Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 19:15:22, 02.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

КӘСИБИНЕ ТАЛАПШАҢ УСТАЗ

Базыда адам кәсипти таңлай ма яки кәсип адамды ма, деген сораў қыялымыздан өтеди. Кимдур өзи ислеп атырған қәнигеликке тосаттан келип қалады, ал, басқалар ықласына бола бир кәсипке араласады. Биз сөз етпекши болған Алимжан Бекимбетов болса өзиниң қызығыўшылығы, ықласына бола таңлан­ған кәсип ийеси тайпасындағы инсанлар қатарынан.

Балалықта ҳәр биримизди түрли қыял бийлейди. Әне, сол ўақытлары дурыс жол көрсетип бағдар берген устазларымыз ушын қарыздар боламыз. Және де инсанның бир қәсипти яки өнерди ийелеўинде мүнәсип мийнети сиңген устазлары болары анық. Сол себепли устаз атаңдай уллы ҳәм қәдирли. Көпшилик оқыўшылар мектеп босағасынан атлап, билим берген муғаллимлерине уқсап устаз болыўды әрман етеди. Бәлким, Алимжанның да  сол себепли таңлаған кәсибине меҳри асқан шығар.

— Устазлық ең уллы кәсип. Өсип киятырған ҳәр бир жас тийкарғы билимди мектептен алады. Сол ушын да устазлардан ҳәр қашан терең билим, жуўапкершилик талап етиледи. Келешек әўладтың қәлбинде жақсылық нийетлерин оятыў, оларды ана- Ўатанға садық, мийнеткеш, билимли етип тәрбиялаў, ўақты келгенде әне, усы мийнетлери арқасында ардақланыў ҳәр бир устаздың мақсети,-деген еди Алимжанның мектептеги устазы Хожаназар Жумағулов.

Устазының ҳәр бир сабағын қунт пенен тыңлаған Алимжанның педагогика тараўына деген қызығыўшылығы күн сайын арт­ты. Балалығынан-ақ, алдына қойған мақсетлери, кәсипке деген талпынысы тийкарында ол !жинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық инс­титутына грант тийкарында оқыўға қабылланды. Студентлик жылларында билим дәргайында ҳәм республика бойынша өткерилип атырған түрли таңлаўлар­ға белсене қатнасты. Институтта шөлкемлестирилген «Зыялы жаслар», «Жас алымлар» клубына жетекшилик етти.

Алимжан оқыўды табыслы тамамлап, мийнет жолын Нөкис қаласы ХБМХМТ ҳәм ШБне қараслы 20-санлы мектепте өз қәнигелиги бойынша сабақ бериўден баслады. Балаларға билим бериўден жалықпайтуғын ол дәслепки күнлерден-ақ мийнеткешлиги, сабақ өтиў усылы, ең тийкарғысы, саўатлылығы менен оқыўшылар қәлбин жаўлап алды. Арадан көп өтпей, яғный, 2013-жылдан К.Убайдуллаев атындағы Қарақалпақстан Республикасы педагог кадрларды қайта таярлаў ҳәм тәжирийбесин асырыў институтында сабақ бере баслады.

— Әлбетте, бүгинги күнниң педагогы барлық ўақытта өз үстинде ислеўи, излениўи ҳәм үйрениўден тоқтамаўы керек. Себеби, ҳәзирги заман оқыўшысында билимге, жаңалыққа умтылыўшылық күшли. Оқытыўшылардың барлығы ҳәр бир сабағын көргизбели қураллар менен қызықлы, тәсирли етип өтиўи керек. Алимжан кәсиплеслери арасында жас болыўына қарамастан шөлкемлестириўшилик уқыбы менен ҳүрмет итибарға ерискен. Оның өтетуғын ашық сабақларына кирсеңиз, балалар менен бирге ертеклер әлемине саяхат еткендей боласаң. Ол өзине де оқыўшыларға да талапшаң. Баслаўыш класс оқыўшылары менен тил табысыў жүдә мүшкил, бирақ, бизиң Алимжан буны жүдә жақсы меңгерген,-дейди кәсиплеслери.

Сондай-ақ, оның барлық өтилетуғын темаға имканы барынша оқыўшылардың итибарын қаратыўға ҳәрекет ететуғынлығына, ойын ҳәм басқа да қызықлы усылларға таянып өткен шынығыўлары болса кишкене ул-қызлар қәлбинде үлкен тәсирлер қалдыратуғынлығына гүман жоқ.

С.ТУРДЫБЕКОВА.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF