Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 21:32:51, 16.06.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

МИЛЛЕТ МАҚТАНЫШЫ

Музей — бул халқымыздың миллий мәдений қәдириятлары ҳәм әсирлер аса киятырған тарийхый-мәдений мийраслары топланған уллы дәргай, яғный, бирден-бир руўхый ағартыўшылық орай болып есапланады.

Себеби, халқымыздың санасына, қәлбине терең сиңген мыңлаған жыллық руўхый қәдириятларымыз, миллий салт-дәстүрлеримиз ҳәзирги күнге дейин сақланып, әўладтан-әўладқа бийбаҳа ғәзийнелер жыйнағы болып жетип келмекте. Солай екен, музей босағасынан атлаған ҳәр бир қарақалпақ перзенти ең биринши рет ата-бабаларының басып өткен жоллары ҳаққында тереңирек мағлыўматқа ийе болғысы келетуғыны сөзсиз. Себеби, өз елиниң тарийхын билмей турып, өзге елдиң тарийхын терең биле алмайсаң. Сонлықтан да, музейимиз Қарақалпақстан Республикасы тарийхы ҳәм мәденияты мәмлекетлик музейи деген жаңа атамаға ийе болды. Тарийх халықтың өтмишин билиўге, келешекти серлеўге, ҳәр бир миллеттиң әсирлер даўамында дүньяда тутқан орнын ҳәм оның жәҳән цивилизациясына қосқан үлесин билдирип, оған баҳа беретуғын әжайып дерек.

Бизиң халқымыз тарийхында өзиниң дилўарлығы, шешенлиги, батырлығы, хал­қына деген жанкүйерлиги менен ат қалдырған қаншама тулғаларымыз бар. Мине усындай уллы тулғаларымыздың бири сыпатында илимге жолбасшылық еткен, яғный, Қарақалпақстан илими кәрўанбасыларынан бири болған академик М.Нурмухамедовты айта аламыз.

Академиктиң өмир жолына нәзер тасласақ, жаслайынан илимге қуштарлығын, өзиниң халқына деген перзентлик муҳаббатын ҳәм илимге садықлығын оның басып өткен мийнет жолларынан, алған атақларынан, ислеген ислеринен билип алыўымызға болады. Ол 29 жасында ӨзРИА ҚҚ филиалын басқарды, 35 жасында филология илимлериниң докторы, ал, 44 жасында болса академик болып сайланды. М.Нурмухамедов өзиниң дәслепки мийнетлеринде Қарақалпақ әдебияттаныў илиминде басқа халықлардың, әсиресе, рус әдебиятының байланысларын, өз-ара тәсирин көрсетип бериўге бел байлады. Оның бул мийнетлеринде қарақалпақ халқының тарийхы, әдебияты ҳәм мәденияты ҳаққында баҳалы пикирлер билдирилген. Сондай-ақ, оның бирқанша мийнетлеринде қарақалпақ әдебиятының көп әсирлик тарийхқа ийе екенлигин, оны тек XVIII әсирден ғана емес, ал, әсирлер төринен баслаў керек екенлигин көрсетеди. Себеби, қарақалпақлар да ески түркий халықлардың бири сыпатында сол ўақытлардағы түркий мәдений ҳәм әдебий мийрасларға ортақ екенин дәлиллеп бере алды. Усындай тарийхый шынлықты ашып, өз халқының арын арлаған ҳақыйқый ержүрек илим пидайысының дөреткен дөретпелери, илим ушын пайдаланған жеке буйымлары, яғный, ҳүжжетлери, сырт еллердеги илимий конференцияларға қатнасқанлығы ҳаққындағы ҳүжжетлери, қол сааты, көзәйнеги ҳәм алған сыйлықлары, портретлери музейимиз фондының бийбаҳа экспонатлары қатарынан орын алған. Себеби, қарақалпақ халқының уллылығын, оның бай әдебий мийрасларын пүткил дүньяға танытқан бундай инсанлар халқымыздың жүрек төринде мәңги сақланып, келешек әўладларға үлги болып қала береди.

З.ЕЩАНОВА,

музейдиң аға илимий хызметкери. 

 

 

 

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF