Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 09:24:48, 04.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ҚАНШЕЛЛИ ИМКАНИЯТ, ҚАНШАМА БАХЫТ!

Қараөзектеги Балалар ҳәм жас өспиримлер спорт мектебиниң

жаңа имаратындағы бурын көрилмеген шараятлар

Шерек әсирлик хызмети даўамында өз имаратына, жетерли имканиятларға ийе болмаған бул спорт мектебиниң өткен жылы ноябрь айында жаңадан салынып, пайдаланыўға берилгенин көрген, ондағы шараятлар менен таныс­қан адамда «бүгинги дәўир баласы болғанымда ма...» деген ойлар кешери анық.

Нөкис-Қараөзек жолының ғырра жағасында, көрген көзди қуўандыратуғын бағлар менен қатар жайласқан, 960 орынлық трибунасы бар спорт майданшасы, дөгерегинде түрли дарақлар егилип, үлкен асфальт жолға шекем абаданластырылған, ёлка дарақлары сән берип турған спорт мектебиниң жаңа имараты, оның түрли мазмундағы баннерлер менен безелиўи нәзериңди бирден тартады.

Бүгинги аўыл балалары сырттан адам келсе үрпе­йисип сәлем берип, шетке ысырыла беретуғын балалар емес. Ҳәрким өзлериниң шынығыўлары менен бәнт. Ҳәтте оларды сүўретке алып атырғанымыздың өзинде жүкленген тапсырмаларын орынлап турғанларына қарап сЇйсинип кетесең.

Қараөзек районлық халық билимлендириў мәкемелери хызметин методикалық тәмийинлеў ҳәм шөлкемлестириў бөлимине қараслы балалар ҳәм жас өспиримлер спорт мектебиниң қурылысы 2014-жылдың мәмлекетлик бағдарламасына киргизилип, сол жылдың өзинде иске түсирилген. Балалар спортын раўажландырыў қорының 2 миллиард 241 миллион 688 мың 360 сумлық қаржысы есабынан қурылған бул спорт мектеби усы қор тәрепинен 1 миллиард 879 миллион 486 мың 116 сумлық спорт инвентарьлары менен тәми­йинлениўи район балаларына тарийхта болмаған имканиятлар есигин ашты. Шынығыўлар алып барылатуғын заллардың бүгинги талапларға толық жуўап бериўи, қызлар ҳәм ер балалар душларына «Аристон» қурылыўы, басқа да шараятлар балалардың спортқа деген қызығыўшылығын және де арттырмақта.

— Быйыл мектебимизде ңңү оқыўшы спорттың алты түри бойынша турақлы шуғылланып атыр ҳәм нәтийжелер ҳаққында сөз еткендей табысларымыз бар,-дейди спорт мектеби директорының оқыў ислери бойынша орынбасары Майрамбай Әбдикәримов. — Арнаўлы кестемизге ылайық өткерилген спорт түрлери бойынша беллесиўлер оқыўшыларымыздың республикалық спорт жарысларында жоқары орынларды ийелеўине тийкар жаратпақта. Төрт оқыўшы қызымыз өарақалпақстан сайланды қызлар командасы қурамында Самарқандтағы «Үмит нәлшелери» жарысларының таңлап алыў басқышына, үш оқыўшымыз гүрес бойынша Қарақалпақстан сайланды командасы қурамында Бухарада өткерилетуғын жарысларға жолламалар алды. Басқа спорт түрлери бойынша да республика көлеминде қолға киргизген табысларымыз баршылық.

Кекселерди қәдирлеў жылына бағышланып, спорттың миллий гүрес түри бойынша Балалар ҳәм жас өспиримлер спорт мектебиниң ашық бириншилиги өткерилип, оған районымыздағы спорт мектеплери менен бир қатарда, улыўма билим бериў мектеплериниң, сондай-ақ, Шымбай, Тахтакөпир ра­йонларының жас спортшылары да қатнасып, бизиң мектебимиз биринши орын жеңимпазы болды.

— Улыўма, район мектеплеринде спортқа болған итибар жүдә күшли,-деди спорт мектеби оқыўшыларының Бухара ўәлаятында болып өтетуғын жарысқа таярлығын көрип турған Қараөзек районлық халық билимлендириў мәкемелери хызметин методикалық тәмийинлеў ҳәм шөлкемлестириў бөлиминиң баслығы Даўыт Иззетуллаев. — Ҳәзирги ўақытта районымызда 32 улыўма билим бериў мектеби, еки балалар ҳәм жас өспиримлер спорт мектеплериниң бәринде де спорттың ғалабалығына ерисиўде кең көлемли жумыслар алып барылмақта. Мысалы, өткен жылы 49,2 процент оқыўшы спорт дөгереклерине турақлы қатнасқан болса, быйыл бул көрсеткиш 53 процент­ти қурады. «Үмит нәлшелери» балалар спорт ойынлары жарысларында районымыз оқыўшылары Қарақалпақстан көлеминде төртинши орынға ылайық болыўы да табысларымыздың бир көриниси. Алдағы ўақытлары бул көрсеткишти еле де жоқарылатыў ушын жумыслар алып барылмақта. Бунда, әлбетте, тренерлеримиздиң мийнети үлкен...

Спорт мектебинен қайтар екенбиз, балалығымызда спорт залларында шуғылланып көрмеген, қыс болса, бәримиз классқа тығылып, бир шашкаға таласып-тартысып ойнаған дене тәрбиясы сабақлары ерксиз ядымызға түсти. Бахытлы заманның бахтияр балаларына ҳәўес пенен қарайман. Мектебинде ҳеш нәрсеге зәрүрлик сезбейтуғын олар тек алға умтылмақта. Нәзери болса, бәлентте.

П.ХОЖАМУРАТОВА.

Қараөзек районы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF