Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:46:34, 16.06.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

«ХАЛҚЫМЫЗҒА ТӘБИЙҒЫЙ СҮТ ӨНИМЛЕРИН ЖЕТКЕРИП БЕРИЎДИ МАҚСЕТ ЕТКЕНБИЗ», - ДЕЙДИ ЖАС ИСБИЛЕРМЕН ТИМУР ПАНАЕВ

Соңғы ўақытлары мәмлекетимизде исбилерменликтиң жедел раўажланыўында жас исбилерменлер ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатланып, олардың еркин хызмет көрсетиўине қолайлы шараятлар жаратылмақта. Нәтийжеде көплеген тараўларда олардың қатары көбейип бармақта.

Мине, усындай жаслардың бири жаңа инновациялық технологиялар жәрдеминде сүт ҳәм сүт өнимлерин қайта ислеп, сапалы өним ислеп шығарыўды республикамызда бириншилерден болып жолға қойған «Панамилк» кәрханасы директоры Тимур Панаев болып табылады.

Жақында биз «Панамилк» кәрханасы жумыслары менен жақыннан танысыў мақсетинде усы кәрханада болып, жас исбилерменнен өз бизнесин қалай баслағанын ҳәм кәрхананың бүгинги жағдайы ҳаққында айтып бериўин өтиниш еттик.

Ол елимизге белгили исбилермен Қутлымурат Панаевтың генже улы. Панаевлар шаңарағы халқымыз­ға жақсы таныс. Яғный, түрли тармақларда өз бизнесин жолға қойған, елимиз ушын әҳмийетли санаат буўынларын раўажландырған тәжирийбели исбилерменлерден.

БИРИНШИ АДЫМ ЯМАСА ИСТИ НЕДЕН БАСЛАЎ КЕРЕК

«Ат туяғын тай басар» дегендей, әке жолын тутқан Тимур жаслайынан исбилерменликке қызықты. Мектеп дәўирлеринде сабақларынан айрықша оқыў менен бирге әке нәсиятын хат пенен қәлем билип, ўақтын пайдалы жумысларға сарплады. Енди ғана 22 жасын толтырған исбилермен еле жас болыўына қарамастан, бирқанша нәтийжели жумыслар ислеп атырғанлығын тек сөзде емес, әмелий исте көриўимиз мүмкин.

«Панамилк» кәрханасы 2014-жылы иске қосылып, дәслепки ўақытлары 300 литр сүтти қайта ислеп, тек 3 түрдеги өним ислеп шығарған болса, ҳәзирги күнде суткасына 4 тонна сүттен 30 дан аслам түрдеги сүт өнимлерин ислеп шығармақта. Кәрханада таярланған сүт, қатық, йогурт, ряженка, қаймақ, сыр ҳәм басқа да өнимлер халқымыздың дас­турханында өз орнына ийе болып атыр.

— 2014-жылы «Асака банк» кредити тийкарында Италия мәмлекетинен «Inveta Agri» сүт өнимлерин қайта ислеўши үскене алып келип жумысты баслаған едик. Жасырарлығы жоқ, дәслепки ўақытлары бираз қыйыншылықлар болды. Атап айтқанда, бизди сүтти қай жерден алыў мәселеси көп ойландырды. Соң жергиликли фермерлер менен шәртнама дүзип, өз хызметимизди жол­ға қойып, таяр өнимди базарға шығардық, - дейди Тимур биз бенен сәўбетлесиў барысында.

Ҳәрқандай бахыттың тийкары — мийнет, мийнетсиз рәҳәттиң өзи жоқ. Буны жақсы түсинген мақаламыз қаҳарманы ең дәслеп жумысты өзи үйрениўден баслады. Ташкент қаласында лицейде оқып жүрген дәўирлерде оқыўдан тысқары ўақытлары усындай кәрханаларда жумыс барысын үйренди. Соң Италия, Россия сыяқлы мәмлекетлерге барып тәжирийбесин арттырып қайтты.

— Мен дәслеп өзим сүт өнимлерин қалай ислеў кереклигин үйрениў ушын Ташкент қаласындағы сүт өнимлерин қайта ислеўши кәрханаларда жумыс ислеўден басладым. Баслы мақсет жумыс процесин терең меңгериў бол­ғанлықтан, ҳәттеки, бийпул хызмет етиўге де таяр екенимди айттым, - дейди ол өткен күнлерин еске алып.

ЗӘРҮРЛИК ЖАҢА  БАСЛАМАЛАРҒА БАСЛАЙДЫ

— Базарда талаптың артыўы менен кәрханада жумыс көлеми де кеңейди. Сүт пенен тәмийинлеў машқаласы пайда болғанлықтан, өзлеримиз шет елден нәсилли қарамалларды алып келип бағыўды ойладық. Қараөзек районында Германиядан нәсилли малларын алып келип «Panaev FARMS» фермер хожалығын шөлкемлестирдик.  Оның баслығы әжағам Ислам Панаев. Кәрханамыз усы фермер хожалығына қараслы. Ҳәзирги ўақытта ҳәр бир саўын күнине 17-21 литр сүт береди. Сүт саўыўда истиң өнимдарлығын асырыўда да жаңа технологиялар енгизилген болып, бунда Грециядан келтирилген «Милк План» сүт саўыў үскенеси жәрдеминен пайдаланбақтамыз...

Белсенди исбилермен дегенде, бәсекиге шыдамлы өнимлер ислеп шығарыўшы, ең әҳмийетлиси, жаңа жумыс орынларын жаратып, тек өзин емес, ал, пүткил жәмийетке пайдасын тийгизетуғын исбилермен инсанлар түсиниледи. Сол айтқанымыздай, Тимур Панаев та еле жас болыўына қарамас­тан, алпысқа жақын адамды жумыс пенен тәмийинлеген.

— Бизиң кәрханамызда мийнет етип атырған жумысшылардың көпшилиги өзим қатарлы жаслар, - дейди Т.Панаев. — Олар ушын жумыс басында көплеген қолайлы шараятлар жаратылған. Бул болса, цехта еки сменада жумыс ислеў имканиятын береди...

Сондай-ақ, исбилермен кәрхананы жүргизиўде жаңа заманагөй басқарыў системасын да енгизгенлигиниң гүўасы болдық. Бул кәрхананың үзликсиз, өз ўақтында сапалы өним ислеп шығарыўын тәмийинлейди. Технологиялар сазлығын тексерип турыў, жумыс барысын қадағалаў мақсетинде кәрханада онлайн бақлаў орнатылған болып, булар басшы басқа жерде жүргенде де жумыс процесин көрип отырыў мүмкиншилигин береди.

НИЙЕТИ ­ СЫР  ӨНИМЛЕРИН  ЭКСПОРТ ЕТИЎ

Мәмлекетимиз Президенти айтып өткениндей, бүгин биз мәмлекет ҳәм жәмийет турмысының барлық тараўларын түпкиликли жаңалаўға қаратыл­ған инновациялық раўажланыў жолына өтпектемиз.

— Италия дүньяда өзиниң сыр өнимлери менен белгили. Сол елде сырдың таярланыў процесслери менен танысып, тәжирийбе топлап қайттым. Соң сол жақтан қәниге шақырып, өзимиздиң жергиликли сүттен таярлаған өнимлеримизди көрсеттик. Олар жоқары баҳа берди. Соларды есапқа алып, келешекте заманагөй технологияларда таярланған сыр өнимлеримизди сырт еллерге экспорт етип, «Панамилк» брендин дүньяға танытыўды мақсет еткенбиз. Сондай-ақ, кәрхана жумысын еле де кеңейтип, қосымша фермер хожалығымыз қасынан колбаса цехын ашыў нийетимиз бар, - дейди ол кеўли толып-тасып.

ӨЗИҢЕ РӘЎА КӨРМЕГЕНДИ, ӨЗГЕГЕ УСЫНБА...

Исбилерменлик ҳадаллықты да талап етеди. Сапа — бул өнимниң кепили. Мине, буларды есапқа алып ислеп шығарыўдың барысы да пуқта гигиеналық талапларға жуўап бериўи керек. Мақаламыз қаҳарманы тек пайда алыўды ғана емес, тиккелей халық саламатлығын да терең ойлайды, қайғырады.

— Ислеп шығарған өним сапасын ең алды менен әкемниң өзи көрип, баҳа береди. Халыққа жақсы өним усынбасақ, талап түсип кетеди. Соларды есапқа алып әкем мудамы: «Өзиңе рәўа көрмегенди, өзгеге усынба. Оны сатып алыўшылар өзлеримизге усаған адамлар» деп қайта-қайта нәсиятлайды. Керек жеринде жол-жоба берип, жумыс процесимди сынға алады.

Мен халық сүйсинип жейтуғын, тәбийғый сапалы өним жеткерип бериўди мақсет еткенмен. Сол ушын, ислеп шығарған өнимлеримди тиккелей халыққа сатаман. Оны базарға сатсам, өним баҳасын көтерип жибериўи мүмкин. Бул тутыныўшылар ушын жәбир болып, ислеп шығарыў процесине де унамсыз тәсирин тийгизеди. Соңғы ўақытлары өнимниң баҳасы базарда өзгермели характерге ийе болмаўы ушын кәрхананың өзиниң саўда орынлары иске түсирилип, ол ҳәзир төрт орында халыққа хызмет етпекте. Келешекте узақ районларда да саўда орынларын ашыў нийетимиз жоқ емес, - дейди жас исбилермен исеним менен.

РЕКЛАМАҒА ЫЛАЙЫҚ БОЛЫЎ КЕРЕК

— Реклама — саўданың жүреги, дейди. Әлбетте, мен бул пикирге қосыламан. Лекин, биз өнимлеримизди реклама етиў ушын сапаны 100 процентке көтериўимиз керек. Ислеп шығарыў қуўатлылығымыз да жоқары болыўы және реклама бөрттириўши сөзге ийе болмаўы керек. Ҳақыйқый сапасын тәриплеўши болмаса, биз халықты алдаған боламыз. Сол ушын да, мен өнимлеримизди реклама етиўге асықпайман, - деп өз пикирин билдирди Тимур.

Заманға сай раўажланыў — дәўир талабы. Жаңа пикир, жаңа идея, жаңа инновациялық технологияларға тийкарланған исбилерменлик субъекти көбирек нәтийже береди. Бир сөз бенен айтқанда, исбилермен бай болса, халық та, мәмлекет те бай болады. Биз бүгин жас исбилермен Тимур Панаев мысалында усы пикирлердиң тасты­йығын әмелде көргендей болдық.

Муслима МАМБЕТНИЯЗОВА,

Бердақ атындағы ҚМУ магистратура бөлими, журналистика қәнигелигиниң 2-курс магистранты.

СҮЎРЕТЛЕРДЕ: кәрхана турмысынан көринислер. 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF