Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:20:44, 09.12.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

МАШАҚАТЛЫ ЖЫЛЛАРДЫҢ ЖЕМИСИ

Тәбияты ҳәм өтмиши бай Көксуў (Шақаман) елаты тилсимге толы дүнья десек асыра силтеген болмаймыз. Әне, усы сырларды жүзеге шығарып, жас әўладқа жақыннан таныстырыў ҳәм олардың жүрегинде Ўатанға деген сүйиспеншилик оятыўда мектеплерде тәлим-тәрбия берип атырған устазлар айрықша хызмет атқармақта.

Усындай өз исиниң пидайысы болған тәжирийбели педагоглардың бири, аймақтағы 45-санлы улыўма орта билим бериў мектебиниң биология пәни муғаллими Гүлсара Асанова болып табылады. 1987-жылы Нөкис мәмлекетлик университетин тамамлаған оның дәслепки мийнет жолы пайтахтымыздағы 36-санлы мектепке шекемги билимлендириў мәкемесинде тәр­бияшы болыўдан басланды. Соңынан ийилип келин болып түскен Шақаман елатында жаңадан ашылған ҳәзирги 45-санлы мектепте өмирлик жолдасы Махмуд Юсупов пенен биргеликте жумысқа өтти.

— Дәслепки жумыс баслаған жылларым тәжирийбели муғаллим устазымыз Феруза Ережеповадан оқыўшыларға сабақты қалай түсиндириў, олар менен ислесиў сырларын үйренип, ботаника пәнинен сабақ бериў менен бирге «Жас биологлар» дөгерегине басшылық еттим, -дейди ол сол жылларды еске алып. — Мектепте оқыўшыларды пәнимизге қызықтырыў мақсетинде оларды аймағымызда жайласқан «Қақлы қум» шөли, Қусхана таўына экскурсияға шығарар едик. Соның менен бирге, олар арасында ҳәрқыйлы сәнелерге бағышлап таңлаў жарысларын шөлкемлестиргенимиз оқыўшылардың ботаника, биология, зоология пәнлерине деген қызығыўшылығын арттырды деп ойлаймыз...

Ҳақыйқатында да, оқыў­шылар­ға теориялық билим менен бирге әмелий сабақлардың да өз ўақтында сапалы өткерилиўи өзиниң унамлы нәтийжесин бериўи анық.

— Сабақларды оқыўшыларға түсиникли ҳәм қызықлы өткенлигим себепли болса керек, мектебимизден бир қатар шәкиртлеримиз жоқары оқыў орынларының тәбияттаныў, химия факультетлерине, мединститутқа оқыўға түсип, бүгинги күни халық хожалығының ҳәрқыйлы тараўларында жемисли мийнет етпекте. Атап айтқанда, өткен жылы Гүлназ Әжиниязова, Дилназа Қурбан­баева сыяқлы оқыўшыларымыз Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң биология қәнигелигин оқып тамамлаған болса, Улбосын Қалиева атлы шәкиртимиз тәбияттаныў факультетинде тәлим алмақта. Усы орында мени муғаллимшилик кәсибине қызықтырған ата-анама, дәслепки устазларым Салый аға Ғаниев, Айтнияз аға Қәллибеков, азы-кем ислеген мийнетлеримизди жоқары баҳалаған педагогикалық жәмәәтимиз, тараў басшылары, республика ҳүкимети ҳәм «Шуҳрат» медалы менен сыйлықлаған Ҳүрметли Президентимизге шексиз миннетдаршылық билдиремен, -дейди Гүлсара қуўаныштан жүзлери гүл-гүл жайнап.

Бүгин мәмлекетимизде адамлардың еркин жасаўы, заманагөй билим алыўы, өзи қәлеген кәсип-өнерди ийелеўи ушын барлық қолайлы шараятлар жаратылған. Әсиресе, бундай имканиятлардан нәтийжели пайдаланыўда шаңарақтың орны айрықша болып есапланады. Мақаламыз қаҳарманының усындай жетискенликлерди қолға киргизиўинде оның өмирлик жолдасы, Қарақалпақстан Республикасы халық билимлендириўиниң ағласы Махмуд Юсупов, Қанлыкөлдеги 21-санлы мектепте муғаллим болып ислеп атырған қызы Айнура, Нөкистеги 34-санлы мектеп муғаллими Илҳам, Әжинияз атындағы НМПИ студентлери ­ қызы Ығбал ҳәм келини Ҳүрлиман Қосымбетовалардың руўхый жақтан қоллап-қуўатлаўлары оған айрықша күш-жигер бағышлады.

Әдилбай ОРАЗОВ,

арнаўлы хабаршымыз.

СҮЎРЕТТЕ: «Шуҳрат» медалы ийеси Г.Асанова сабақ пайытында.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF