Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 09:35:32, 04.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

БӘСЕКИГЕ ТӨТЕПКИ

БЕРИЎ ОҢАЙ ЕМЕС

Өзиңде барына жетпейди. Қай дүканда болмасын үй мебельлерин ислеп шығарып атырған усталарымыздың қолынан шыққан бу­йымлар сырт еллерден келтирилгенлерге ынтықлардың ҳәўирин әдеўир пәсейттиргендей. Сонлықтан бурын­ғыдай сырт ел мебельлерин излеўшилер сийрек.

Жүйи-жүйин тапқан минсиз, әп-әнедей таярлан­ған буйымлар үйге жарас­қандай. Бурынлары излегенин дүканнан таба алмай, табылса да таныс-билис арқалы үстемесин берип алыў қыйыншылықлары бүгинлиги умытылды. Жыл сайын елимизде үй мебельлерин ҳәм буйымларын ислеп шығаратуғын кәрханалар қатарына киши цехлар ашып ислеўши жеке исбилермен усталар келип қосылмақта. Олар арасындағы бәсекилик тараўдың аяққа турыўына унамлы тәсирин тийгизбей қалмайды.

Елликқала районында да кәсиби арқалы қазан қайнатып атырған усталар баршылық. Ертеде Мавлон уста атанып, халықтың көзине түскен устаның ақлығы Данияр Мавлонов атасының атын умыттырмай, қәстерли кәсиптиң изин жалғастырып киятыр. Оның цехы үй мебельлерин таярлаўға қәнигелескен.

— Шаңарағымыз усталар әўладынан. Мавлон атамыз баласы Махсудқа бар билген усташылық сырын үйреткениндей, биз де әкемизден кәсип үйрендик. Өнерли устаға ҳәр дайым жумыс табылады. Дәслеп ағаш кесетуғын, соңын ала ретлестирип ағашқа нағыс ойыў станокларын алғанымыздан соң, үй мебельлерин таярлайтуғын киши цехты шөлкемлестирдик ҳәм 5  адамды жумыс пенен тәмийинледик. Ҳәзирги күнде шкаф, серванттан тысқары үй буйымларына келип түскен буйырпаларды қарыйдарларға жеткерип беремиз. Дурыс, өнимди қарыйдарлар шертип жүрип сайлап алады. Кеўлиндегидей таярланбаса өнимниң баҳасы пәсейеди. Сонлықтан бәсекиге төтепки бериў оңай емес. Унамаса, қарыйдардан айрыласаң, кеткен материал, мийнетти айт­пайсаңбаs Соның ушын биз заманагөй дизайн, безеў нағысларына көбирек итибар беремиз. Бунысыз бәсекиге шыдам бере алмайсыз. Керекли материалларды таңлап, буйыртпашылардың буйымға болған талабын, талғамын есапқа  алмасақ болмайды, -  дейди цех баслығы Данияр Мавлонов.

Жас болса да усташылықтан пайын туўрап киятыр­ған Даниярдың сөзи, исиниң тастыйығын тап­қандай. Буйыртпаға көре таярланған өнимлерди көрип, сырт елдиң буйымына ҳәўеслене бермей, өзимиздиң мүлкти алғанлар пәнт жемейди деген пикирге келдик.

Қ.РЕЙМОВ,

өз хабаршымыз.

Елликқала районы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF