Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 00:58:51, 20.09.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ҚЫРАҒЫЛЫҚҚА

ШАҚЫРЫЎШЫ КИТАП

«Бүгинги күнде дүньяның түрли регион ҳәм аймақларында ҳәўиж алып атырған қарама-қарсылық, соның ишинде, Жақын Шығыста, Ирак ҳәм Сирия еллеринде болып атырған қанлы урыслар, мусылман дүньясындағы түрли секта ҳәм ағымлардың арасында күшейип баратырған өз-ара қарама-қарсылықлар, бийгүнә адамлардың қурбан болып атыр­ғаны бәршемизди тәшўиш ҳәм қәўетерге салмастан қоймайды», деген еди ҳүрметли Президентимиз 2014-жылы 31-август күни Ташкенттеги «Шейитлер естелиги» қыябанында халқымыздың азатлығы ҳәм ғәрезсизлиги жолында қурбан болған ўатанласларымызды еслеў мәресиминде дин ўәкиллери менен өткерилген ушырасыўында.

Ҳақыйқатында да, журтымызда тынышлық ҳүким сүрип атырған бир дәўирде дүньяның түрли аймақларында кескин қарама-қарсылықлар, қорқынышлы урыс ҳәрекетлери жүз бермекте. Әсиресе, Ирак ҳәм Сирия мәмлекетлери аймағында жүзеге келген ИШИМ («Ирак ҳәм Шам ислам мәмлекети») терроршылық шөлкеминиң жаўызлық ҳәрекетлери тек олардың әтирапындағы мәмлекетлерге ғана емес, ал, пүткил дүньяға қәўип салмақта. Шөлкем тәрепинен әмелге асырылған терроршылық ҳәрекетлер нәтийжесинде қаншадан-қанша бийгүнә адамлар өмирден көз жумбады дейсиз! Қаншадан-қанша мешитлер ҳәм зыярат орынларын қарабаханаларға айландырыўы олардың ҳақыйқый бет пердесин ашып турғандай. Пүткил дүнья шөлкемге, оның ҳәрекетлерине қарсы болып атырса да, тилекке қарсы, олардың тәрепдарларының саны артып, бүгинги күнге жүз мың адамға шамаласқан. Демек, келешегиниң, ертеңги күниниң тыныш, қәўетерсиз өтиўин қәлейтуғын ҳәр бир инсан, ҳәр бир мәмлекет оған қарсы гүресиўи зәрүр.

Мине, булардың барлығы ҳаққында белгили исламтаныўшы алым, Өзбекистан Мусылманлар бас­қармасы баслығының орынбасары Айдарбек Тулеповтың Ташкенттеги «Movarounnahr» баспасында жарық көрген «ИШИД фитнаси» («ИШИМ қозғалаңы») атлы китабында кең түрде баян етилген. Жақында Мухаммад ибн Ахмад ал-Беруний Нөкис орта арнаўлы ислам билим журтында усы китапты кең жәмийетшиликке таныстырыў мәресими болып өтти. Республикамыз район ҳәм қала мешитлериниң имам-хатиблери, билим журтының оқытыўшылары ҳәм талабалары қатнасқан бул мәресимди Қарақалпақстан Мусылманлар қазыятының қазысы Ш.Баўатдинов кирис сөз бенен ашты. Соң Ташкент ислам институты «Таҳфизул — қуран» кафе­драсының баслығы Ж.Ҳамрақулов, Ташкент қалалық «Тохтабай» жәмәәтлик мешитиниң имам-хатиби И.Бегматовлар жыйналғанларға китаптың мазмун-мағанасы, жасларымызды жәмийетимизге жат иллетлерден, диний экстремистлик ҳәм террористлик ағымлардың зыянлы идеяларынан қорғаўда оның тутқан орны ҳаққында кең түрде шығып сөйледи. Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси жанындағы дин ислери бойынша ўәкил Н.Жамалов, ҚМУ оқытыўшысы Қ.Мәмбетовлар да сөзге шығып, китап бойынша өзлериниң пикир ҳәм усынысларын билдирди.

Китапты таныстырыў мәресиминде шығып сөйлеўшилердиң атап өткениндей, бүгинги күнде елимизде жасап атырған ҳәр қандай инсан, ҳәр бир мусылман дүньяда не болып атырғанынан хабардар, қәўип-қәтерлерден сергек болып, олардың алдын алыў, саплас­тырыў ушын, тынышлық ҳәм татыўлықты беккемлеў жолында гүресип жасаўы зәрүрлигин турмыстың өзи талап етпекте.

С.ЖАНИЕВ,

арнаўлы

хабаршымыз.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF