Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 19:48:13, 25.05.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

МӘҲӘЛЛЕ —   ТӘРБИЯ ОШАҒЫ

Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев орынларда әмелге асырылып атырған реформалар, жаңаланыўлар, кең көлемли жойбарлар менен танысыў мақсетинде усы жыл 15-16-ноябрь күнлери Қарақалпақстан Республикасына сапары ўақтында аймақлардың экономикасын раўажландырыў, хал­қымыздың социаллық жағдайын, жасаў шараятларын еле де жақсылаў, өз шешимин күтип тур­ған машқалаларды унамлы шешиў жоллары бойынша анық ўазыйпалар белгилеп берди.

Сондай-ақ, тәрбия ошағы, руўхыйлық бесиги, мәмлекет пенен халық арасындағы көпир ўазыйпасын атқарып атырған халықтың ең жақын сүйенишине айланып үлгерген мәкан пуқаралар жыйынлары тәрепинен алып барылып атырған жумысларды атап өткен еди.

Журтбасшымыз тәрепинен пуқаралар жыйынларына хал­қымыздың турмыс қәлпин жақсылаў, саламат орталықты қәлиплестириў, әтирап-аймақтың тазалығын сақлаў, санитариялық мәдениятты қәлиплестириў мақсетинде ҳәр бир пуқара бес түп терек егиўи ҳәм ҳәр хожалық елиў дана таўық бағып қусшылықты раўажландырыў арқалы өз жумысларын жолға қойыўды жеделлестириў ҳәм Арал теңизиниң қурыған майданларында илимий-изертлеў жумысларын алып барыў, шарўашылықты раўажландырыў ҳәм қурыған майданларын тоғай­зарға айландырыў бойынша анық тапсырмалар ўазыйпа етип белгиленди.

Бәршемизге белгили, ҳәр бир мәҳәллени жынаятшылықтан жырақ аймаққа айландырыў, бийпәрўалыққа шек қойыў, жәмийетте тыныш ҳәм пәраўан өмирди тәмийинлеўдиң тийкарғы шәртлеринен бири саналады.

Президентимиздиң ҳәр бир пуқара санасында «Мениң мәҳәллемде жынаят жүз бермеўи керек» деген сезимди қәлиплестириў айрықша әҳмийетке ийе деген пикиринен келип шығып, тийисли тараўлар ҳәм жәмийетшиликтиң бирге жақыннан ислесиўи нәтийжесинде жумыслар алып барылып, сезилерли дәрежеде өзгерислер пайда болмақта.

Республика аймағында жынаятшылық ҳәм ҳуқықбузарлықлардың ертеден алдын алыў бо­йынша өткерилген ушырасыўлар, сәўбетлесиўлер, оқыў-әмелий семинарлар өткерилиўи нәтийжесинде усы жылдың l0 айы даўамында l344 жынаятшылық жүз берип, бул өткен жылға салыстырғанда 928ге кемейиўине ерисилгенин көрсетеди.

Соның менен бирге, әтирапқа унамсыз тәсир көрсетиўши ҳалатлар көп гүзетилип атырған мәҳәллелер хызметин үйрениў, олардың жүзеге келиўине имкан берип атырған себеплер ҳәм шараятларды талқылаў, халықтың турмыс дәрежесин асырыўда мәҳәллелер менен мәмлекетлик ҳәм жәмийетлик шөлкемлердиң шериклик бирге ислесиў механизмин жолға қойыў арқалы жумыслар алып барылмақта.

Аймақларда орын алып атыр­ған машқалалардың унамлы шешимин табыўда барлық пуқаралар жыйыны хызметкерлери ҳәм ҳәр биримиз және де көбирек изленип ислеўимиз, халық арасына, әсиресе, ең шетки аймақларға да кирип барып, олардың жағдайларынан хабар алыў күнделикли ўазыйпамыз болып қалыўы зәрүр.

Ал, бул ўазыйпалардың орынланыўын тәмийинлеўде Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары жумысларын муўапықластырыўшы республикалық, қала, районлық Кеңеслери, пуқаралар жыйынлары ҳәм де пүткил жәмийетлик шөлкемлер хызметкерлеринен ҳәр қашан­ғыдан да белсендилик көрсетиў талап етилетуғынлығын және бир рет атап өтемиз.

Тажибай РОМАНОВ,

Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары жумысларын

муўапықластырыў бойынша Қарақалпақстан Республикасы Кеңеси

баслығының биринши орынбасары. 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF