Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 01:45:20, 20.09.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЖАТ ИЛЛЕТТИҢ ЖАЗАСЫ

Ҳәр күни тыныш атқан таңымызға, елимиздиң парахатшылығына қуўанып шүкиршилик етемиз. Қоңсы еллерде болып атырған урыс қырғыншылықларды көрип, еситип елимиздиң парахат турмысының қәдирине жетиўимиз дәркарлығын уғынамыз. Елимиз пуқараларын, әсиресе, жаслар санасын ҳәр қыйлы жат иллетлерден қорғаў бүгинги турмысымыздың әҳмийетли мәселелериниң бири.

 

Пүткиллей жат ағымлардағы кимселердиң дин нықабы астында адамлардың диний сезимлеринен ғәрезли мақсетлерде пайдаланыўға умтылыўы кеширилмейтуғын гүна есапланады.

1988-жылы туўылып, камалға келип, усы елдиң дузын татып, усы елде жасап атырған Рано Пиржанова ҳәм Светлана Миловацкая 2014-жылы 13-ноябрь күни Нөкис қаласы Орайлық дийқан базарында Анар Ерлановаға қол телефонындағы СМС хабарларын көрсеткени анықланып иркиўге алынды. Бул СМС хабарларда иегова хууагери динине исениўди мәсләҳәт етеди. Ранодан бир дана «ARTEL-D 83» қол телефоны ҳәм диний мазмунда қолда жазылған қағаз, Светлананың «NOKIA-1208», «NOKIA-2760» қол телефонларында да усындай хабарлар болғанлықтан, айғақлы зат ретинде алынды. Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси жанындағы Дин ислери бойынша ўәкилиниң берген жуўмағында бул алынған айғақлы затлар хрис­тиан динине тийисли екенлиги анықланды. Өзбекистан Республикасында рухсат етилген диний әдебиятлар дизимине киргизилмеген, тарқатыў, сатыў қадаған етилген.

Олар ҳеш кимди бул динге ағза бол, деп мәжбүрлемегенлигин, ҳеш кимге тарқатпағанлығын айтып айыпларын мойнына алғысы келмеген. Бирақ, экспертиза жуўмағы, гүўалардың көрсетпелери, топланған басқа да ҳүжжетлер жыйындысы Рано ҳәм Светлананың айыпларын тастыйықлады. Сонлықтан, олар өзлериниң ислеген жынаятына жараса жазаларын алды. Мине, усындай сырттан келген ҳәр қыйлы тәсирлерден ҳәр бир қәдемде сақ болыўымыз, әсиресе, жаслар санасын зәҳәрлеўден қорғаўымыз ҳәр биримиздиң ўазыйпамыз деп қараўымыз лазым.

Б.ЖОЛДАСБАЕВА.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF