Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 21:47:36, 16.06.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

«МИЙНЕТИМНИҢ НӘТИЙЖЕСИ ДЕП БИЛЕМЕН»...

Әлбетте, өмирде инсанның ерискен жетискенликлериниң артында қаншадан-қанша тынымсыз мийнет ҳәм машақаттың бар екенлигин көпшилигимиз жақсы билемиз.

Бирақ, гези келгенде қыйыншылықлардан қалай шығып кетиўдиң жолын билмей басымыз қатып түскинликке түсетуғынлығымызда әйне ҳақыйқат. Халқымызда «Инсан өз тәғдир жолын өзи жаратады» -деген де ибратлы сөз бар.

Базыда адам кәсипти таңлай ма яки кәсип адамды ма, деген сораў қыялымыздан өтеди. Кимдур өзи ислеп атырған қәнигеликке тосаттан келип қалады, ал, кимдур ықласына бола бир кәсипке араласады. Биз сөз етпекши болған  заман менен тең қәдем атып, мийнетиниң арқасында бүгинлиги таңлаған кәсибиниң маманына айланған заманласымыз М.Муятдинова болса ықласына бола таңланған кәсип ийеси тайпасындағы инсанлар қатарынан. Ол, Нөкис қаласында педагоглар шаңарағында туўылып, тәрбия алды. «Болар бала бес жасынан белгили» дегениндей балалығынан устазларының ҳәр бир сабағын қунт пенен тыңлағаны оның педагогика тараўына деген қызығыўшылығын күн сайын арттырды. Солай етип, дәслептен алдына қойған мақсетлери, кәсипке деген талпынысы, жүрек төрине мөрленген устазлық кәсиби оны Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетин табыслы тамамлап, мийнет жолын өзи билим алған билим дәрга­йында қәнигелиги бойынша сабақ бериўден баслады. Бала­ларға билим бериўден жалықпайтуғын жас кадрдың дәслепки күнлерден-ақ, мийнеткешлиги, сабақ өтиў усылы, ең тийкарғысы, саўатлылығы оның талапшаң устаз екенлигин аңлатты. Бүгинлиги Нөкис қаласындағы 2-санлы қәнигелестирилген мәмлекетлик улыўма орта билим бериў мектебинде математика пәнинен муғаллим болып ислеп атырған Макарияның ерисип атырған жетискенликлерин көрип ҳәм еситип, әдиўли устаздың бул машақатлы, келешегимиз болған жасларға тәлим-тәрбия бериўдей кәсипти таңлап адаспағанланлығын аңлағандай болдық. Себеби, ол әлле қашан кәсиплеслери ҳәм оқыўшыларының ҳүрмет пенен тилге алатуғын қәдирдан устазына айланып үлгерген. Ол, 2016-2017-оқыў жылында муғаллимлер арасында өткерилген «Жылдың ең жақсы пән оқытыўшысы» таңлаўында қатнасып, сыйлы орын ийеси болды. Буннан басқа да оның барлық ислеген мийнетлери менен пәнди өтиўдеги жаңа методикасы есапқа алынып, оған 2017-жылы «Өзбекстан халық билимлендириў ағласы» көкирек нышаны берилди.

— Өсип кия­тырған ҳәр бир жас тийкарғы билимди мектептен алады. Сол ушын да муғаллимлерден бәрҳа терең билим, жуўапкершилик талап етиледи. Солай екен, бүгинги күн­ниң педагогы барлық ўақытта өз үстинде ислеўи, излениўи ҳәм үйрениўден тоқтамаўы керек. Себеби, ҳәзирги заман оқыўшысында билимге, жаңалыққа умтылыўшылық күшли. Оқытыўшылардың барлығы ҳәр бир сабағын көргизбели қураллар менен қызықлы, тәсирли етип өтиўи керек. Мен бүгинги жасларға ҳәўес пенен қарайман. Себеби, үйренемен, изленемен дегенлери ушын мектебимизде барлық шараятлар, кең мүмкиншиликлер  жаратыл­ған. Әмелий сабақ өтетуғын ханалар болса, керекли үскенелер менен тәмийинленген. Және де соны айтып өтким келеди, оқыўшыларым республикалық көлемдеги пән олимпиадаларында, «Билимлер беллесиўинде» қатнасып, жақсы нәтийжелерге ериспекте. Бул да мийнетимниң нәтийжеси деп билемен,-дейди  тәжирийбели устаз М.Муятдинова.

Әлбетте, мейли ол ҳаял, мейли еркек болмасын оның жумыс бабында үлкен-үлкен нәтийжелерге ерисиўинде билими, қалаберди шаңарақтағы аўызбиршилик ҳәм татыўлықтың орны айрықша. Демек, Макарияның да дизбекли жыллар ишинде ислеген мийнетлериниң түп-тийкарында жаслықтағы жигер, алдына қойған мақсетлери болса, бир тәрепте өмирлик жолдасының да қоллап-қуўатлаўы. Демек, ким болмасын таңлаған кәсиби, ислеген жумысынан камал таўып, халықтың алғысына миясар болса, әлбетте, бул оның ушын үлкен бахыт ҳәм жетискенлик болса тәжип емес.    

 

С.ТУРДЫБЕКОВА.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF