Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:47:03, 16.06.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

УСТАЗЛАРҒА ҒАМҚОРЛЫҚ КӨРИНИСИ

Ҳәр қандай жәмийеттиң бүгини ҳәм келешеги оның мәдений ҳәм руўхый жетискенликлери, билимлендириў системасының қай дәрежеде раўажланғанлығы менен өлшенеди.

Тәлим-тәрбия системасындағы реформалардың нәтийжеси ҳәр тәреплеме оқытыўшы ҳәм устазларға байланыслы екенлиги бәршемизге жақсы мәлим. Усыларды есапқа алып, мәмлекетимизде оқытыўшылар мийнетин қәдирлеўге, оларға ҳәр тәреплеме ғам­қорлықлар көрсетиў, устазлық кәсибиниң абырайын және де арттырыўға жетерли дәрежеде дыққат-итибар қаратылмақта.

Мәмлекетимизде 1-октябрь сәнесиниң «Муғаллимлер ҳәм устазлар күни» деп белгиленип, улыўмахалықлық байрам сыпатында белгилениўи, халқымыз арасында кәсип пидайыларына болған ҳүрмет-итибардың және де артыўына, жасларымыз мәнаўий дүньясының жетиклигине хызмет етпекте. Себеби, халқымыз әзел-әзелден устазлық кәсибин кәсиплер ағласы санап, олар ең әзиз инсан сыпатында ҳүрмет етип келген.

Мине, усы қәдириятлардың мәмлекетлик сиясат дәрежесине көтерилип, бүгинги күни оқытыўшы-устазларға жаратылып атыр­ған имканият ҳәм жеңилликлер ушын мудамы мәмлекетимиз ҳәм ҳүкиметимизден миннетдармыз.

Мәмлекетимиз раўажланыўының бүгинги ҳәм келешек бағдарларын өз ишине жәмлеген Ҳүрметли Президентимиз басламасы менен ислеп шығылған Өзбекстан Республикасын буннан былай да раўажландырыў бо­йынша Ҳәрекетлер стратегиясы мәмлекет ҳәм жәми­йет турмысының барлық тараўларының баслы бағдарларын белгилеп ҳәм оларды басқышпа-басқыш әмелге асырыўда тийкарғы ҳүжжет ўазыйпасын өтемекте. Усы бағдарламалық ҳүжжет негизинде билимлендириў тараўында жаңаланып атыр­ған реформалардан халқымыз миннетдар.

Усы жылдың 5-сентябрь сәнесинде қабыл етилген «Халық билимлендириўин басқарыў системасын жетилистириў бойынша қосымша илажлар ҳаққында»ғы Өзбекстан Республикасы Президентиниң Пәрманы тараўды және де раўажландырыўдың анық механизмлерин жаратып бергенлиги ҳәм халық билимлендириў системасын реформалаўдың тийкарғы анық бағдарларын өз ишине қамтығанлығы менен әҳмийетли.

Улыўма орта ҳәм мектептен тысқары билимлендириўди сапа жағынан жаңа дәрежеге көтериў, халық билимлендириў мәкемелерин басқарыў системасына заманагөй мәлимлеме-коммуникация технологияларын кеңнен енгизиў, ашық-айдын ҳәм нәтийжели жәми­йетлик қадағалаўға ерисиў, халық билимлендириў мәкемелериниң хызметкерлерин материаллық хошаметлеўди ҳәм социаллық қорғаўды жақсылаў, олардың нәтийжели ислеўи ушын мүнәсип шараятларды жаратыў сыяқлы әҳмийетли бир қатар жөнелислерди өз ишине қамтыған Пәрман, елимиз жасларының айдын келешегин белгилеў жолындағы негизги қәдемлердиң бири саналады.

Пәрманда атап өтилгениндей, 2019-жыл 1-январь сәнесинен баслап, улыўма билимлендириў мәкемелериниң хызметкерлери болған пенсионерлерге, олардың усы мәкемелердеги жумысы тийкарғы жумыс орны есапланған жағдайда, пенсия толық муғдарда төленетуғынлығы, оқытыўшыларды социаллық жақтан қоллап-қуўатлаўдың ҳуқықый негизлеринен бири.

Сондай-ақ, 2019-жыл 1-марттан баслап мәмлекетлик улыўма билимлендириў мәкемелерине балаларды Мәмлекетлик хызметлер орайлары ямаса Өзбекстан Республикасы Бирден-бир интерактив хызметлер порталы арқалы қабыл етиў тәртиби басқышпа-басқыш енгизилетуғынлығы, пуқараларымызға мәмлекетимиз тәрепинен жаратылып атыр­ған қолайлықлардың даўамы есапланады.

Және бир әҳмийетли тәреплеринен бири, 2018-жыл 1-октябрь сәнесинен баслап улыўма билимлендириў мәкемелериниң қәўендерлик кеңеслериниң саплас­тырылыўы менен қурамына мәкеме жумысына үлкен үлес қоса алатуғын ең белсенди ата-аналар, питкериўшилер, қәўендерлер ҳәм басқа да шахслар киргизилетуғын, юридикалық шахс статусысыз улыўма билимлендириў мәкемелериниң бақлаў кеңеслериниң шөлкемлестирилиўи есапланады.

Бул өз гезегинде ҳуқықый демократиялық мәмлекет, әдил пуқаралық жәмийетин қурып атырған елимизде билимлендириў системасында жәмийетшилик қадағалаўын әмелге асырыўды тәмийинлейди.

Улыўмаластырып айт­қанда, Пәрман мәмлекетимиз билимлендириў системасы жумыслары нәтийжелилигин арттырыўға хызмет ететуғынлығы менен әҳми­йетли.  Усы орында барлық оқытыўшы ҳәм түрли тараўларда жемисли мийнет еткен ҳәм етип атырған бәрше устазларды «Муғаллимлер ҳәм устазлар күни» улыўмахалықлық байрамы менен қутлықлап, келешек ийелерин тәрбиялаўдай әдиўли ислеринде үлкен табыслар тилеймен.

Нурлыбай  ҚАЙПБЕРГЕНОВ,

Республикалық 10-санлы арнаўлы мектеп-интернаты директоры.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF