Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 01:00:27, 20.09.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Ҳәм күлки, ҳәм түрпи

«Қарақалпақстандағы жағдай бурынғысынша Ташкентти тәшўишлендирмекте» атлы мақаланы биз қарақалпақстанлылар еми жоқ «өтлескен жалахорлық кесели»не шалынған кимсениң сандырағы сыпатында қабыл еттик. Екинши жағынан мақала авторы оқыўшылардың саўатсызлығы ҳәм наданлығына үмит еткени күлкили. Өйткени ҳәтте саўатсызға да бул мақалада жазылғанлардың барлығы ойлап табылған жалалар екенлиги аттан анық көринип тур. Мәселен мақала «Қарақалпақстаннан берилген хабарларға көре...» деп басланады. Ким хабар берген? Егер бул шын болса, хабардың дереги анық көрсетилиўи тийис.

 

Бул гәп ҳеш ким көрмеген ҳәм оқымаған «тарқатылған қағазлар»ға да тийисли. Көрсетилген ўақыяларды тастыйқлайтуғын фактлер келтириң. Ҳеш болмаса жасырынып жүрген «акция қатнасыўшылары»ның атларын келтире аласызба? Я қоңыратлылар, я шоманайлылар, я нөкислилер «тарқатылған қағазлар» ямаса «акциялар» ҳаққында хабары жоқ. Ал жаңа жыл байрамына келетуғын болсақ, биз 32-декабрь күни әдеўир кешке шекем орайлық арша әтирапында зор кейпият пенен сейил қылдық. ой ёлки. Ҳүрметли аноним, бизиң елимизден сыртта жүргенлерди бул насақ гәплер менен исендиремен деп әўере болмаң. Сизлердиң бундай гүректе турмайтуғын, ҳеш қандай фактке ийе болмаған, журтымызға тийкарсыз атқан тасларыңыз бизди жалықтырып жиберди. Ҳәрекетлериңиз баланың қылықларындай.

Мақалада және айырым адамлардың амнистия тийкарында босатылғанлығы ҳаққында айтылған. Бул тәбийий ҳал. Нызамның нәзик таманларын сизлерге түсиндирип отырыўдың пайдасы Жоқ деп есаплайман, өйткени буны түсиниўге санаңыз ҳәлсизлик етеди. Ҳәтте мақала авторы не қәлейди, не айтпақшы - түсиниксиз.

Ал «Гардиан» мәселесине келсек, егер сизлер онда жазылатуғын нәрселерди исеним менен қабыл ететуғын болсаңыз, онда сизлер еле адам сыпатында сөйлесетуғын дәреже жетпеген екенсизлер. Усының өзи дәрежеңизди көрсетип тур. Сизлерге ҳәм жақынларыңызға реҳимимиз келеди. Себеби бундай мий ҳәм сана менен узақ жасай алмайсызлар. Сизлер - өзге сананың, өзге гәплердиң, өзге қараслардың қулына айланғансыз. Дүньяңыз тар. Соң тармақлардың тутқынына айланғансызлар. Сизлерде я еркинлик, я келешек жоқ. Бизлердиң жетискенликлеримизди көреалмай соң тармақларда ғана шаўлап атырғаныңызды пүткил дүнья көрип отыр. Бирақ сизлерди де түсиниўге болады. Өйткени, Қарақалпақстан бүгин руўхый ҳәм мәдений байлықлар орайына айланбақта. Буған қосымша үлкемиз Өзбекистанның туризм тараўының үлкен бөлегине айланбақта. Кейинги жыллары киши бизнес ҳәм тәдбиркарлық субъектлери активлести ҳәм туристлерге өз хызметлерин усынбақта. Бирақ бул еле теңизден тамшы. Ким мине усындай диярда жасағысы келмейди!

Солай екен, «Алға Қарақалпақстан» тәрепдарлары қапа болмаң, бирақ биз сизлерге дыққат аўдарыўды өзимизге мәп көрмеймиз. Бизиң жасларымызда жетерли дәрежеде сиясий ҳәм ҳуқықый саўатлы. Оларды туўры жолдан аздыраман деп ҳәлек болмаң. Егер керек болса жасларымыздың өзлериақ сизлерди тәрбиялап қойыўы мүмкин. Мәсләҳәтим, егер қолыңыздан келсе «сиясий иритки» болмастан, өз сана-сезимиңизди раўажландырыўға, адамзатқа аз ғана болса да жақсылық қылыўға урынып көриң. Өзиңизге сырттан қарап баҳа бериң ҳәм оңлап алың.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF