Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 19:35:32, 02.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ГҮЗАРҒА АЙЛАНЫП АТЫРҒАН СОҚПАҚ

Ғәрезсизлик жылларында елимиздиң барлық орынларында спортты, әсиресе, балалар спортын раўажландырыўға қаратыл­ған күшли дыққат-итибардың, заманагөй спорт объектлердиң қурылып, пайдаланыўға тапсырылыўы, олардың зәрүр инвентарьлар ҳәм қәнигели тренерлер менен тәми­йинлениўи нәтийжесинде тек қала орайларында ғана емес, ал, ең шетки, алыс аўылларда да келешегинен үмит күттиретуғын жас спортшылар жетилисип шығып, үлкен ареналарға жол алмақта. Бүгинлигинде олар ерисип атырған табыслар мәмлекетимиз бағдар алған жолдың, әсиресе, жаслар тәрбиясындағы сиясатының қаншелли туўры екенлигин көрсетип атыр.

Әзелден-ақ, палўанлар елаты болған Нөкис ра­йонында соңғы жылларда гүрестиң ҳәр қыйлы түрлери бойынша бир қатар спортшылар камалға келип, республикамыз сайланды командасы қурамында жоқары нәтийжелерди қолға киргизип атыр, десек асыра айтқан болмаймыз. !сиресе, ақмаң­ғытлы палўан қызлардың ерискен нәтийжелери көзди қуўандырады. Олардан Жулдыз Мустапаева, Улдәўлет Жумаба­ева сыяқлы спортшылардың ерискен табыслары ҳаққында бурын газетамызда жазылған еди. Бүгин бул елаттан шығып, спортқа қәдем таслаған соқ­пағы гүзарға айланып атырған және бир палўан қыз — Зульфия Жапақова ҳаққында сөз етпекшимиз.

— Аўылындағы 17-санлы улыўма билим бериў мектебиниң 4-класында оқып жүрген Зульфияның дыққатын мектебинде ашылған самбо дөгереги өзине тарта берди. Өзинен үш-төрт жас үлкен өспирим балалар менен қызлардың гилемдеги ҳәрекетлери, олар тәрепинен орынланатуғын физикалық шынығыўлар оны сыйқырлап қойғандай еди. Арадан жыллар өтип, бул қызығыўшылық әбден күшейди ҳәм 7-классқа қәдем қойған Зульфияда самбо дөгерегине жазылыў нийети пайда болып, бул ойын билдиргенде әкеси Жумағалий де, анасы Тиллахан да қарсылық билдирмеди. Керисинше, генжетай перзентиниң алып ушып турған жүрегин, оның бойындағы талпынысты сезип, ҳақ жол тиледи. Усылайынша Зульфия өзиниң дәслепки тренери Байрам Досбергеновтан самбо, оған қоса гүрестиң басқа да түрлериниң сырларын үйрене баслады.

Шынығыўларды енди ғана баслаған жас спортшыдан үлкен нәтийжелерди күтиў дурыс емес, әлбетте. Лекин, өзиниң қатнасқан дәслепки жарысы — мектеп бириншилигинде Зульфияның екинши орынды ийелеўи оның самбоға болған қызығыўшылығын, оған қоса устазының исенимин әбден арттырды. Шынтлап шуғылланса бир нәтийже шығарын сезген Байрам өзиниң шәкирти менен бурынғыдан да көбирек ислесе баслады. Оған самбоның әлўан түрли сырларын жалықпастан үйретип барды. Шынығыўлардағы машақатлы мийнет, тынымсыз излениўлер көп узамай-ақ өз нәтийжелерин көрсетти. Зульфияда гилемге бейимлесиў, қарсыласларының алдында албырамаў көнликпелери қәлиплести. Нәтийжеде табыслар изли-изинен келе берди. Әсиресе, 2013-2014-жыллар оның ушын айрықша жетискенликлер дәўири болды. 2013-жылдың февраль айында дзюдо гүреси бойынша Үргениште өткерилген халық­аралық турнирде сыйлы екинши орынды ийелеген ол сол жылы апрельде усы қалада болып өткен Өзбекистан чемпионатында үшинши орынды қолға киргизди. 6-8-июнь күнлери Ташкент қаласында самбо гүреси бо­йынша шөлкемлестирилген Азия чемпионатында 44 килограммға шекемги салмақ категориясында беллескен ол барлық қарсыласларын, финалда болса сингапурлы қызды 8:2 есабында тәслим етип, алтын медальды жеңип алды. Бул Зульфияның халықаралық аренадағы дәслепки ири табысы еди. Оның жеңисли қәдеми өткен жылдың 8-10-апрель сәнелеринде 1996-1997-жылларда туўылған қызлар арасында болып өткен Өзбекистан чем­пионатында да даўам етти. Чемпионатта 48 кило­грамм­ға шекемги палўан қызлар арасында Зульфияға тең келетуғын қарсылас табылмады. Июнь айында өткерилген Азия чемпионатында болса ол үшинши орын менен шекленди.

Самбо бойынша гезектеги Азия чемпионаты быйылғы жылдың май айында Түркменстан пайтахты Ашхабад қаласында өткериледи. Оған берилетуғын жолламаны қолға киргизиў ушын жақында Ташкентте өткерилген таңлап алыў жарысында әўмет Зульфиядан сәл жүз бурып, екинши орынды ийеледи.

— Спорт тек жеңислерден ибарат емес, - дейди ол. — Таярлығың кемис болса ямаса күшли қарсыласқа дус келсең, жеңилип қалыўың да ҳеш гәп емес. Мен Ташкенттеги сәтсизлигим ушын өкинбеймен. Баслысы, усындай утылыслардан жуўмақ шығарып, келеси жарысларға жақсы таярланыў керек. Быйылғы Азия чемпионаты болмаса келеси чемпионатқа қатнасыў ушын қолымнан келген барлық ҳәрекетти ислеймен. Буның ушын менде күш те, имканият та бар деп ойлайман...

Биз де ҳәзирги ўақытта Нөкис районындағы «Қутанкөл» агроэкономика колледжинде тәлим алып атырған Зульфия Жапақованың мәмлекетимиз көлеминде әлле­қашан-ақ өзиниң ылайықлы орнына ийе болып үлгерген қарақалпақ самбо мектебиниң даңқлы дәстүрлерин даўам еттиретуғынына исенип қаламыз.

С.ЖАНИЕВ,

арнаўлы

хабаршымыз.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF