Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 21:06:09, 16.06.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЕЛ ТЫНЫШЛЫҒЫ — БИЙБАҲА БАЙЛЫҚ

Мәмлекетимиздиң тынышлығын тәмийинлеў, оның аймақлық пүтинлигин сақлаў ҳәм оны қорғаў ҳәр биримиздиң әдиўли ўазыйпамыз. Бул орында жаслардың әскерий жақтан таярлығын беккемлеў тийкарғы орынды ийелейди.

Жақында Қарақалпақстан Республикасы Қорғаныў ислери басқармасында 2019-жылғы шақырыў мәўсими алдынан диний экстремизм ҳәм терроризмге қарсы гүресиў, жынаятшылыққа қарсы гүрес ҳәм әскерий тәртипти беккемлеў бойынша илаж шөлкемлестирилди. Онда Мәмлекетлик қәўипсизлик хызметинен ҳәм тараў басшылары, әскерий бөлим ўәкиллери сөзге шығып, бир қатар мағлыўматлар берип өтти.

Өткерилген илажда тараў қәнигелери тәрепинен алып барылып атырған жумыслар додаланып, тийисли тәртипте түсиндириў жумыслары алып барылды ҳәм әмелге асырылыўы тийис ўазыйпалар белгилеп алынды.

— Диний-экстремизм ҳәм терроризмге қарсы гүресиў бүгинги күнде ең тийкарғы ўазыйпалардан бири болып,  жасларды усындай қәўип-қәтерлерден абайлы болыўға шақырыў ҳәм сергек болыўымыз тийис. Буннан тысқары, 2019-жылғы шақырыў мәўсими алдынан жынаятшылыққа қарсы гүресиў, орынларда әскерий тәртипти беккемлеў бағдарындағы жумысларымызды еле де жанландырыўымыз зәрүр. Бул бағдарда тараў қәнигелери ра­йонлық, қалалық орынлардағы әскерий бөлимшелерде ҳәм аймақларда түсиник жумысларын алып барыўы мақсетке муўапық болады. Себеби, елимиздиң тынышлығы ең бийбаҳа байлығымыз болып есапланады,-дейди подполковник Д.Шокаримов.

Ҳақыйқатында да, диний экс­тремизм ҳәм терроризм бүгинги күнде пүткил дүнья жүзине қәўип салып атырған машқалалардан бири, оның алдын алыў ҳәм қарсы гүресиў дәўирдиң ең тийкарғы ўазыйпаларынан екенлиги ҳәммемизге белгили. Солай екен, жасларды Ўатансүйиўшилик руўхында тәрбиялаў, олардың қырағы ҳәм садық етип жетилисиўинде өз үлесимизди қосыў ҳәр биримиздиң миннетли ўазыйпамыз.

 Ж.ИСКЕНДЕРОВ,

ҚМУ журналистика қәнигелигиниң 4-курс студенти.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF