Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 18:52:37, 25.05.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ПИДАЙЫ МУҒАЛЛИМЛЕР СЫЙЛЫҚЛАНДЫ

«Устаз-атаң киби уллы», «Устазы жақсының устамы жақсы», «Устаз көрген», «Мектеп көрген» деп халқымыз бийкарға айтпаған. Себеби, өсип киятырған жас әўладтың жарқын келешегин тәмийинлеўде тәлим-тәрбия процеси шешиўши орын тутады.

 Соңғы ўақытлары мәмлекетимизде ҳүрметли Президентимиз Ш.Мирзиёевтиң пәрман ҳәм қарарлары тийкарында Билимлендириў системасында түпкиликли өзгерис ҳәм жаңаланыўлар жүз бермекте. Атап айтқанда, тәрбияшы ҳәм муғаллимлердиң ис ҳақылары көбейтилип, олар өзлериниң хызмет ўазыйпаларына кирмейтуғын жәмийетлик жумыслардан азат етилмекте. Сондай-ақ, Билимлендириў мәкемелериниң материаллық техникалық базасы беккемленип, олар заманагөй оқыў қолланбалары, көргизбе қураллары ҳәм комьпютер техникалары менен тәмийинленбекте. Әсиресе, 1-октябрь — Муғаллимлер ҳәм устазлар күниниң улыўмахалықлық байрам сыпатында кеңнен белгилениўи ҳәм мийнет алдынғыларының ҳәр қыйлы дәрежедеги мәмлекетлик атақ ҳәм сыйлықлар менен сыйлықланыўы усындай ғамқорлықтың айқын көриниси болып табылады.

 Жақында байрам мүнәсибети менен Өзбекстан Республикасы Ишки ислер министрлигине қараслы Қарақалпақ академиялық лицейинде «Сизге тәжим, әзиз устазлар!» атлы әдебий саз-сәўбетли кеше болып өтти. Оған Қарақалпақстан Республикасы ИИМ ниң жуўапкер хызметкерлери, лицей жәмәәти ҳәм ғалаба хабар қураллары ўәкиллери қатнасты.

 Кешеде лицей директоры, подполковник У.Қадиров, Ишки ислер министрлигиниң Кадрлар басқармасы баслығының орынбасары, подполковник А.Юлдашев, министрликтиң Кәсиплик аўқам шөлкеми баслығы подполковник Б.Низаматдинов, нураный муғаллим Қ.Қуўатбаевлар жыйнал­ғанларды улыўмахалықлық байрам менен қызғын қутлықлап, көп жыллық ис тәжирийбеге ийе нураный устазлар ҳәм тараў белсендилерине минис­трликтиң Ҳүрмет жарлығы ҳәм баҳалы естелик саўғаларын салтанатлы жағдайда тапсырды. Соның менен бирге кеше даўамында жыйналған­ларға республикамызға белгили көркем өнер ғайраткерлери ҳәм минис­трликтиң «Арал жулдызлары» ансамбли өзлериниң қызықлы концерт бағдарламасын қойып берип, бул оларда умытылмас тәсирлер қалдырды.

А.ӨТЕГЕНОВ,

Өзбекстан Республикасы ИИМ не қараслы Қарақалпақ

акаде­миялық лицейиниң бөлим баслығы.

СҮЎРЕТТЕ: илаждан көринис.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF