Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:56:30, 16.06.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЖАҢА ТАБЫСЛАР КҮТЕМИЗ

Дүньяның көпшилик көркем-өнертаныўшы илимпазлары ҳәр бир халықтың келип шығыўын, олардың қандай қәсийетлерге ийе екенлигин оның мәденияты, көркем-өнери, аяқ ойыны менен байланыстырады.

Аяқ ойыны бар халықты жаўынгер халық деп дәлиллесе, ал, қосық өнериниң раўажланғанын болса, ашық кеўил, сада, «Аўзын ашса, жүреги көринип туратуғын» халық сыпатында баҳалайды. Қарақалпақлардың өзине тән көркем-өнери, мәденияты, музыкасы басқа халықлардан өзгешелиги көпшилик еллерди тәсийин қалдырып келгенлиги ҳақыйқат. Белгили қазақ илимпазы Ш.Ўәлихановтың «Қарақалпақлар ­ саҳраның биринши бүлбиллери» деген пикирин келтиргенимиздиң өзи сөзимизге дәлил бола алады.

Ҳақыйқатында да, бундай теңеўлердиң бәршесин халқымызға қарата айт­сақ асыра айтқан болмаймыз. Себеби, көп әсирлик тарийхқа ийе бул елде қосық, аяқ ойын, көркем-өнердиң дерлик барлық түрлери кең түрде раўажланған. Буған ғәрезсизлик жылларында жәҳән сахналарында елимиз жасларының қолға киргизип киятырған жетискенликлерин мысал етип келтирсек болады.

1-октябрь ­ елимизде «Муғаллимлер ҳәм устазлар күни» байрамы. Дүньяда кемнен-кем ушырасатуғын бул байрам биринши гезекте руўхый раўажланыўымыздың гиреўи болған зиялыларымыздың, олардың ең үлкен ҳәм белсенди бөлегин қурайтуғын көп мыңлаған пидайы оқытыўшы ҳәм муғаллимлер, устазлардың елимиз экономикасын беккемлеўге қосып атырған үлкен үлесиниң тән алыныўы, олар­ға деген терең ҳүрмет-иззетимиздиң әмелий көриниси, десек болады. Өйткени, елимиздиң ертеңги келешеги перзентлеримиздиң физикалық ҳәм руўхый жақтан жетик инсанлар болып камалға келиўине тиккелей байланыслы.

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2015-жыл 20-ноябрьдеги «Балалар музыка ҳәм көркем-өнер мектеплери жумысларын және де жетилис­тириў бойынша 2016-2020-жылларға белгиленген мәмлекетлик бағдарламасы ҳаққында»ғы қарары тийкарында 2016-жылы шөлкемлестирилген пайтахтымыздағы 22-санлы музыка ҳәм көркем-өнер мектеби жумыс баслағанына жаңа еки жылдың майданы болды. Лекин, жаңа дәргайдан көплеген жас талант ийелериниң жетилисип шығып атырғанлығын мақтаныш етсек арзыйды.

­ Мектеп жәмәәтимиздиң азғана ўақыттың ишинде көплеген жетискенликлерге ерисиўиниң тийкары ­ бул устазларымыздың изленисиниң, ҳәр бир оқыўшы менен тығыз бирге ислесиўиниң арқасында деп билемен,-дейди мектеп директоры Ахмет Тәжимуратов. ­ Ҳәзирги ўақытта мектебимизде 300 ден аслам оқыўшы-жаслар 13 бағдар бойынша тәлим алып атыр. Айрықша атап өтетуғын нәрсе, усындай жақсы нәтийжелерге ерисе баслаған мектебимиз жәмәәти өткен жылы «Ардақлаў-2017» сыйлығын қолға киргизди. Сондай-ақ, оқыўшыларымыз халық­аралық көлемдеги таңлаўларда, республикалық конкурсларда көплеген жетискенликлерге ерисип келмекте...

Бундай табыслардан руўхланған педагогикалық жәмәәт ағзалары излениўден шаршамай, оқыўшы-жасларды музыка, көркем-өнер сырларын үйретиў, таярлаў бағдарында тийисли жумыслар алып барылмақта. Демек, бул мектептен жаңа жаңалықларды күтеримиз көп.

 

Р.АРЗИЕВ,

арнаўлы хабаршымыз.

 

Автордың түсирген сүўрети.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF