot жас өспирим тартылды. Сондай-ақ, жасларды ?атанға садықлық руўхында тәрбиялаў ушын «?атанды сүйиўшилик сезими», «Қураллы күшлердиң тарийхын билесиз бе», «?атанды қорғаў — елдиң тынышлығын тәмийинлеў» темаларында мәҳәлле жаслары арасында бес жүзден аслам илаж және миллий қәдириятларымызды қәстерлеп сақлаў бойынша төрт жүздей дөгерек сәўбети шөлкемлестирилди. Турақлы рәўиште спорт пенен шуғылланатуғын жас өспиримлердиң саны быйылғы  жылдың биринши шерегинде 71 мың 215 болды.

Мәжилисте жас өспиримлер арасында ҳуқықбузарлықтың алдын алыў, жат иллетлерден аўлақ болыў мәселелери бойынша ти­йисли уйым ҳәм оқыў орынлары басшыларына анық көрсетпелер берилди ҳәм қатнасыўшыларды қызықтырған сораўларға жуўап қайтарылды.

Мәжилиске Қарақалпақстан Республикасы прокурорының орынбасары Е.Қайыпбергенов қатнасты ҳәм шығып сөйледи.

Н.Рейпназаров,

Қарақалпақстан хабар агентлигиниң хабаршысы

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF