Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 19:11:54, 25.05.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

«ҚЫЗЫЛ ҚАЛПАҚША»

Жақында Қарақалпақ  мәмлекетлик қуўыршақ театрында Чарль Перроның «Қызыл қалпақша» ертеги тийкарында М.Бегимовтың сахналастырыўында  спектакль   премьерасы  болып өтти.

Бул ертектиң  мазмуны оғада бай болып, балалардың  сана-сезимин раўажландырыўға тәсир көрсететуғын тәрбиялық әҳми­йети үлкен. Тийкарынан  кишкене балаларға үлкенлерге ҳүрмет, кишиге иззет көрсетиўди,  ҳәмме  нәрсени  ақыл  менен шешиўди,  әтираптағы ҳәдийселерге итибарлы болыўды,  ҳайўанатларға зыянын тийгизбеў оларға жақсы мүнәсибетте болсаң,  олар да жақсы мүнәсибетте  болатуғынын  уғындырады, ақ пенен қараны айырыўды үйретеди. Спектакльдеги  рольлерде  Қызыл қалпақша (Н.Генжебекова), қасқыр (П.Кулимов),  анасы (Ш.Сарсенов), кемпир апасы (С.Мәдетова), ғарға  (Темирханов), аңшы  Ганс (Ш.Сарсенов), ертекши (С.Мәдетова) лар  шеберлик пенен атқарды.

Спектакль рус тилинде  болды. Спектакль алдынан ертекти қызықлы етип айтып берип, балалардың қәлбине жақсылық нурларын сиңдиреди. Спектакльдеги  қаҳарман қыз кишкене болыўына қарамастан,  ақыллы болады, үй жумысларына  анасына  жәрдемши болады. Бир күни анасы  базардан  қызына саўға әкелип береди ҳәм саўғаның ишинен қызыл  қалпақша  шығады. Қызыл  қалпақшаны  басынан ҳеш  тасламастан ҳәр дайым  кийип жүреди. Ол солай етип, қызыл қалпақша  атанып кетеди. Күнлердиң биринде   Қызыл қалпақша анасының тапсырмасы менен кемпир  апасының ҳалынан  хабар алыўға барғанда,  үйинде жатырған қасқырды көрип,  қорқып кетеди.  Бирақ, аңшы Ганс пенен ғарғаның  жәрдеминде  қасқырдан қутылып,  азатлыққа шығады. Спектакль   жақсылық пенен  жуўмақланады.

— Мен  Қуўыршақ театрына балаларымды  спектакль  көриўи ушын алып келемен. Себеби, олардың ҳәр бир ертек  қаҳарманларына еликлеп, балалық қәлби менен   исенип,  оларға еликлейди. Спектакльдиң рус тилинде  сахнаға қойылғанына   балаларым  жүдә қуўанып қалды,- дейди нөкисли  Г.Нуржанова.   

Театрға келген  кишкене балаларымыздың  спектакльди қызығып тамашалаўы арқалы алған тәсирлери  әлбетте, тәр­биялық әҳмийетке  ийе.

    З.ЖАҚСЫМУРАТОВА.

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF