Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 01:17:45, 20.09.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ТЕГИН ПАЙДА ТАБАМАН ДЕП...

Пуқаралық жәмийет, ҳуқықый демо­кратиялық мәмлекет қурылып атырған елимизде айрықша нызамшылық базасы жаратылған ҳәм турмыс талабына сай жетилистирилип барылмақта. Жумыс ислеймен, елиме, жәмийеттиң раўажланыўына өзимниң үлесимди қосаман, пайда келтиремен деўшилерге барлық имканиятлар жаратылған.

 

Усындай имканиятлардан пайдаланбастан, «жеңилдиң асты, аўырдың үсти»н гөзлеўшилер күни келип қәтеликке жол қоятуғынлығын турмыстың өзи дәлиллеп атыр. Усы жолды таңлаған Қалмуратов Ренат Сәрсенбаевич те тегин пайда изинен қуўып, бүгинлиги нызам алдында жуўап бериўине туўра келип атыр.

1989-жылы Ташкент қаласында туўылған, ҳәзирги ўақытта Нөкис қаласы, А.Назарханов көшеси 19-жайда жасап келген Р.Қалмуратов, «атаң бермегенди базар берер» деген ибараға сүйенип өзин базарға «урды». Ислеген исиң нызамға қайшы келмесе, ҳадалый болса базардың желип-жортқанға берери көп. Керисинше болса, күни келип «тесип» шығатуғынлығын ҳасла ядтан шығармаўымыз тийис.

Өткен жыл жаз айларының биринде ҳуқық қорғаў уйымлары хызметкерлериниң биргеликте Јткерген рейди даўамында «Орайлық дийқан базары»нда нызамға қылап рЎўиште шет ел валюталарының алды-саттысы менен шуғылланып жүрген Ренат иркилгенде шарасыз қалды. Оның жанынан айланыс етип жүрген 3874 АҚШ доллары (сумға есаплағанда 9.003563 сум) ҳәм 198100 Қазақстан теңгеси (сумға есаплағанда 2511908 сум) айғақлы зат ретинде алынды. Бул ҳәрекетлери менен нызам алдында жуўап бериўи шәрт болды.

Нәтийжеде Ренат Қалмуратов ислеген қылмысына жараса әдил суд тәрепинен тийисли жазаға тартылды.

Б.ҚУРБАНОВ.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF