Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 21:13:55, 16.06.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЖАСЛАРДЫ ЖИГЕРЛИЛИККЕ ЖЕТЕЛЕЙДИ

Жақында Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер министрлигинде  «Ашық есиклер күни» шөлкемлестирилип, оған министрликке қараслы Қарақалпақ академиялық лицейиниң 1-курс оқыўшылары ҳәм муғаллимлери қатнас­ты.

Дәслеп оқыўшы жаслар уйым хызметкерлери менен бир сапта министрликтиң «Еслеў ҳәм Қәдирлеў» майданына барып, хызмет ўазыйпасын орынлаў ўақтында қайтыс болған хызметкерлердиң ҳүрметине гүл шеңберлер қойды. Соң оқыўшылар министрликтиң хызмет ханалары, олардың машақатлы ҳәм жуўапкершиликли жумыслары менен танысып, өзлеринде ана-Ўатанға хызмет етиўдей әдиўли сезимди арттырды.

Илаждың екинши бөлиминде салтанатлы мәресим шөлкемлестирилип, оны Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер министри А.Темирханов ашты ҳәм оқыўшы жасларға уйым хызметкерлериниң ўазыйпалары ҳаққында түсиниклер берди. Сондай-ақ, илажда жаңа оқыў жылында бир қатар жетискенликлерге ерискен оқыўшыларға естелик саўғалары ҳәм китаплар тапсырылды. Бул, әлбетте, жасларда келешекке деген беккем исенимди оятты.

Салтанатлы ушырасыўда оқыўшылар Өзбекстан халық шайыры Ж.Избасқанов, Өзбекстан Республикасына мийнети сиңген журналист, Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген мәденият хызметкери А.Өтениязова, Өзбекстан Жазыўшылар аўқамының ағзасы, Қарақалпақстан Республикасы халық билимлендириўиниң ағласы, шайыр Г.Дәўлетова, шайыр Ж.Өтениязовлардың дөретиўшилик жумыслары менен танысты. Олардың лирикалық қосықларын ҳәм министрликтиң «Арал жулдызлары» ансамблиниң концерт бағдарламасын сүйиспеншилик пенен тыңлады.

— Мен ана-Ўатанға хызмет етиў ҳәр бир перзенттиң әдиўли ўазыйпасы деген сөздиң мағанасы терең екенлигин, келешекте елим ушын аянбай хызмет етиў ер жигиттиң парызы екенлигин бүгин және бир мәрте сезиндим. Бул жолда тынбай изленип, оқып билим аламан, - дейди 104-топар оқыўшысы Асадбек Бақбергенов. 

Дурыс, ҳәр бир кәсиптиң өзине тән жуўапкершилиги, машақаты болады. Сол қыйыншылықтан мойын таўламай, жуўапкершиликти сезинген инсан, әлбетте,Ўатан алдындағы әдиўли ўазыйпасын атқарған болады.

 Г.ҚУДАЙБЕРГЕНОВА,

Өзбекстан Республикасы ИИМ Қарақалпақ академиялық лицейи муғаллими.

 

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF