Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:44:48, 16.06.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЕЛДИ ДҮНЬЯҒА УЛЛЫ  ТУЛҒАЛАР ТАНЫТАДЫ

Елди дүньяға оның уллы тулғалары танытады. Әлишер Наўайы дегенде өзбек халқын, Абай Қунанбаев десе қазақ халқын, Шың­ғыс Айтматов дегенде қырғыз халқын, Мақтымқулы аты түркмен халқын, Бердақ десе қарақалпақ халқын көз алдымызға келтирип, ҳүрмет пенен тилге аламыз.

Заманлар өтсе де, елимизде усы уллы тулғалардың өлмес шығармалары халқымызға үгит-нәсиятланып атырғаны тосыннан емес. Бәринен де, мағызлы сөз, сергек ой киби олардың дөретпелери хал­қымызға руўхый азық береди. Әсиресе, Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевтиң усы жыл 13-марттағы «Уллы қазақ шайыры ҳәм ойшылы Абай Қунанбаевтың дөретиўшилик мийрасын кеңнен үйрениў ҳәм үгит-нәсиятлаў ҳаққында»ғы қарары тек ғана әдебиятсүйер қәўимди емес, соның менен қатар кең жәмийетшилик ўәкиллериниң кеўлинде де разылық сезимин оятпақта. Елимизде уллы шайыр мийрасының үйренилиўи, кеңнен нәсиятланыўы еки халықтың да руўхый ҳәм ағартыўшылық арнасынан туўры бағдарда киятырғанлығын дәлиллейди.

Жақында Беруний районындағы 10-санлы улыўма билим бериў мектебинде «Абай дана, Абай дара қазақта» атамасында уллы шайырға бағышланған әдебий кеше өткерилди.

Әдебий кешеде мектеп директоры Г.Қолдасова, Қарақалпақстан Республикасы Халық билимлендириў ағласы, қазақ тили ҳәм әдебияты пәни муғаллими Г.Жарымбетова, райондағы 44-санлы мектептиң муғаллими Қ.Серикбаев, 18-санлы мектептиң муғаллими А.Сартаевлар өз баянатларында Абайдың өз халқына деген сүйиспеншилигин ҳеш нәрсе менен салыстырып болмайтуғынлығын айрықша атап өтти. Оның нағыз шайыр аталыўына елине деген перзентлик муҳаббаты, халқының тәғдирине байланыслы гүресшең дана пикирлерине тоқтады. Сондай-ақ, бүгинги районлық халық билимлендириў бөлими менен биргеликте әдебий кешениң шөлкемлестирилиўинде түрли миллет ўәкиллери арасындағы өз-ара ҳүрмет, дослық ҳәм әдебиятына ықлас жатырғанына айрықша итибар қаратылды.

Улыўмаластырып айт­қанда, өткерилген әдебий кешеде халықларымыздың аўызбиршилик, дослық қатнасықларының беккемлигин, баслысы елимиздеги тынышлық сәўлелендирилди. Мектеп оқыўшылары тәрепинен таярланған ша­йыр өмирин сәўлелендириўши сахналық көринислер, атқарылған қосықлар әдебий кеше қатнасыўшыларына заўық бағышлады.

Ўақыт тоқтамай шабатуғын тулпарға мегзейди. Жыллар, әсирлер жылжып өте береди, тарийхқа айланады. Бирақ, халықлар, әдебиятлар дослығы мәңгиге мөрленеди. Ал, Наўайы, Абай сыяқлы уллы тулғалардың тырнағын қалаған дөретпелери, ўәсиятлары мәңгиге жасайды.

 Қ.РЕЙМОВ, өз хабаршымыз.

Беруний районы.

СҮЎРЕТТЕ: әдебий кешеден көринис.

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF