Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 10:04:20, 04.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

САЛЫҚТАН ҚАШАМАН ДЕП...

Бүгинги күни республикамызда жумыс алып барып атырған киши бизнес ҳәм жеке исбилерменлик субъектлерине жеңилликлер жаратылып, олардың жумысларын раўажландырыў мақсетинде ҳүкиметимиз тәрепинен көплеп әмелий жәрдемлер берип келинбекте. Лекин, республикамыздағы жумыс алып барып атырған исбилерменлик субъектлери арасында мәмлекетлик салық ҳәм бас­қа да мәжбүрий төлемлерден қашып, қара басының ғамын ойлап, соңғылығында ислеген қылмысларына өкинип қалып атыр­ғанлар да ушырасып турады.

Мурадбек Қурбанбаев Төрткүл ра­йоны «Bergamo» жуўапкершилиги шекленген жәмийетин шөлкемлестирип, Өзбекистан автомобиль ҳәм дәрья транспорты агентлиги тәрепинен автомобиль транспорт­ларында қалалар аралық жүк тасыў хызмети ушын ти­йисли лицензия алып жумыс баслайды.

Ол жәмийеттиң есап бети арқалы 2012-жылдың 2-мартынан 2014-жыл 10-апрелине шекем ислеп шығарыўда пайдаланыў ушын жанылғы өнимлерин сатып алыўға көп муғдарда пул айланбаларын әмелге асырып, усы аралықта брокерлик мәкемеси арқалы «Товар ҳәм шийки зат биржасы»нан нефть өнимлерин сатып алыўға қатнасып, Өзбекистан Республикасы Минис­трлер Кабинетиниң 2011-жыл 17-ноябрьдеги «Фискал ядына ийе бол­ған қадағалаў касса аппаратларының қолланылыўын және де жетилистириўге байланыслы қосымша ис-илажлар ҳаққында»ғы ҳәм 2002-жыл 5-август­тағы «Пул қаржыларының банктен тысқары айланысын және де қысқартыў ис-илажлары ҳаққында»ғы қарарлары ҳәм Өзбекистан Республикасы Салық кодексиниң тийисли статьялары талапларын бузып көп муғдарда пул көшириў жолы арқалы нефть өнимлерин нақ пулға сатып, саўдадан түскен пулларды касса аппаратына кирис қылмастан, нақ пул қаржыларының банктен тысқары айланысын әмелге асырып, өнимлер саўдасы қағыйдаларын бузған.

М.Қурбанбаевтың бул жынайый ислери паш бола баслаған ўақтында айыбын жасырыў мақсетинде танысы Ахметжан Матякубов пенен ушырасып, өзи басқарып киятырған «Bergamo» ЖШЖ ине ашылған жынаят исин басты-басты қылатуғын таныс таўып бериўин илтимас етеди. А.Мат­якубов бул мәселеде тийисли жуўапкер шахсларға жолығып, көп муғдардағы сырт ел валютасында саўға-сәлем берип, исти басты-басты қылмақшы болады. Деген менен, ҳуқық қорғаў уйымлары хызметкерлериниң алып барған тексериўлериниң нәтийжесинде М.Қурбанбаев ҳәм А.Матякубовлардың жынайый ислери паш болды ҳәм олар нызамшылығымызда белгиленген жазаларға тартылды.

«Қыңыр истиң қыйығы қырық жылдан соң да шығады» деген. Сол айтқандай, исленген ҳәр қандай нызамсыз ҳәрекет жуўапсыз қалмайтуғынын бәрқулла ядта тутыўымыз керек.

А.АРЫСЛАНОВ.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF